Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở MySQL

Được đăng lên bởi thuybui29288
Số trang: 217 trang   |   Lượt xem: 7056 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở MySQL

Nội dung trình bày
I. Làm quen với MySQL
II. MySQL căn bản
III. Tối ưu hóa MySQL
IV. Quản trị CSDL MySQL
IV. Một số tính năng mở rộng của MySQL

I. Làm quen với MySQL
I.1. MySQL là gì?
I.2. Cài đặt MySQL
I.3. CSDL đầu tiên với MySQL

I.1. MySQL là gì?
 MySQL

(My Ess Que Ell) là hệ quản trị cơ sở

dữ liệu
 MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
 MySQL là PMNM
–

–

Bạn có thể download phần mềm và mã nguồn
của MySQL qua internet, có thể sửa đổi MySQL
theo nhu cầu của mình. MySQL tuân theo giấy
phép GNU GPL(http://www.fsf.org/licenses/)
Ngoài phiên bản sử dụng GPL, bạn có thể mua
bản thương mại của MySQL (
https://order.mysql.com/)

I.1. MySQL là gì?


Vì sao sử dụng CSDL MySQL?
–

MySQL là cơ sở dữ liệu tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng



–

–
–



Friendster, more than 85 million dynamic page views per day, able to
support more than 1.5 billion MySQL queries per day
Wikipedia, more than 200 million queries and 1.2 million updates per
day with peak loads of 11,000 queries per second

MySQL có tính khả chuyển, hoạt động trên nhiều hệ điều hành
(Unix, FreeBSD, NetBSD, Linux, Novell NetWare, SGI Irix, Solaris,
SunOS, Windows)
Qua nhiều năm phát triển, hiện tại MySQL cung cấp một hệ thống
lớn các hàm tiện ích rất mạnh
Với tốc độ và tính bảo mật cao, MySQL rất thích hợp cho các ứng
dụng có truy cập CSDL trên internet

Bạn có thể sử dụng các CSDL MySQL free trên interrnet
–
–

http://www.db4free.net/
http://www.freesql.org/

I.1. Cài đặt MySQL (trên Windows)
I.1.1. Yêu cầu tối thiểu
I.1.2. Cài đặt

I.1.1. Yêu cầu tối thiểu










Windows 9x, NT, Me, 2000, XP. Các hệ dòng NT cho
phép chạy MySQL dưới dạng các service.
Phiên bản cài đặt MySQL download từ địa chỉ
http://www.mysql.com/downloads
Khoảng trống >= 200MB (khoảng trống còn lại phụ
thuộc vào nhu cầu đối với CSDL của bạn)
Nếu muốn kết nối với MySQL qua ODBC, bạn phải cài
đặt MyODBC (
http://www.mysql.com/downloads/api-myodbc.html. )
Với CSDL có các bảng (table) có kích thước lớn hơn
4GB, bạn phải cài đặt trên ổ đĩa NTFS hoặc mới hơn

I.1.2. Cài đặt MySQL trên Windows




Nếu sử dụng Windows NT, 2000 hay XP, phải có
quyền administrator
Nếu nâng cấp, bạn phải dừng MySQL theo các
bước sau
>net stop mysql
>mysqld –remove
>mysqladmin –u root shutdown




Bung file nén download được
Chạy setup.exe

I.1.3. CSDL đầu tiên với MySQL
I.1.3.1. Connect & Disconnect server
I.1.3.2. Nhập Query trên console
I.1.3.3. Tạo và sử dụng Cơ sở dữ liệu
I.1.3.4. Tạo bản...
Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở -
MySQL
Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở MySQL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở MySQL - Người đăng: thuybui29288
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
217 Vietnamese
Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở MySQL 9 10 996