Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi Billintones CL
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP ER

QUẢN LÝ ĐỀ ÁN CÔNG TY
Giả sử sau đây là một số yêu cầu dữ liệu đối với một công ty
chuyên thực hiện các đề án:
 Công ty gồm nhiều nhân viên, mỗi nhân viên được gán mã
nhân viên để tiện việc quản lý, có họ tên, ngày sinh, mức
lương được hưởng.
 Công ty gồm nhiều phòng ban, mỗi phòng ban có chức năng
riêng của mình, có mã phòng, tên phòng, có một trưởng
phòng.
 Mỗi nhân viên chỉ thuộc vào một phòng ban và một phòng
có thể có nhiều nhân viên. Mỗi nhân viên trong phòng còn
có thể chịu sự quản lý trực tiếp từ một nhân viên khác.
 Do công ty thực hiện đề án, nên mỗi phòng có thể có nhiều
văn phòng giao dịch hay làm việc khác nhau ở tại những địa
điểm khác nhau.

QUẢN LÝ ĐỀ ÁN CÔNG TY
 Mỗi

một đề án khi được xây dựng, có mã đề án, tên đề án,
địa điểm thực hiện đề án đó và do một phòng ban chịu trách
nhiệm chủ trì đề án.
 Quá trình thực hiện đề án có thể được chia nhỏ thành nhiều
công việc và phân công cho các nhân viên thực hiện, khi đó
công ty sẽ ghi nhận lại thời gian phân công công việc cho
nhân viên (tính bằng số giờ / tuần) để theo dõi tiến độ thực
hiện.
 Nhằm có thể chăm lo đời sống của nhân viên, công ty có ghi
nhận lại những thông tin về những thân nhân của nhân viên,
bao gồm những người như cha mẹ, chồng vợ, và con cái.

QUẢN LÝ ĐỀ ÁN CÔNG TY

...
Cơ sở dữ liệu - Người đăng: Billintones CL
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Cơ sở dữ liệu 9 10 160