Ktl-icon-tai-lieu

Cơ bản về chỉnh sửa ảnh

Được đăng lên bởi Xuân Thịnh
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3917 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Chương 3: Cơ bản về chỉnh sửa ảnh

Photoshop CS

Nội dung của trang này thuộc bản quyền của © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com. Những bài viết
trong này có thể được in ra để dùng với mục đích cá nhân và phi thương mại. Nếu bạn muốn phát hành lại trong trang web của bạn làm
ơn liên lạc với tôi hoặc ít nhất phải trích dẫn lại nguồn là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com

Photoshop và ImageReady bao gồm rất nhiều công cụ và lệnh cho phép bạn tăng chất lượng của hình
ảnh. Chương này sẽ từng bước hướng dẫn bạn bạn đi suốt quá trình định dạng lại file hình, chỉnh sửa
để có được những tấm hình như ý.
Trong chương này bạn sẽ học được những điều sau:
•

Chọn độ phân giải thích hợp cho một tấm hình scan

•

Crop một tấm hình để có kích thước thích hợp.

•

Điều chỉnh tông màu của tấm hình.

•

Loại bỏ những màu không thích hợp bằng Auto Color.

•

Điều chỉnh độ Saturation và Brighness của một vùng nhất định trên một tấm hình sử dụng công
cụ Sponge và Dodge

•

Áp dụng bộ lọc Unsharp Mask để hoàn thiện quá trình chỉnh sửa.

•

Lưu một file dưới định dạng của Photoshop để bạn có thể dùng nó và những việc căn chỉnh.

Chương này sẽ sử dụng Photoshop nhưng cách sử dụng những chức năng tương tự sẽ được đề cập
khi cần thiết trong ImageReady
Chiến lược xử lý ảnh
Bạn có thể chỉnh sửa một tấm hình trông như được chụp bởi những chuyên gia giàu kinh nghiệm. Bạn

www.vietphotoshop.com - Bá tước Monte Cristo

1

Chương 3: Cơ bản về chỉnh sửa ảnh

Photoshop CS

có thể sửa những sai sót của chất lượng màu và tông màu được tạo ra trong quá trình chụp hình hoặc
scan hình. Bạn cũng có thể chỉnh sửa những thiếu sót trong bố cục của bức tranh và làm rõ toàn cảnh
một tấm hình. Photoshop cung cấp một bộ công cụ chỉnh sửa màu sắc toàn diện để điều chỉnh tông
màu của những tấm hình riêng lẻ. ImageReady có bộ công cụ xử lý màu cơ bản hơn bao gồm Levels,
Auto Levels, Brightness/ Contrast, Hue/ Saturation, Destuarion, Invert, Variations và bộ lọc Unsharp
Mask.
Nhưng bước cơ bản để xử lý ảnh:
Trong tiến trình xử lý ảnh có tất cả 8 bước cơ bạn:
•

Nhân đôi layer hình gốc (khi xử lý anh chúng ta luôn làm việc với một bản copy, vì nếu bạn
quay lại tình trạng ban đầu thì chỉ cần xoá layer đang chỉnh sửa đi).

•

Kiểm tra chất lượng scan và chắc chắn rằng độ phân giải thích hợp với cách mà bạn sẽ dùng
tấm hình.

•

Chỉnh sửa những vết xước trong quá trình scan những tấm hình bị hư hại.

•

Cắt một tấm hình để có kích cỡ và hướng thích hợp.

•
...
Chương 3: Cơ bn v chnh sa nh Photoshop CS
Ni dung ca trang này thuc bn quyn ca © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com. Nhng bài viết
trong này có th được in ra đểng vi mc đích cá nhân và phi thương mi. Nếu bn mun phát hành li trong trang web ca bn làm
ơn liên lc vi tôi hoc ít nht phi trích dn li ngun là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com
Photoshop và ImageReady bao gm rt nhiu công c và lnh cho phép bn tăng cht lượng ca hình
nh. Chương này s tng bước hướng dn bn bn đi sut quá trình định dng li file hình, chnh sa
đểđược nhng tm hình như ý.
Trong chương này bn s hc được nhng điu sau:
Chn độ phân gii thích hp cho mt tm hình scan
Crop mt tm hình để có kích thước thích hp.
Điu chnh tông màu ca tm hình.
Loi b nhng màu không thích hp bng Auto Color.
Điu chnh độ Saturation và Brighness ca mt vùng nht định trên mt tm hình s dng công
c Sponge và Dodge
Áp dng b lc Unsharp Mask để hoàn thin quá trình chnh sa.
Lưu mt file dưới định dng ca Photoshop để bn có th dùng nó và nhng vic căn chnh.
Chương này s s dng Photoshop nhưng cách s dng nhng chc năng tương t s được đề cp
khi cn thiết trong ImageReady
Chiến lược xnh
Bn có th chnh sa mt tm hình trông như được chp bi nhng chuyên gia giàu kinh nghim. Bn
www.vietphotoshop.com - Bá tước Monte Cristo
1
Cơ bản về chỉnh sửa ảnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ bản về chỉnh sửa ảnh - Người đăng: Xuân Thịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Cơ bản về chỉnh sửa ảnh 9 10 332