Ktl-icon-tai-lieu

cơ khí đại cương

Được đăng lên bởi Anh Là Nắng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề 16. Thiết kế bộ truyền trục vít với các số liệu đầu vào như sau:
n1
u
N1
Tnăm
Nngày
648,89

18

3.41

5.5

300

ngiờ
14

Trong đó:
n1 :là Số vòng quay trong một phút của trục vít
u :Tỉ số truyền
N1 :Công suất trên trục 1
Bộ truyền làm việc trong (Tnăm ), mỗi năm làm việc (Nngày ) và mỗi ngày làm việc (ngiờ )
BÀI LÀM
1. Tính sơ bộ vận tốc trượt
Theo công thức 7.1 ta có:
3 T
3
987664 ,662
2
-5
-5
Vsb=4,5.10 .n1.
= 4,5.10 .486,67.
=2,18
Trong đó,
- T2=u.η.T1=18.0,82.66914.95=987664,662 Nmm
9,55.10 6.N 1
n1

9,55.10 6.3,41
486,67

- T1=
=
=66914,95 Nmm
- Chọn sơ bộ η=0,82
Vì Vsb< 4 m/s nên ta dùng đồng thanh không thiếc. Cụ thể là đồng thanh nhôm sắt niken
БpA ЖH 10-4-4 để chế tạo bánh vít. Chọn vật liệu trục vít là thép 45, tôi bề mặt đạt độ
rắn HRC=45.
2. Tính ứng suất cho phép
Theo bảng 7.1 với bánh vít bằng БpA ЖH 10-4-4 đúc ly tâm σb=600MPa, σch=200 MPa.
Theo bảng 7.2 với cặp vật liệu БpA ЖH 10-4-4 và thép tôi , σH=204,6 MPa.
Với bộ truyền làm việc một chiều,
σFO = 0,25.σb + 0.08.σch = 0.25.600 + 0,08.200 = 166 MPa
Hệ số tuổi thọ ( công thức 7.9).
9 10 6 / N FE

KFL=
Trong đó theo 7.10 :

9

=

(

10 6 / 37,5.10 6

486,67
18

)

= 0,67

NFE = 60.n2.T2=60.
.5,5.300.14 =37,5.106
Do đó theo công thức (7.6).
σF=σFO.KFL= 166.0,67 = 111,22 MPa

Theo công thức ( 7.14).
σHmax = 2.σch =2. 200 = 400 MPa
σFmax = 0,8.σch = 0,8. 200 = 160 MPa
3. Tính thiết kế.
– Xác định aw : chọn sơ bộ KH = 1,1
Với u = 18, chọn z1 = 2, do đó z2 = u.z1 = 18. 2 = 36 ;
Tính sơ bộ q theo công thức thực nghiệm
q = 0,3. Z2 = 0,3. 36 = 10,8 theo bảng 7.3 chọn q= 10.
T2 = 987664,662 Nmm
Theo công thức (7.16) :
2

3

 170  T2 K H

 .
q
 z 2 [σ H ] 

3

 170  987664 ,662.1,1

 .
10
 36.204,6 

aw = (z2 + q).

2

= (36+ 10)
Chọn aw = 180

2a w
q + z2

= 178

2.180
10 + 36

Tính modun m =
=
= 7.83
Theo bảng 7.3 chọn môđun tiêu chuẩn m = 8
-

m
( q + z2 )
2

8
(10 + 36)
2

Do đó, aw =
=
= 184
- Lấy aw = 185 , tính hệ số dịch chỉnh theo (7.18).
aw
m

185
8

X=
- 0,5. ( q + z2 ) =
- 0,5 .( 10 + 36 ) = 0,125
4. Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc
- Với tải trọng không đổi ta có KH = 1
Theo ( 7.21 ).
dw1= (q + 2X ).m = ( 10 +2. 0,125).8 = 82 mm
w = arctan Z1/ (q + 2X ) = arctan 2/ (10 + 2.0,125) =11
Do đó, theo (7.20).
Vs = . dw1.n1/( 60000.cosw) = .82. 486,67/( 60000.cos11

) = 2,13 m/s

Với vs = 2,13 m/s, theo bảng 7.6 chọn cấp chính xác 8 ; với câ...
Đề 16. Thiết kế bộ truyền trục vít với các số liệu đầu vào như sau:
n
1
u N1 T
năm
N
ngày
n
giờ
648,89 18 3.41 5.5 300 14
Trong đó:
n
1
:là Số vòng quay trong một phút của trục vít
u :Tỉ số truyền
N1 :Công suất trên trục 1
Bộ truyền làm việc trong (T
năm
), mỗi năm làm việc (N
ngày
) và mỗi ngày làm việc (n
giờ
)
BÀI LÀM
1. Tính sơ bộ vận tốc trượt
Theo công thức 7.1 ta có:
V
sb
=4,5.10
-5
.n
1
.
3
2
T
= 4,5.10
-5
.486,67.
3
662,987664
=2,18
Trong đó,
- T
2
=u.η.T
1
=18.0,82.66914.95=987664,662 Nmm
- T
1
=
1
1
6
.10.55,9
n
N
=
67,486
41,3.10.55,9
6
=66914,95 Nmm
- Chọn sơ bộ η=0,82
V V
sb
< 4 m/s nên ta dùng đồng thanh không thiếc. Cụ thể là đồng thanh nhôm sắt niken
БpA ЖH 10-4-4 để chế tạo bánh vít. Chọn vật liệu trục vít là thép 45, tôi bề mặt đạt độ
rắn HRC=45.
2. Tính ứng suất cho phép
Theo bảng 7.1 với bánh vít bằng БpA ЖH 10-4-4 đúc ly tâm σ
b
=600MPa, σ
ch
=200 MPa.
Theo bảng 7.2 với cặp vật liệu БpA ЖH 10-4-4 và thép tôi , σ
H
=204,6 MPa.
Với bộ truyền làm việc một chiều,
σ
FO
 = 0,25.σ
b
+ 0.08.σ
ch
= 0.25.600 + 0,08.200 = 166 MPa
Hệ số tuổi thọ ( công thức 7.9).
K
FL
=
FE
N/109
6
=
( )
9
66
10.5,37/10
= 0,67
Trong đó theo 7.10 :
N
FE
= 60.n
2
.T
2
=60.
18
67,486
.5,5.300.14 =37,5.10
6
Do đó theo công thức (7.6).
σ
F
=σ
FO
.K
FL
= 166.0,67 = 111,22 MPa
cơ khí đại cương - Trang 2
cơ khí đại cương - Người đăng: Anh Là Nắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
cơ khí đại cương 9 10 689