Ktl-icon-tai-lieu

CIMATRON POWERPOINT

Được đăng lên bởi Dung Cnc
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 499 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Assembly
1-Vào môi trường Assembly

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên soạn bởi Bộ môn GCVL&DCCN
Khoa Cơ Khí – Trường ÐHBK Hà Nội

Assembly
2-Trên màn hình xuất hiện :

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên soạn bởi Bộ môn GCVL&DCCN
Khoa Cơ Khí – Trường ÐHBK Hà Nội

Assembly
3- Tải đối tượng : Chọn biểu tượng
Add Component

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên soạn bởi Bộ môn GCVL&DCCN
Khoa Cơ Khí – Trường ÐHBK Hà Nội

Assembly
4- Chọn File Plate 1 :

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên soạn bởi Bộ môn GCVL&DCCN
Khoa Cơ Khí – Trường ÐHBK Hà Nội

Assembly
5- Xác định vị trí đối tượng trên màn hình
chọn OK :

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên soạn bởi Bộ môn GCVL&DCCN
Khoa Cơ Khí – Trường ÐHBK Hà Nội

Assembly
6-Chèn tiếp file Plate 2 :

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên soạn bởi Bộ môn GCVL&DCCN
Khoa Cơ Khí – Trường ÐHBK Hà Nội

Assembly
7-Lắp ráp Plate 1 với Plate 2 :
Chọn biểu tượng Connect

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên soạn bởi Bộ môn GCVL&DCCN
Khoa Cơ Khí – Trường ÐHBK Hà Nội

Assembly
7-Lắp ráp Plate 1 với Plate 2 :
Chọn bề mặt thứ nhất

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên soạn bởi Bộ môn GCVL&DCCN
Khoa Cơ Khí – Trường ÐHBK Hà Nội

Assembly
7-Lắp ráp Plate 1 với Plate 2 :
Chọn bề mặt thứ hai

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên soạn bởi Bộ môn GCVL&DCCN
Khoa Cơ Khí – Trường ÐHBK Hà Nội

Assembly
7-Lắp ráp Plate 1 với Plate 2 :
Chọn bề hai mặt 1 và 2

2

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên soạn bởi Bộ môn GCVL&DCCN
Khoa Cơ Khí – Trường ÐHBK Hà Nội

1

Assembly
7-Lắp ráp Plate 1 với Plate 2 :
Chọn bề hai mặt 1 và 2

2

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên soạn bởi Bộ môn GCVL&DCCN
Khoa Cơ Khí – Trường ÐHBK Hà Nội

1

Assembly
7-Lắp ráp Plate 1 với Plate 2 :
Chọn Apply, trên màn hình xuất hiện

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên soạn bởi Bộ môn GCVL&DCCN
Khoa Cơ Khí – Trường ÐHBK Hà Nội

Assembly
7-Lắp ráp Plate 1 với Plate 2 :
Chọn tiếp mặt 3 và 4

3
4

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên soạn bởi Bộ môn GCVL&DCCN
Khoa Cơ Khí – Trường ÐHBK Hà Nội

Assembly
7-Lắp ráp Plate 1 với Plate 2 :
Chọn Apply, trên màn hình xuất hiện

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên soạn bởi Bộ môn GCVL&DCCN
Khoa Cơ Khí – Trường ÐHBK Hà Nội

Assembly
7-Lắp ráp Plate 1 với Plate 2 :
Chọn OK, trên màn hình xuất hiện

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên soạn bởi Bộ môn GCVL&DCCN
Khoa Cơ Khí – Trường ÐHBK Hà Nội

...
Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên soạn bởi Bộ môn GCVL&DCCN
Khoa Cơ Khí – Trư)ng ÐHBK Hà Nội
Assembl y
1-Vào môi trư)ng Assembly
CIMATRON POWERPOINT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CIMATRON POWERPOINT - Người đăng: Dung Cnc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
CIMATRON POWERPOINT 9 10 479