Ktl-icon-tai-lieu

Cloud IT

Được đăng lên bởi nguyenductoan-otto
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 676 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Điện toán đám mây của Google và ứng dụng
xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ
Đỗ Thị Phương
Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Công nghệ
Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Mã số: 60 48 10
Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sỹ Nguyễn Như Sơn
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Chương 1: Tổng quan về điện toán đám mây, trình bày một số khái niệm cơ
bản, kiến trúc, thành phần, các ưu, nhược điểm của Điện toán đám mây. Chương 2:
Điện toán đám mây của Google, trình bày giải pháp Điện toán đám mây của Google,
bao gồm một số sản phẩm cơ bản như Google Apps, Google Maps, Google Earths, tìm
hiểu về Google App Engine, trên cơ sở đó ứng dụng vào xây dựng hệ thống. Chương 3:
Xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ. Chương 3 tập trung phân tích, thiết kế và mô tả
ứng dụng của việc sử dụng Google App Engine, Google Maps vào hệ thống quản lý các
dịch vụ.
Keywords: Công nghệ thông tin; Phần mềm mã nguồn mở; Điện toán đám mây;
Google Maps; Hệ thống quản lý
Content.
MỞ ĐẦU
Luận văn này tập trung nghiên cứu những khái niệm cơ bản về điện toán đám mây nói
chung, điện toán đám mây của Google nói riêng và ứng dụng vào phân tích, xây dựng thử
nghiệm một hệ thống quản lý dịch vụ cho phép quản lý, tìm kiếm các điểm cung cấp dịch vụ. Hệ
thống này sử dụng được trên trình duyệt của các điện thoại di động, máy tính hoặc bất kỳ thiết
bị nào có kết nối Internet.
Hệ thống được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình Java, sử dụng công cụ Google Map API,
dịch vụ Google App Engine và Database server sử dụng Google Data Store.
Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn được trình bày trong 3
chương, các nội dung cơ bản của luận văn được trình bày theo cấu trúc:
Chương 1: Tổng quan về điện toán đám mây, trình bày một số khái niệm cơ bản, kiến
trúc, thành phần, các ưu, nhược điểm của Điện toán đám mây.
Chương 2: Điện toán đám mây của Google, trình bày giải pháp Điện toán đám mây của
Google, bao gồm một số sản phẩm cơ bản như Google Apps, Google Maps, Google Earths, tìm

hiểu về Google App Engine, trên cơ sở đó ứng dụng vào xây dựng hệ thống trình bày ở Chương
3.
Chương 3: Xây dựng hệ thống quản lý các dịch vụ, trên cơ sở các kiến thức đã tìm hiểu
được ở Chương 2, Chương 3 tập trung mô tả ứng dụng của việc sử dụng Google App Engine,
Google Maps vào hệ thông quản lý các dịch vụ.
Chương 1.
TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
1.1. Khái niệm
Điện toán đám mây là các phát triển dựa vào mạng Internet sử dụng các công nghệ máy
tính. Đây là một kiểu điện toán trong đó những tài nguyên tính toán và lưu t...
Đin toán đám mây của Google và ng dng
xây dựng h thng quản lý dch v
Đỗ Th Phương
Trường Đại hc Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Công nghệ
Chuyên ngành: Công nghệ phn mm; Mã số: 60 48 10
Cán bộ ng dn khoa hc: Tiến s Nguyễn Như Sơn
Năm bảo v: 2012
Abstract. Chương 1: Tng quan v điện toán đám mây, trình y một s khái niệm
bn, kiến trúc, thành phần, các ưu, nhược điểm ca Điện toán đám y. Chương 2:
Điện toán đám y của Google, trình y giải pháp Điện toán đám mây của Google,
bao gm mt s sn phm bản như Google Apps, Google Maps, Google Earths, tìm
hiu v Google App Engine, trên cơ s đó ng dụng vào xây dựng h thống. Chương 3:
Xây dựng h thng quản dịch vụ. Chương 3 tập trung phân ch, thiết kế t
ng dng ca vic s dụng Google App Engine, Google Maps vào hệ thng quản lý các
dch v.
Keywords: Công nghệ thông tin; Phn mềm nguồn m; Điện toán đám y;
Google Maps; H thng quản lý
Content.
M ĐẦU
Luận văn y tập trung nghiên cứu những khái niệm bản v điện toán đám mây nói
chung, điện toán đám mây của Google nói riêng ng dụng vào phân tích, y dng th
nghim mt h thng quản lý dịch v cho phép quản lý, tìm kiếm các điểm cung cp dch v. H
thng này s dng được trên trình duyệt ca các điện thoại di động, máy tính hoc bt k thiết
b nào có kết ni Internet.
H thống được phát triển bằng ngôn ngữ lp trình Java, sử dụng công cụ Google Map API,
dch v Google App Engine và Database server sử dng Google Data Store.
Ngoài phần m đầu, kết lun tài liu tham kho, luận văn được trình bày trong 3
chương, các nội dung cơ bản ca luận văn được trình bày theo cấu trúc:
Chương 1: Tng quan v điện toán đám mây, trình y mt s khái niệm bản, kiến
trúc, thành phần, các ưu, nhược điểm của Điện toán đám mây.
Chương 2: Điện toán đám mây ca Google, trình y giải pháp Điện toán đám y của
Google, bao gm mt s sn phẩm bản như Google Apps, Google Maps, Google Earths, tìm
Cloud IT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cloud IT - Người đăng: nguyenductoan-otto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Cloud IT 9 10 170