Ktl-icon-tai-lieu

CNTT

Được đăng lên bởi Gấu Hư
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 938 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môn Dạy
Lập trình Windows
Lập triình hướng đối tượng
Mạng máy tính
Công nghệ phần mềm
Lập trình Web
Thiết kế Web
Lập trình Java
Nhập môn trí tuệ nhân tạo
Bài tập lớn
Lập trình Web nâng cao
Quản trị mạng
Toán rời rạc
Hệ quản trị CSDL
NN lập trình bậc cao
Phương pháp tính
Nguyên lý hệ điều hành
Nhập môn CSDL
Cấu trúc DL & GT
Thiết kế Web
Lập trình hướng đối tượng
Tin học đại cương
Kiến trúc máy tính
NN lập trình bậc cao

Tin học đại cương

PTKT & ứng dụng CNTT
Tin học đại cương
PTKT & ứng dụng CNTT

Sĩ số

Lớp

27

CĐ CNTT - K36

25

CĐ CNTT - K37

32
32
32
46
47
40
89
38
60
60
44
50
39
50
91
91
25
78
78
78
35
59
70

CĐ CNTT - K38
CĐ Kế toán A - K38
CĐ Kế toán B - K38
CĐ KHMT - K38
CĐ QTKD - K38
CĐ QTVP - K38
CĐ Tiếng Anh A - K38
CĐ Tiếng Anh B - K38
CĐ Tiểu học A - K36
CĐ Tiểu học A - K37
CĐ Tiểu học B - K36
CĐ Tiểu học B - K37
CĐGD Mầm non A - K38
CĐGD Mầm non B - K38
CĐGD Thể chất - K38
CĐGD Tiểu học A - K38
CĐGD Tiểu học B - K38
CĐGD Tiểu học C - K38
CĐSP Công nghiệp - K38
CĐSP Hóa - K38
CĐSP Tiếng Anh A - K38

Số TC
3
3
3
2
3
2
2
3
2
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Tin học đại cương

70
70
74
49
79
79
55
55
55
79
80
82
82
60
60
60
66
45
20
50
50
48
68
62
100
100

CĐSP Tiếng Anh B - K38
CĐSP Tiếng Anh C - K38
CĐSP Toán - K38
CĐSP Văn - K38
ĐH Kế toán A - K3
ĐH Kế toán B - K3
ĐH Ngôn ngữ Anh A - K3
ĐH Ngôn ngữ Anh B - K3
ĐH Ngôn ngữ Anh C - K3
ĐH QTKD A - K3
ĐH QTKD B - K3
ĐHGD Mầm non A - K3
ĐHGD Mầm non B - K3
ĐHGD Tiểu học A - K3
ĐHGD Tiểu học B - K3
ĐHSP Hóa học - K3
ĐHSP Lý - K3
ĐHSP Sinh học - K3
ĐHSP Sử - K3
ĐHSP Tiếng Anh A - K3
ĐHSP Tiếng Anh B - K3
ĐHSP Tiếng Anh C - K3
ĐHSP Toán - K3
ĐHSP Văn - K3
TCGD Mầm non A -K38
TCGD Mầm non B -K38

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Học Kỳ
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
3
3
3
4
4
4
4
4
4
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
5
4
5
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2

LT

Số Tiết Thực Hiện
LT,BT

BT

Tổ Phụ trách, Đơn Vị
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin

Khoa

Số Tiết Qu
LT

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1

Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Tin
Tổ Ti...
   

  !"
!
#$%#&$ !
$'() !
$$*+','
-. !
/0/-.
1232
')4*5 !
678
-.5$92
:4;<'$ !
(=9
>  !
!
?*@4;< !
8.992 !
A#B$() !
$4C8D*%,47
' !
E4F9GH !
/0/-. !
#$%#&$ !
I9%9#B$ !
 !J
!
/F9'() ! !
8.992 ! !
I9%9#B$
K"  /(L !J !
K  /(6 !J !
KM  ? !J !
JN :  !J !
!J :OA !J !
"M /$LL !J !
"M /$L6 !J !
A GP$Q$ KK R4I9L !" !
I9%9#B$ >M R4I9L ! !
A GP$Q$ !N R4I96 !" !
I9%9#B$
>M R4I96 ! !
NS H+'L !J !
NS H+'6 !J !
> HR9E !J !
J HR4I9L !J !
J HR4I96 !J !
J HR4I9 !J !
!> A$$* !J !
>N A?T2 !J !
M A/$LL !J !
CNTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CNTT - Người đăng: Gấu Hư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
CNTT 9 10 573