Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

Được đăng lên bởi Ngo Quang Tien
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1634 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Cơ  s ở  d ữ  liệ u  h ướ ng  đố i tượ ng

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Khoa sau Đại học
Lớp: CH10CNK1

 ************************** 

Đề tài

Bài tập lớn

CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Giảng viên: Phạm Thế Quế.
Học viên: Hoàng Phan Bảo Trung.

1

Cơ  s ở  d ữ  liệ u  h ướ ng  đố i tượ ng

Hà Nội, 12/2010

2

Cơ  s ở  d ữ  liệ u  h ướ ng  đố i tượ ng

MỤC LỤC

3

Cơ  s ở  d ữ  liệ u  h ướ ng  đố i tượ ng
Đặc tính chủ đạo
Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng cung cấp persistent storage cho đối tượng. Ngoài ra,
chung cso thể cung cấp: một ngôn ngữ truy vấn, đánh chỉ mục, giao tác, trong suốt đối tượng
phân tán trên nhiều server.

Ngữ cảnh
Không giống cơ sử dữ liệu quan hệ, thương làm việc với SQL, một cơ sở dữ liệu hướng
đôi tượng làm việc trên một ngôn ngữ lập trình cụ thể như C++, C or Java. Hơn nữa, một cơ sở
dữ liệu hướng đối tượng có thể host-specific, hoặc nó có thể đọc cùng một dữ liệu trên nhiều
host,

Ràng buộc
Với cơ sở dữ liệu quan hệ, bạn chứa thông tin trên các bảng, và sau đó lấy chúng bằng
các câu truy vấn.
Với cơ sở dữ liệu hướng đối tượng, phần mềm gọi hàm dữ liệu để tải illustration, nhưng
các đối tượng khoogn được tạo trên bộ nhớ cho đến khi cần. Thay vào đó, chúng sẽ được được
chứa trong cơ sở dữ liệu.
Khi một đối tượng thay đổi, cơ sở dữ liệu có thể âm thầm viết các thay đổi vào cơ sở dữ
liệu, tạo nên một phiên bản dữ liệu, khi được yêu cầu lưu trữ, tất cả các ứng dụng sẽ commit
giao tác hiện thời. Việc lập trình không cần quan tâm đến định dạng file lữ trữ.

Truy cập dữ liệu
Hầu hết ứng dụng sử dụng một cơ sở dữ liệu hướng đối tượng truy cập dữ liệu bằng
navigation: trong C hoặc C++ đó là các con trỏ, và trong Java chúng là các tham chiếu.
Ví dụ trong C++ bạn có cấu trúc một cây,
class Tree {
private:
int Value;
Tree *LeftChild;
Tree *RightChild;
public:
Tree *Tree(int Value, Tree *Left, *Right) {
this->Value = Value;
this->LeftChild = Left;
this->RightChild = Right;
return this;
4

Cơ  s ở  d ữ  liệ u  h ướ ng  đố i tượ ng
}
Tree *getLeft() { return LeftChild; }
Tree *getRight() { return RightChild; }
int getValue() { return Value; }
Tree *setLeft(Tree *Left) {
return LeftChild = Left;
}
Tree *setRight(Tree *Right) {
return RightChild = Right;
}
int setValue(int V) {
return Value = V;
}
};
// recursive function to visit a tree and add up the values:
int Tree::getTotal()
{
int Result = Value;
if (LeftChild) {
Result += getTotal(LeftChild);
}
if (RightChild) {
Result += getTotal(RightChild);
}
return Result;
}
Chúng ta có thể ...
C s d li u h ng đ i t ngơ ữ ệ ướ ượ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Khoa sau Đại học
Lớp: CH10CNK1
**************************
Bài tập lớn
Đề tài
SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Giảng viên: Phạm Thế Quế.
Học viên: Hoàng Phan Bảo Trung.
1
Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng - Người đăng: Ngo Quang Tien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng 9 10 844