Ktl-icon-tai-lieu

cơ sở dữ kiệu

Được đăng lên bởi Trung Dũng
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1220 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Chương 5

ADO.NET

Tổng quan ADO.NET

Stored
into
Database (Oracle, SQL Server)

ADO.NET
Client

Data access technology
2

Tổng quan ADO.NET


Lịch sử phát triển công nghệ kết nối cơ sở dữ liệu
• ODBC  DAO  RDO  OLE DB  ADO  ADO.NET



So sánh ADO v.s ADO.NET
ADO

Online
Một bảng
Binary

ADO.NET

Online và Offline
Nhiều bảng
XML

3

Tổng quan ADO.NET


Tổng quan các lớp
• Library
– System.Data.dll
– System.Data.OracleClient.dll

• Namespace
– System.Data
– System.Data.SqlTypes

–
–
–
–
–

System.Data.Odbc
System.Data.OleDb
System.Data.SqlClient
System.Data.OracleClient
System.Data.SqlServerCe

– System.Data.Common
4

Tổng quan ADO.NET

 Mô hình đối tượng ADO.NET
• Có 2 cách làm việc với ADO.NET
– Tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu:
managed provider classes
– Làm việc theo cách disconnected:
data set classes

5

Tổng quan ADO.NET

 Managed
Provider Classes

6

Tổng quan ADO.NET

 Generic Data
Set Classes

7

.NET Data Provider

 .NET Data Provider?
• Là một tập các lớp được thiết kế để làm việc
với một data store cụ thể
• Mỗi .NET Data Provider cùng thực hiện một
tập lớp cơ sở:
– Connection, Command, Parameter,
ParameterCollection, DataReader,
DataAdapter, CommandBuilder và Transaction

• Tên các class chỉ khác nhau phần prefix
8

.NET Data Provider
SQL Server .NET Framework Data Provider
OLE DB .NET Framework Data Provider
ODBC .NET Framework Data Provider
Oracle .NET Framework Data Provider
SQL Server CE .NET Framework Data Provider

.NET DATA PROVIDERS
Establish connection with the database
Retrieve and manipulate data in the database

9

.NET Data Provider


Lớp Connection
• SqlConnection, OleDbConnection, OdbcConnection,
OracleConnection



Lớp Command
• SqlCommand, OleDbCommand, OdbcCommand,
OracleCommand



Lớp Parameter
• SqlParameter, OleDbParameter, OdbcParameter,
OracleParameter



Lớp ParameterCollection
• SqlParameterCollection, OleDbParameterCollection,
OdbcParameterCollection, OracleParameterCollection

10

.NET Data Provider


Lớp DataReader
• SqlDataReader, OleDbDataReader, OdbcDataReader,
OracleDataReader



Lớp DataAdapter
• SqlDataAdapter, OleDbDataAdapter, OdbcDataAdapter,
OracleDataAdapter



Lớp CommandBuilder
• SqlCommandBuilder, OleDbCommandBuilder,
OdbcCommandBuilder, OracleCommandBuilder



Lớp Transaction
• SqlTransaction, OleDbTransaction, OdbcTransaction,
OracleTransaction

11

Kết nối trực tiếp CSDL
- Online -

Đối tượng Connection

 Thành phần đầu tiên để truy cập dữ liệu trong
ADO.NET

 P...
ADO.NET
Chương 5
cơ sở dữ kiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ sở dữ kiệu - Người đăng: Trung Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
cơ sở dữ kiệu 9 10 342