Ktl-icon-tai-lieu

Cơ bản ngôn ngữ lập trình C+

Được đăng lên bởi Nguyen Van Tan
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1064 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cơ bản
ngôn ngữ lập trình C#
v 1.0 - 10/2012

Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn
Monday, October 15, 12

1

Cơ bản NNLT C#

chúng ta đã học...

1. Lập trình là gì ?
2. C# và .NET
3. Thiết kế thuật toán

Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn
Monday, October 15, 12

2

Cơ bản NNLT C#

Giải bài toán trên máy tính
1. Xác định bài toán
2. Thiết kế thuật toán
3. Phân tích thuật toán
4. Cài đặt thuật toán
5. Kiểm tra / Bắt lỗi
6. [ Sửa lỗi ]

Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn
Monday, October 15, 12

3

Cơ bản NNLT C#

Nội dung
1. Lập trình hướng đối tượng
2. Cách tạo ra một chương trình C#
3. Các thành phần của một chương trình C#
4. Biến, kiểu dữ liệu, Hằng
5. Toán tử
6. Lập trình chương trình đơn giản với C#

Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn
Monday, October 15, 12

4

Cơ bản NNLT C#

Lập trình
hướng đối tượng

Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn
Monday, October 15, 12

5

Cơ bản NNLT C#

.NET và hướng đối tượng
•

Nền tảng .NET hỗ trợ hướng đối tượng từ dưới lên trên

•

Trình biên dịch hỗ trợ hướng đối tượng

•
•

Intermediate Language là hướng đối tượng

•

Base Class Library hoàn toàn là hướng đối tượng

Các ngôn ngữ lập trình chấp nhận .NET (.NET-aware languages) cũng là
hướng đối tượng

•

Ngôn ngữ lập trình C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng

•

Cần hiểu hai khái niệm :

•
•

Lớp
Đối tượng

Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn
Monday, October 15, 12

6

Cơ bản NNLT C#

Lớp & đối tượng
•
•

Lớp giống như một cái khuôn bánh

•

Nó định nghĩa khuôn dạng của các đối tượng

Các đối tượng như các cái bánh

•

Chúng là các instances (thực thể/thể hiện) của lớp

Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn
Monday, October 15, 12

7

Cơ bản NNLT C#

Lớp & đối tượng
•

Một đối tượng là một thực thể trong miền
xác định có một định danh riêng (tên)

Document
name
type
state
nameBorrower
dateBorrow
dateReminder

•

Một tập những đặc tính (attribute) mô tả
tình trạng của đối tượng

•

Một tập các thao tác (phương thức / hàm - methods) định nghĩa
các hành vi của đối tượng

•
•

Một đối tượng là một thể hiện (instance) của một lớp

calculDateReminder

Đặc tả UML của một lớp

Lớp là kiểu dữ liệu trừu tượng, được mô tả bởi những thuộc tính
(đặc tính và phương thức) chung của các đối tượng và cho phép
tạo ra các đối tượng có những thuộc tính đó

Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn
Monday, October 15, 12

8

Cơ bản NNLT C#

Ví dụ
Car

Nhóm các dữ liệu và xử lý liên
quan trong một lớp

mark
color
registering
start
driver
stop

twingo : Car

Object : một thể hiện của lớp

Lê Viết Mẫn - lvman@hce.edu.vn
Monda...
Lê Viết Mn - lvman@hce.edu.vn
Cơ bn NNLT C#
v 1.0 - 10/2012
Cơ bản
ngôn ngữ lập trình C#
1
Monday, October 15, 12
Cơ bản ngôn ngữ lập trình C+ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ bản ngôn ngữ lập trình C+ - Người đăng: Nguyen Van Tan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Cơ bản ngôn ngữ lập trình C+ 9 10 182