Ktl-icon-tai-lieu

Class, Structure, Interface

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 2614 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CLASS, STRUCT, INTERFACE

ThS. Nguyễn Hà Giang

Nguyen Ha Giang - 2009

1

Content
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Class definition
Constructor & destructor
Property
Indexer
Polymorphism
Downcast – Upcast
Abstract class – Sealed class
Struct
Interface

Nguyen Ha Giang - 2009

2

Class declaration
[access modifier] class <class_name> [:base class, interfaces…]
{
// class body
}
Base class: only one class or not

public

Interface: implement some interfaces

internal

Access modifier

protected internal
protected

private (default)
Nguyen Ha Giang - 2009

3

Class declaration
Access modifier public
No base class
public class Student
{
// data member
…
// function member
…
}

Nguyen Ha Giang - 2009

Default derive from
object (System.Object)

4

Class member
Constructor

Nested
type

Field,
const,
readonly

Properties

Class
Method

Nguyen Ha Giang - 2009

Indexer

Delegate,
event

5

Constructor
• Called when create object
• Same class name
• Class has default constructor which no
parameter
• Class has multiple constructor (overloading
constructor)

Nguyen Ha Giang - 2009

6

Constructor
• Default constructor
• No parameter
• Create object when has no any information

• Copy constructor
• Input parameter is another object
• Create new object like input object

• Other constructors
• One or more parameter
• Create new object with some information
Nguyen Ha Giang - 2009

7

Constructor
• Ex

public class Student
{
// data member
string name;
int
year;
float
mark;
// function member
…
}

public Student()
{
name = “Ha Giang";
year = 1978;
mark = 5;
}
Nguyen Ha Giang - 2009

public Student(Student st)
{
public Student(string sname)
name = st.name;
{
year = st.year;
name = sname;
mark = st.mark;
}
}
8

Constructor
• The private constructor prevents the class from
being created
class Student
{
//...
private Student()
{
}
}
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Student s = new Student();
}
}
Nguyen Ha Giang - 2009

9

Constructor
• Constructor chaining
• Call one constructor from another constructor
• Usage
• base(parameter): call constructor of base class
• this(parameter): call a constructor in the current class
<constructor of class A> : base(list of parameter)

<constructor of class A> : this(list of parameter)

Nguyen Ha Giang - 2009

10

Constructor
class Person {
protected string name;
protected int year;
public Person(string name, int year) {
this.name = name;
this.year = year;
}
}
class Student : Person {
float mark;

Call base constructor...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Class, Structure, Interface - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Class, Structure, Interface 9 10 300