Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở dữ liệu stackqueue

Được đăng lên bởi namkuxit123-gmail-com
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CẤU TRÚC DỮ LIỆU
& GIẢI THUẬT 1
NGĂN XẾP & HÀNG ĐỢI

Stack
• Ngăn xếp là một danh sách đặc biệt mà
trong đó việc thêm vào hoặc loại bỏ một
phần tử chỉ thực hiện tại một đầu của
danh sách, đầu này gọi là đỉnh (TOP) của
danh sách.
• Dữ liệu được thêm vào sau sẽ lấy ra trước
theo nguyên tắc LIFO (Last In First Out),
hay vào trước sẽ lấy ra sau theo nguyên
tắc FILO (First In Last Out).
2

Data
Top

Push

Top
Stack

Stack
Data

Pop

Top

Top
Stack

Stack

3

Tổ chức dữ liệu và định nghĩa kiểu
• Cách 1: Sử dụng một mảng với thao tác:
 Thêm cuối.
 Lấy cuối.

• Cách 2: Sử dụng một danh sách liên kết
đơn với thao tác:
 Thêm đầu.
 Lấy đầu.

4

Các thao tác trên stack
•
•
•
•
•

Khởi tạo stack
Kiểm tra stack rỗng
Kiểm tra stack đầy
Thêm 1 phần tử vào stack (push)
Lấy một phần tử ra khỏi stack (pop)

5

Cài đặt stack bằng mảng
• Định nghĩa cấu trúc Stack
#define MAX 100
struct Stack
{
int n;
int e[MAX];
};
• Hàm khởi tạo
void init (Stack &s)
{
s.n=-1;
}
6

Cài đặt stack bằng mảng
• Kiểm tra ngăn xếp rỗng
int isEmpty (Stack s)
{
if(s.n==-1)
return 1;
return 0;
}
• Kiểm tra ngăn xếp đầy
int isFull (Stack s)
{
return (s.n==MAX-1);
}
7

Thêm 1 phần tử vào stack
void push (Stack &s, int x)
{
if(isFull(s))
cout<<"Ngan xep day!";
else
{
s.n++;
s.e[s.n]=x;
}
}
8

Lấy 1 phần tử ra khỏi stack
int pop (Stack &s)
{
if(isEmpty(s))
{
cout<<"Ngan xep rong";
return -1;
}
else
return s.e[s.n--];
}
9

Hàm input
void input (Stack &s)
{
int m,x;
cout<<"Nhap so phan tu: ";
cin>>m;
for(int i=0;i<m;i++)
{
cout<<"Nhap gia tri: ";
cin>>x;
push(s,x);
}
}
10

Hàm main
• Hàm output
void output (Stack &s)
{
while(isEmpty(s)==0)
cout<<pop(s)<<" ";
}
• Hàm main
int main ()
{
Stack S;
init(S);
input(S);
cout<<"Lay cac phan tu ra ngan xep: ";
output(S);
}

11

Cài đặt stack bằng danh sách liên kết
• Định nghĩa cấu trúc Stack
struct node
{
int data;
node *next;
};
typedef node * Pnode;

12

Cài đặt stack bằng danh sách liên kết
• Khởi tạo stack
void init (Pnode &H)
{
H=NULL;
}
• Kiểm tra stack rỗng
int isEmpty (Pnode H)
{
return (H==NULL);
}
13

Thêm 1 phần tử vào stack
void push (Pnode &H,int x)
{
Pnode p;
p=new node;
p->data=x;
p->next=H;
H=p;
}
14

Lấy 1 phần tử ra khỏi stack
int pop (Pnode &H)
{
int x;
Pnode p;
x=H->data;
p=H;
H=H->next;
delete p;
return x;
}
15

Một số ứng dụng của stack
• Đảo ngược chuỗi ký tự.
• Chuyển đổi số từ hệ thập phân sang hệ
cơ số bất kỳ.
• Tính giá trị biểu thức dạng hậu tố (postfix).
• Chuyển một biểu thức dạng trung tố sang
hậu tố (infix to postfix...
CẤU TRÚC DỮ LIỆU
& GIẢI THUẬT 1
NGĂN XẾP & HÀNG ĐỢI
Cơ sở dữ liệu stackqueue - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở dữ liệu stackqueue - Người đăng: namkuxit123-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Cơ sở dữ liệu stackqueue 9 10 57