Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở dữ liệu như một dịch vụ

Được đăng lên bởi doanthanhtrung
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 819 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Mục Lục
LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................... 2
I.
a.
b.
c.
d.
e.
II.

Tổng quan về điện toán đám mây..........................................................................3
Chia sẻ tài nguyên....................................................................................................3
Không có giới hạn....................................................................................................3
Dễ dàng sử dụng.......................................................................................................3
Cắt giảm chi phí.......................................................................................................3
Độc lập thiết bị và độc lập vị trí...............................................................................4

Cơ sở dữ liệu như một dịch vụ................................................................................4
a. Tổng quan:................................................................................................................4
b. Yêu cầu:....................................................................................................................5
c. Vấn đề bảo mật:........................................................................................................6

III. Tại sao nên sử dụng cơ sở dữ liệu như một dịch vụ:.............................................6
a. Tiết kiệm chi phí.......................................................................................................6
b. Có lợi cho cả doanh nghiệp lẫn nhà cung cấp.........................................................7
c. Nhiều thông tin hơn và hợp lý hơn..........................................................................8
IV. Những khác biệt cơ bản của cơ sở dữ liệu như một dịch vụ với các hệ cơ sở dữ
liệu thông thường:............................................................................................................8
a. Tiết kiệm chi phí hơn...............................................................................................8
b. Không giới hạn không gian lưu trữ..........................................................................8
c. Tốc độ là độc lập với kích thước..............................................................................9
d. Hiệu suất cao hơn.....................................................................................................9
e. Khả năng chịu lỗi lớn hơn......
Mục Lục
LỜI MỞ ĐẦU...........................................................................................................2
I. Tổng quan về điện toán đám mây..........................................................................3
a. Chia sẻ tài nguyên....................................................................................................3
b. Không có giới hạn....................................................................................................3
c. Dễ dàng sử dụng.......................................................................................................3
d. Cắt giảm chi phí.......................................................................................................3
e. Độc lập thiết bị và độc lập vị trí...............................................................................4
II. Cơ sở dữ liệu như một dịch vụ................................................................................4
a. Tổng quan:................................................................................................................4
b. Yêu cầu:....................................................................................................................5
c. Vấn đề bảo mật:........................................................................................................6
III. Tại sao nên sử dụng cơ sở dữ liệu như một dịch vụ:.............................................6
a. Tiết kiệm chi phí.......................................................................................................6
b. Có lợi cho cả doanh nghiệp lẫn nhà cung cấp.........................................................7
c. Nhiều thông tin hơn và hợp lý hơn..........................................................................8
IV. Những khác biệt cơ bản của cơ sở dữ liệu như một dịch vụ với các hệ cơ sở dữ
liệu thông thường:............................................................................................................8
a. Tiết kiệm chi phí hơn...............................................................................................8
b. Không giới hạn không gian lưu trữ..........................................................................8
c. Tốc độ là độc lập với kích thước..............................................................................9
d. Hiệu suất cao hơn.....................................................................................................9
e. Khả năng chịu lỗi lớn hơn.......................................................................................9
f. Dễ dàng sử dụng hơn................................................................................................9
g. An toàn hơn............................................................................................................10
V. Lựa chọn cơ sở dữ liệu như một dịch vụ..............................................................10
VI. Cài đặt thực nghiệm..............................................................................................11
Kết Luận.........................................................................................................................11
1
Cơ sở dữ liệu như một dịch vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở dữ liệu như một dịch vụ - Người đăng: doanthanhtrung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Cơ sở dữ liệu như một dịch vụ 9 10 188