Ktl-icon-tai-lieu

class diagram quản lý thư viên

Được đăng lên bởi Khonglanh Muadong
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 4157 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO ĐỒ ÁN QUẢN LÝ THƯ VIÊN
Đồ án: Quản lý thư viện

   

     
     GVHD: 
Nguyễn Trần Minh Thư

                           Phạm Minh Tú
Hồ Lê Thị Kim Nhung
                    Nhóm sinh viên: 04

Tp.HCM, ngày 16 tháng 6 
năm 2012
Thông tin nhóm 4:
STT
1

MSSV
1041011

Họ và tên
Vũ Thị Hồng Ánh

Công việc
Qui trình trả sách, nhập 

2

1041141

Phan Thị Thương

sách mới
Qui trình mượn sách, thanh 

3

1041165

Lê Thị Hồng Vi

lý sách
Qui trình quản lý báo cáo, 

4
5

1041433
1041448

Nguyễn Thị Thủy Tiên

nhân sự
Qui trình quản lý thông tin 

Hoàng Nguyễn Minh Tuấn

độc giả, thẻ độc giả
Qui trình thu tiền phạt, 
Class Diagram

2
BÁO CÁO ĐỒ ÁN QUẢN LÝ THƯ VIÊN

MỤC LỤC

3

BÁO CÁO ĐỒ ÁN QUẢN LÝ THƯ VIÊN

1 ĐẶC TẢ CÁC QUI TRÌNH NGHIỆP VỤ
1.1 DANH SÁCH CÁC QUI TRÌNH NGHIỆP VỤ

4
BÁO CÁO ĐỒ ÁN QUẢN LÝ THƯ VIÊN

1.1.1 QUI TRÌNH ĐĂNG KÝ THẺ ĐỘC GIẢ
­

Mô tả mục tiêu về quy trình và điều kiện kích hoạt quy trình: 
o Qui trình đăng ký thông tin và thẻ mới cho độc giả. 
o Người có nhu cầu đọc, thuộc đối tượng cấp thẻ  cần có chứng minh 
nhân dân hoặc hộ chiếu để làm thẻ thư viện. Quy định độc giả  trên 18  
tuổi.

­

Hoạt động: 
o Độc giả  đến đăng ký làm thẻ, độc giả  cung cấp thông tin cá nhân cho 
thủ thư.
o Biểu mẫu điền thông tin độc giả:
ĐĂNG KÝ THẺ ĐỘC GIẢ
Tên
độc
giả:
……………………
………………………………………………………………………………………….
Ngày
sinh:
……………………
..........................................
…………………………………………………………………………………………
…..
Địa
chỉ:……………………
..........................................
…………………………………………………………………………………………
………..
Email:
……………………
..........................................
…………………………………………………………………………………………
………….
Người đăng ký
(Ký tên)

o Thủ  thư  kiểm tra thông tin độc giả  hợp lệ  hay không? (độc giả  trên 18 
tuổi)


Nếu không hợp lệ, thì không làm thẻ. 



Nếu hợp lệ thì thủ thư tiếp nhận thông tin.



Kiểm tra độc giả đã từng làm thẻ hay chưa?
•

Nếu độc giả  đã có thẻ  thì kiểm tra thẻ  đó còn hạn hay 
không ?

5

BÁO
CÁO ĐỒ ÁN QUẢN ẻLÝ
VIÊN 
o Nếu còn h
ạn thì không đăng ký th
 mTH
ới kƯết thúc

1.2 Mô tả các đối tượng liên quan và người dùng hệ thống:
Các đối tượng liên quan: cá nhân chịu ảnh hưởng của hệ thống
STT
1

Cá nhân
Độc giả

Mô tả
Người sử dụng tham gia với vai trò đọc sách, mượn sách, trả sách  

2

Giám đốc

…
Có   vai  trò  điều  hành, ra  quyết  định cuối  cùng dựa  trên  những  
thông tin báo cáo thống kê từ các nhân viên bên dưới đưa lên.

Người dùng: những người sử dụng hệ thống
STT
1...
Đ I H C KHOA H C T NHIÊN – H CHÍ MINH
BÁO CÁO Đ ÁN QU N LÝ TH VIÊN Ư
Đ án: Qu n lý th vi n ư
GVHD:
Nguy n Tr n Minh Th ư
Ph m Minh Tú
H Lê Th Kim Nhung
Nhóm sinh viên: 04
Tp.HCM, ngày 16 tháng 6
năm 2012
Thông tin nhóm 4:
STT MSSV H và tên Công vi c
1 1041011 Vũ Th H ng Ánh Qui trình tr sách, nh p
sách m i
2 1041141 Phan Th Th ng ươ Qui trình m n sách, thanh ượ
lý sách
3 1041165 Lê Th H ng Vi Qui trình qu n lý báo cáo,
class diagram quản lý thư viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
class diagram quản lý thư viên - Người đăng: Khonglanh Muadong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
class diagram quản lý thư viên 9 10 93