Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở dữ liệu quan hệ

Được đăng lên bởi Gió Lạnh
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 179 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ng©n hµng c©u hái tr¾c nghiÖm m«n: C¬ së d÷ liÖu quan hÖ
Nhom A: 90 cau
Cau 1. C¬ së d÷ liÖu lµ?
a. Lµ mét tËp hîp cã cÊu tróc cña c¸c d÷ liÖu ®îc lu tr÷ trªn c¸c thiÕt bÞ ghi nhí.
b. §îc truy xuÊt bëi c¸c ch¬ng tr×nh qu¶n trÞ c¬ sì d÷ liÖu.
c. Cã tÝnh tho¶ m·n ®ång thêi nhiÒu ngêi sö dông.
d. TÊt c¶ c¸c ý trªn
Cau 2. C¬ së d÷ liÖu lµ:
a. Mét bé su tËp rÊt lín vÒ c¸c lo¹i d÷ liÖu t¸c nghiÖp, lu tr÷ theo quy t¾c.
b. Mét bé su tËp rÊt lín vÒ c¸c lo¹i d÷ liÖu t¸c nghiÖp
c. TËp c¸c File d÷ liÖu t¸c nghiÖp.
d. Kho d÷ liÖu t¸c nghiÖp.
Cau 3. C¸c lo¹i d÷ liÖu bao gåm:
A. TËp c¸c File sè liÖu.”
b. ¢m thanh, tiÕng nãi, ch÷ viÕt, v¨n b¶n, ®å ho¹, h×nh ¶nh tÜnh, h×nh ¶nh ®éng....
c. ¢m thanh, tiÕng nãi, ch÷ viÕt, v¨n b¶n, ®å ho¹, h×nh ¶nh tÜnh hay h×nh ¶nh ®éng...díi
d¹ng nhÞ ph©n.
d. ¢m thanh, tiÕng nãi, ch÷ viÕt, v¨n b¶n, ®å ho¹, h×nh ¶nh tÜnh hay h×nh ¶nh
®éng....®îc lu tr÷ trong c¸c bé nhíÎtong c¸c d¹ng File.
Cau 4. C¬ së d÷ liÖu lµ tµi nguyªn th«ng tin chung, nghÜa lµ:
a. Truy nhËp trùc tuyÕn.
b. NhiÒu ngêi sö dông, kh«ng phô thuéc vÞ trÝ ®Þa lý, cã ph©n quyÒn.
c. NhiÒu ngêi sö dông.
d. NhiÒu ngêi sö dông, cã ph©n quyÒn.
Cau 5: HÖ qu¶n trÞ CSDL - HQTCSDL (DataBase Management System - DBMS) lµ:
a. HÖ ®iÒu hµnh
b. C¸c phÇn mÒm hÖ thèng.
c. PhÇn mÒm ®iÒu khiÓn c¸c chiÕn lîc truy nhËp CSDL.
D. C¸c phÇn mÒm øng dông.
Cau 7: ¦u ®iÓm c¬ së d÷ liÖu:
a. XuÊt hiÖn dÞ thêng th«ng tin
b. C¸c thuéc tÝnh ®îc m« t¶ trong nhiÒu tÖp d÷ liÖu kh¸c nhau.
c. Kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn m©u thuÉn vµ kh«ng nhÊt qu¸n d÷ liÖu.
d. Gi¶m d thõa, nhÊt qu¸n vµ toµn vÑn cña d÷ liÖu.
Cau 8: DÞ thêng th«ng tin lµ :
a. D÷ liÖu ®óng vµ ®Çy ®ñ.
b. D÷ liÖu kh«ng nhÊt qu¸n vµ kh«ng toµn vÑn.
c. Ph¶n ¸nh ®óng hiÖn thùc kh¸ch quan d÷ liÖu.
d. Kh«ng xuÊt hiÖn m©u thuÉn th«ng tin,

