Ktl-icon-tai-lieu

Cơ bản về mạng máy tính

Được đăng lên bởi vunvse
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 715 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Communicating over the
Network

Cơ bản về mạng máy tính– Chương 1

© 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco Public

1

Mục tiêu


Mô tả kiến trúc của một mạng, bao gồm các thiết bị và
phương tiên cần thiết để kết nối một mạng



Thảo luận về chức năng của giao thức mạng trong
kết nối mạng máy tính



Thảo luận về ưu nhược điểm của kiến trúc phân tâng
trong chức năng kết nối mạng



Mo tả về các tầng trong mô hình OSI và TCP/IP

© 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco Public

2

Network Structure – Cấu trúc của một hệ
thống mạng
 Các thành phần chung trong kết nối thông tin
–3 common elements of communication
•

message source – Thông báo nguồn

•

the channel – kênh kết nối

•

message destination – thông báo đích

 Define a network – Định ngĩa một mạng
data or information networks capable of carrying many different
types of communications
Là nơi có khả năng truyển tải dữ liệu hoặc thông tin giữa các
© 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco Public

3

Example - Ví dụ về mạng máy tính

© 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco Public

4

Example - Ví dụ về mạng máy tính

© 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco Public

5

Example - Ví dụ về mạng máy tính

© 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco Public

6

Example - Ví dụ về mạng máy tính

© 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco Public

7

Network Structure
 Describe how messages are communicated
Data is sent across a network in small “chunks” called
segments

© 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco Public

8

Network Structure
 Define the components of a network
–Network components
•

hardware

•

software

© 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco Public

9

Network Structure

 End Devices and their Role in the Network
–End devices form interface with human network &
communications network
–Role of end devices:
•

client

•

server

•

both client and server

© 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco Public

10

Network Structure
 Identify the role of an intermediary device in a data
network and be able to contrast that role with the role of
an end device
–Role of an intermediary device
•

provides connectivity and ensures data flows
across network

© 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco Public

11

Network Structure
 Define network media and criteria for making a network
media choice
Network media
this is the channel over which a...
© 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public
1
Communicating over the
Network
Cơ bản về mạng máy tính Chương 1
Cơ bản về mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ bản về mạng máy tính - Người đăng: vunvse
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Cơ bản về mạng máy tính 9 10 556