Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

Được đăng lên bởi Pham Chanh
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 3723 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đoàn Văn Ban

OODB

CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

(Object-Oriented Data Base)
Nội dung
1.

2.
3.

Các mô hình dữ liệu: CSDL hướng đối tượng
(CSDLHĐT)
Các hệ quản trị CSDLHĐT
Một số kết quả nghiên cứu về CSDLHĐT

CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

1/51

Đoàn Văn Ban

1.

OODB

Mô hình dữ liệu

1.1 Các mô hình dữ liệu
Cơ sở dữ liệu (Data Base) - CSDL

Một sưu tập (Collection) các bản ghi dữ liệu được tổ
chức để tiện lợi cho việc lưu trữ và tìm kiếm dữ liệu bởi
các hệ thống thông tin.
Các mô hình dữ liệu phổ biến:
1. Mô hình mạng (Network DB)
2. Mô hình phân cấp (Hierarchical DB)
3. Mô hình quan hệ (Relational DB)
4. Mô hình đối tượng (Object DB or Object-Oriented DB)
5. Mô hình quan hệ - đối tượng (Object-Relational DB)
CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

2/51

Đoàn Văn Ban

1.

OODB

Mô hình dữ liệu
File Systems
Hierarchical

Network
Relational

Object-Oriented
System

Semantic Data
Model (ERD)

Complex Object
Model

Object-Oriented
Databases

CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

3/51

Đoàn Văn Ban

OODB

1. Mô hình cơ sở dữ liệu
1.2 Một số khái niệm cơ bản


Hệ quản trị CSDL (Database management system)
Phần mềm thực thi (quản trị) một CSDL.



Phần lớn các hệ quản trị CSDL truyền thống là quan hệ







Các hệ thống thông tin (Information system) sử dụng hệ quản trị CSDL để





Dữ liệu được tổ chức lưu trữ thành các bảng (tables)
Mỗi bộ dữ liệu (record, tuple) mô tả cho một thực thể được xác định bởi thuộc tính
khoá (primary key)
Thuộc tính khoá có thể được sử dụng để xác định các bộ dữ liệu ở những bảng khác
được gọi là khoá ngoại (foreign key)
Ghi dữ liệu lên thiết bị nhớ (chủ yếu là đĩa)
Tìm kiếm dữ liệu từ đĩa (CSDL)

Ví dụ:



Trên máy lớn: DB2, Oracle, Informix, Sybase
PC: Microsoft Access

CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG 4ĐỐI TƯỢNG

Đoàn Văn Ban

OODB

1. Mô hình cơ sở dữ liệu
1.2 Một số khái niệm cơ bản
Mô hình CSDLĐT
 Thông tin được biểu diễn thành các đối tượng giống như các đối tượng trong
lập trình hướng đối tượng.









Dữ liệu thuộc tính mô tả các đặc trưng của các thực thể (đối tượng)
Các phương thức mô tả hành vi ứng xử của đối tượng
Mối quan hệ giữa các lớp với nhau.
Thuộc tính khoá có thể được sử dụng để xác định các bộ dữ liệu ở những bảng khác
được gọi là khoá ngoại (foreign key).

Mỗi đối tượng (thực thể) có một định danh ID để xác định duy nhất trong
CSDL.
Các CSDLĐT được thiết kế để làm việc tốt đối với những ngôn ngữ lập
trình như Java, C++, C#, Smalltalk, v.v.
Mục đích của CSDLHĐT là để quản trị hiệu quả những kiểu dữ liệu phức h...
CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 1/51
Đoàn Văn Ban OODB
CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
(Object-Oriented Data Base)
Nội dung
1. Các mô hình dữ liệu: CSDL hướng đối tượng
(CSDLHĐT)
2. Các hệ quản trị CSDLHĐT
3. Một số kết quả nghiên cứu về CSDLHĐT
Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng - Người đăng: Pham Chanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng 9 10 187