Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở mạng thông

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoa Điện tử Viễn Thông
Trường Đại học Bách khoa Hà nội

Cơ sở mạng thông tin
Giáo trình dành cho sinh viên đại học
ngành Điện tử - Viễn thông

Bảng đối chiếu thuật ngữ Anh - Việt
Tiếng Việt

Tiếng Anh

Băng tần thông dải

Band Pass

Băng tần cơ sở

Baseband

Trạm gốc

Base Station

Kênh

Channel

Va đập

Collision

Cuộc nối

Connection

Mã hoá điều khiển lỗi

Error Control Coding

Mật độ phổ năng lượng

Energy Spectral Density

Khung

Frame

Đáp ứng tần số

Frequency Response

Giao thoa giữa các ký tự

Intersymbol Interference

Đa khung

Multi-frame

Đa truy nhập

Multiple Access

Bộ ghép kênh, bộ hợp kênh

Multiplexer

Hiệu ứng xa - gần

Near – Far Effect

Kết nối, liên kết

Link

Đầu thu, phần thu

Sender

Đầu thu, phần thu, đích

Sink

Mã hoá nguồn

Source Coding

Ghép kênh phân chia theo thời gian

Time Division Multiplexing

Bộ phát, khối phát

Transmitter

2

Mục lục
Các từ viết tắt_________________________________________________ Error! Bookmark not defined.
Bảng đối chiếu thuật ngữ Anh - Việt_____________________________________________________2
Mục lục ___________________________________________________________________________3
Mục lục hình vẽ_____________________________________________________________________5
Mục lục bảng biểu___________________________________________________________________6
Chương 1 Giới thiệu _________________________________________________________________1
1.1. Mục đích của việc mô hình hóa và đánh giá đặc tính hoạt động của hệ thống _______________________ 1
1.2. Các khái niệm cơ bản trong hệ thống thong tin________________________________________________ 1
1.3. Các bước và phương pháp đánh giá một mạng thông tin________________________________________ 1
1.3.1. Đo đạc, thu tập kế quả thống kê____________________________________________________________________ 1
1.3.2. Mô hình hóa toán học ___________________________________________________________________________ 1
1.3.3. Mô phỏng ____________________________________________________________________________________ 1

1.4. Các công cụ phục vụ cho việc đánh giá chất lượng hoạt động của mạng ___________________________ 1

Chương 2 Hàng đợi – Các hệ thống thời gian liên tục _______________________________________2
2.1. Giới thiệu lý thuyết hàng đợi_______________________________________________________________ 2
2.1.1. Hàng đợi và đặc điểm ___________________________________________________________________________ 2
2.1.2. Các tham số hiệu năng trung bình ________________...
Khoa Điện tử Viễn Thông
Trường Đại học Bách khoa Hà nội
Cơ s mng thông tin
Giáo trình dành cho sinh viên đi hc
ngành Đin t - Vin thông
Cơ sở mạng thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở mạng thông - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cơ sở mạng thông 9 10 575