Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở dữ liệu đa phương tiện

Được đăng lên bởi hoangoanhht
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1752 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Trần Hoài Nam

CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN
YÊU CẦU VÀ CÁC VẤN ĐỀ

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Hà Nội – 2004

2

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Trần Hoài Nam

CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN
YÊU CẦU VÀ CÁC VẤN ĐỀ

Chuyên ngành : Công nghệ thông tin
Mã số
: 1.01.10

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Đức Thi

Hà Nội – 2004

3

Mục lục
BẢNG THUẬT NGỮ VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT .........................................................4
LỜI CẢM ƠN ..................................................................................................................5
MỞ ĐẦU..........................................................................................................................7
CHƯƠNG 1 ...................................................................................................................10
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN ............................10
1.1 Các kiểu truyền thông và multimedia .............................................................11
1.1.1. Cơ sở dữ liệu và các DBMS ....................................................................12
1.1.2. Truy tìm thông tin tài liệu văn bản ..........................................................12
1.1.3. Truy xuất và chỉ số hoá multimedia.........................................................13
1.1.4. Trích rút đặc trưng, biểu diễn nội dung và chỉ số hoá .............................13
1.2 Sự cần thiết đối với MIRS...............................................................................13
1.2.1. Sự phát triển về dữ liệu multimedia và các đặc trưng của nó..................14
1.2.2. Các DBMS và vai trò của chúng trong việc xử lý dữ liệu multimedia....15
1.2.3. Hệ thống IR và vai trò của nó trong việc truy xuất multimedia ..............18
1.2.4. Cách tiếp cận tích hợp việc truy xuất và chỉ số hoá thông tin multimedia
19
1.3 Tổng quan về MIRS ........................................................................................19
1.4 Các ứng dụng nói chung và khả năng mong đợi của MIRS...........................20
CHƯƠNG 2 ...................................................................................................................24
CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN (Multimedia Database) ................................24
2.1 Kiến trúc cho việc tổ chức nội dung................................................................25
2.4.1
Nguyên lý tự trị .....................................
ĐẠI HC QUC GIA HÀ NI
TRƯỜNG ĐẠI HC CÔNG NGH
Trn Hoài Nam
CƠ S D LIU ĐA PHƯƠNG TIN
YÊU CU VÀ CÁC VN ĐỀ
LUN VĂN THC SĨ
Hà Ni – 2004
Cơ sở dữ liệu đa phương tiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở dữ liệu đa phương tiện - Người đăng: hoangoanhht
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Cơ sở dữ liệu đa phương tiện 9 10 776