Ktl-icon-tai-lieu

Cơ bản về “Cài đặt phần mềm trên Linux”

Được đăng lên bởi Son Pham Van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 965 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cơ bản về “Cài đặt phần mềm trên Linux”
Một vài cách thì đơn giản như cài đặt từ các file .EXE trên Windows. Hầu hết các HĐH Linux
cũng có công cụ quản lý, cài đặt, gỡ bỏ phần mềm như Add or Remove Programs trong
Windows. Ví dụ, trong Ubuntu, nếu PC của có nối mạng thì bạn có thể download và cài đặt ứng
dụng tự động thông qua công cụ Synaptic Package Manager giao diện GUI hoặc sử dụng dòng
lệnh apt-get trong Terminal ...
Có nhiều cách khác nhau để cài đặt phần mềm, ứng dụng trên Linux. 1 vài trong số đó thì khá
phức tạp (…), 1 vài cách thì đơn giản như cài đặt từ các file .EXE trên Windows.
Hầu hết các HDH Linux cũng có công cụ quản lý, cài đặt, gỡ bỏ phần mềm như Add or Remove
Programs trong Windows. Ví dụ, trong Ubuntu, nếu PC của có nối mạng thì bạn có thể
download và cài đặt ứng dụng tự động thông qua công cụ Synaptic Package Manager (giao diện
GUI) hoặc sử dụng dòng lệnh apt-get trong Terminal ...
File cài đặt cho ứng dụng trên Linux thường có phần mở rộng như .deb, .rpm, .bin, .tar, tar.gz,
INSTALL, .sh …. Mỗi loại file cài đặt này có 1 cách thức thực thi cài đặt riêng.
Hướng dẫn chung dưới đây áp dụng cho Ubuntu
1/ Cài đặt các file .deb
File này rất dễ cài, bạn chỉ cần click đúp vào file và trình cài đặt phần mềm trên hệ thống tự mở,
click “Install Package” và chờ quá trình cài đặt hoàn tất.

Chú ý: 1 số phần mềm yêu cầu máy phải cài sẵn 1 số Dependency, nếu không đủ các
Dependency lúc cài đặt sẽ báo lỗi. Để giải quyết vấn đề Dependency với file .deb nhanh gọn có
thể sử dụng gói Gdebi
Đây là một ứng dụng có giao diện người dùng, nó cho phép bạn cài đặt các gói .deb đã dowload
sẵn và nằm trên HDD, còn các Dependency phải kết nối Internet đề Gdebi tự tìm và download
giúp bạn. Gdebi cũng có thể chạy trong chế độ non-GUI bằng cách chuyển tới folder chứa file
.deb và gõ sudo gdebi package_name.deb tại nhắc lệnh và vẫn có khả năng giải quyết
các dependency.
2/ Cài đặt các file .rpm
Bạn nên sử dụng gói Alien để chuyển từ .rpm sang .deb cho dễ cài đặt
- mở Terminal lên, gõ vào sudo apt-get install alien đề download và cài đặt gói
Alien thông qua tiện ích quản lý gói APT

Gõ vào Password ứng với User bạn đang Logon. Gõ ‘y’ để đồng ý cài đặt gói Alien

- Sau khi cài xong Alien, bạn move file .rpm tới Desktop rồi mở Terminal, gõ cd Desktop

- Bây giờ, gõ sudo alien -k filename.rpm để convert từ file .rpm -> .deb. Sau đó bạn
cài file .deb như trên

3/ Cài đặt file .bin
Download và save file .bin tới Desktop. Mở Terminal và gõ cd Desktop
- Gõ tiếp sudo chmod ...
Cơ bn v “Cài đặt phn mm trên Linux”
Mt vài cách thì đơn gin như cài đặt t các file .EXE trên Windows. Hu hết các HĐH Linux
cũng có công c qun lý, cài đặt, g b phn mm như Add or Remove Programs trong
Windows. Ví d, trong Ubuntu, nếu PC ca có ni mng thì bn có th download và cài đặt ng
dng t động thông qua công c Synaptic Package Manager giao din GUI hoc s dng dòng
lnh apt-get trong Terminal ...
Có nhiu cách khác nhau để cài đặt phn mm, ng dng trên Linux. 1 vài trong s đó thì khá
phc tp (…), 1 vài cách thì đơn gin như cài đặt t các file .EXE trên Windows.
Hu hết các HDH Linux cũng có công c qun lý, cài đặt, g b phn mm như Add or Remove
Programs trong Windows. Ví d, trong Ubuntu, nếu PC ca có ni mng thì bn có th
download và cài đặt ng dng t động thông qua công c Synaptic Package Manager (giao din
GUI) hoc s dng dòng lnh apt-get trong Terminal ...
File cài đặt cho ng dng trên Linux thường có phn m rng như .deb, .rpm, .bin, .tar, tar.gz,
INSTALL, .sh …. Mi loi file cài đặt này có 1 cách thc thc thi cài đặt riêng.
Hướng dn chung dưới đây áp dng cho Ubuntu
1/ Cài đặt các file .deb
File này rt d cài, bn ch cn click đúp vào file và trình cài đặt phn mm trên h thng t m,
click “Install Package” và ch quá trình cài đặt hoàn tt.
Cơ bản về “Cài đặt phần mềm trên Linux” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ bản về “Cài đặt phần mềm trên Linux” - Người đăng: Son Pham Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cơ bản về “Cài đặt phần mềm trên Linux” 9 10 740