1

Cau 9: Kh«ng nhÊt qu¸n d÷ liÖu trong lu tr÷:
a. XuÊt hiÖn m©u thuÉn th«ng tin.
b. Lµm cho mét th«ng tin bÞ xuÊt hiÖn díi nhiÒu d¹ng kh¸c nhau.
c. Kh«ng thÓ söa ®æi, bæ sung, cËp nhËt d÷ liÖu.
d. Cã thÓ triÓn khai tra cøu t×m kiÕm.
Cau 10: TÝnh toµn vÑn d÷ liÖu ®¶m b¶o:
a. Cho sù lu tr÷ d÷ liÖu lu«n lu«n ®óng.
b. Ph¶n ¸nh ®óng hiÖn thùc kh¸ch quan d÷ liÖu.
C. Gi¶m d thõa, nhÊt qu¸n vµ toµn vÑn cña d÷ liÖu.
d. Cho viÖc cËp nhËt, söa ®æi, bæ sung d÷ liÖu.thuËn lîi
Cau 11: Thø tù ®óng c¸c møc trong m« h×nh kiÕn tróc c¬ së d÷ liÖu:
a. Møc ngoµi, møc quan niÖm vµ møc m« h×nh.
b. Møc quan niÖm, møc trong vµ møc ngoµi.
c. Møc ngoµi, møc quan niÖm vµ møc trong.
d. Møc trong, møc m« h×nh d÷ liÖu vµ møc ngoµi.
Cau 12: Ngêi sö dông cã thÓ tru...
Ng©n hµng c©u hái tr¾c nghiÖm m«n: C¬ së d÷ liÖu quan hÖ
Nhom A: 90 cau
Cau 1. C¬ së d÷ liÖu lµ?
a. Lµ mét tËp hîp cã cÊu tróc cña c¸c d÷ liÖu ®îc lu tr÷ trªn c¸c thiÕt bÞ ghi nhí.
b. §îc truy xuÊt bëi c¸c ch¬ng tr×nh qu¶n trÞ c¬ sì d÷ liÖu.
c. Cã tÝnh tho¶ m·n ®ång thêi nhiÒu ngêi sö dông.
d. TÊt c¶ c¸c ý trªn
Cau 2. C¬ së d÷ liÖu lµ:
a. Mét bé su tËp rÊt lín vÒ c¸c lo¹i d÷ liÖu t¸c nghiÖp, lu tr÷ theo quy t¾c.
b. Mét bé su tËp rÊt lín vÒ c¸c lo¹i d÷ liÖu t¸c nghiÖp
c. TËp c¸c File d÷ liÖu t¸c nghiÖp.
d. Kho d÷ liÖu t¸c nghiÖp.
Cau 3. C¸c lo¹i d÷ liÖu bao gåm:
A. TËp c¸c File sè liÖu.”
b. ¢m thanh, tiÕng nãi, ch÷ viÕt, v¨n b¶n, ®å ho¹, h×nh ¶nh tÜnh, h×nh ¶nh ®éng....
c. ¢m thanh, tiÕng nãi, ch÷ viÕt, v¨n b¶n, ®å ho¹, h×nh ¶nh tÜnh hay h×nh ¶nh ®éng...díi
d¹ng nhÞ ph©n.
d. ¢m thanh, tiÕng nãi, ch÷ viÕt, v¨n b¶n, ®å ho¹, h×nh ¶nh tÜnh hay h×nh ¶nh
®éng....®îc lu tr÷ trong c¸c bé nhíÎtong c¸c d¹ng File.
Cau 4. C¬ së d÷ liÖu lµ tµi nguyªn th«ng tin chung, nghÜa lµ:
a. Truy nhËp trùc tuyÕn.
b. NhiÒu ngêi sö dông, kh«ng phô thuéc vÞ trÝ ®Þa lý, cã ph©n quyÒn.
c. NhiÒu ngêi sö dông.
d. NhiÒu ngêi sö dông, cã ph©n quyÒn.
Cau 5: HÖ qu¶n trÞ CSDL - HQTCSDL (DataBase Management System - DBMS) lµ:
a. HÖ ®iÒu hµnh
b. C¸c phÇn mÒm hÖ thèng.
c. PhÇn mÒm ®iÒu khiÓn c¸c chiÕn lîc truy nhËp CSDL.
D. C¸c phÇn mÒm øng dông.
Cau 7: ¦u ®iÓm c¬ së d÷ liÖu:
a. XuÊt hiÖn dÞ thêng th«ng tin
b. C¸c thuéc tÝnh ®îc m« t¶ trong nhiÒu tÖp d÷ liÖu kh¸c nhau.
c. Kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn m©u thuÉn vµ kh«ng nhÊt qu¸n d÷ liÖu.
d. Gi¶m d thõa, nhÊt qu¸n vµ toµn vÑn cña d÷ liÖu.
Cau 8: DÞ thêng th«ng tin lµ :
a. D÷ liÖu ®óng vµ ®Çy ®ñ.
b. D÷ liÖu kh«ng nhÊt qu¸n vµ kh«ng toµn vÑn.
c. Ph¶n ¸nh ®óng hiÖn thùc kh¸ch quan d÷ liÖu.
d. Kh«ng xuÊt hiÖn m©u thuÉn th«ng tin,
1
Cơ sở dữ liệu quan hệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở dữ liệu quan hệ - Người đăng: Gió Lạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Cơ sở dữ liệu quan hệ 9 10 370