Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở trí tuệ nhân tạo

Được đăng lên bởi WauyLu Võ
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 53 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên

1

CHÖÔNG 1 : TOÅNG QUAN VEÀ TRÍ TUEÄ
NHAÂN TAÏO
1.1 Toång quan:
 Muïc ñích cuûa trí tueä nhaân taïo:
Theo Winton: muïc ñích chính cuûa trí tueä nhaân taïo laø laøm cho caùc maùy tính ñieän töû
thoâng minh hôn, coù ích hôn vaø giuùp khaùm phaù caùc quy luaät veà khaû naêng hoaït ñoäng trí
tueä cuûa con ngöôøi. töø ñaây seõ taùc ñoäng tröïc tieáp laøm cho con ngöôøi thoâng minh hôn, hoaït
ñoäng coù hieäu quaû hôn.

 Moâ hình “cuû haønh”:
quyeát vaán ñe
Giaûi
à

Laäp luaän

Coâng cuï
thöïc hieän

am

es

Robo
t

Bieåu dieãn
tri thöùc

Heä chuyeân gia

Heuristic

Maùy: Newral

a än
Nh

Ngoân ngöõ: Prolog

daïng

G

 Höôùng phaùt trieån cuûa tin hoïc: phaùt trieån theo 4 muõi nhoïn:

- Coâng ngheä thoâng tin.
- Coâng ngheä phaàn meàm: con ngöôøi chæ phaân tích caùc baøi toaùn thaønh caùc module roài
mua caùc chöông trình vieát saün veà laép gheùp laïi.
- Coâng ngheä tri thöùc.
- Maïng vaø vieãn thoâng.

 Vai troø trí tueä nhaân taïo:

PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên

2

ÖÙng duïng
Intelligence
System
Kyõ thuaät

Knowledge Engineering
(Coâng ngheä veà tri thöùc)

Khoa hoïc

Artificial Intelligence
(Trí tueä nhaân taïo)

 Caùc ñònh nghóa:

- Trí tueä nhaân taïo: trí tueä nhaân taïo coù theå ñöôïc ñònh nghóa nhö moät heä thoáng maùy
moùc coù khaû naêng thöïc hieän nhöõng haønh ñoäng cuûa con ngöôøi ñöôïc xem laø thoâng
minh.
- Intelligence (thoâng minh): söï nghieân cöùu, söï thu thaäp thoâng tin tieâu bieåu nhö: coá
gaéng hoïc nhöõng yù töôûng xöû lyù cuûa boä naõo con ngöôøi, bao goàm caû vieäc nghieân
cöùu söï vaät coù yù töôûng, coù yù nghóa, coù söï chuù yù, nhaän daïng, hieåu vaán ñeà vaø saùng
taïo ra vaán ñeà.

- Artificial (nhaân taïo): Coù nghóa laø coá gaéng söû duïng maùy tính ñeå xaây döïng nhöõng
heä thoáng nhaân taïo baét chöôùc ñaëc tính cuûa vieäc thu thaäp thoâng tin moät caùch thoâng
minh.
Ví duï:
Ghi
Tính
Tìm
Suy

Nhôù
Toaùn
Kieám
Luaän
Maùy tính hieän nay chæ môùi laøm ñöôïc phaàn naøy

PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên

Suy nghó
logic

Baùn caàu naõo traùi:
+ Logic
+ Kyù hieäu
+ Xöû lyù theo

Maùy tính
Von - New - Man

Ñaëc tính
Vaän duïng
+ Xöû lyù thoâng tin moät + Xöû lyù soá
caùch chính xaùc vaø
lieân tuïc theo töøng
böôùc
+ Keát luaän coù theå sao + Xöû lyù cô sôû
cheùp, moâ phoûng
döõ lieäu
+ Höôùng xöû lyù laø
ngoân ngöõ
+ Ñoä chính xaùc cao

Maùy tính Newro

+ Phaân loaïi thoâng tin
khoâng roû raøng
+ Xöû lyù thoâng tin
phöùc taïp cuûa döõ lieäu
moät caùch song song
+ Höôùng xöû lyù nhaän
daïng
+ Röôøm raø hôïp quy
luaä...
PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên 1
CHÖÔNG 1 : TOÅNG QUAN VEÀ TRÍ TUEÄ
NHAÂN TAÏO
1.1 Toång quan:
Muïc ñích cuûa trí tueä nhaân taïo:
Theo Winton: muïc ñích chính cuûa trí tueä nhaân taïo laø laøm cho caùc maùy tính ñieän töû
thoâng minh hôn, coù ích hôn vaø giuùp khaùm phaù caùc quy luaät veà khaû naêng hoaït ñoäng trí
tueä cuûa con ngöôøi. töø ñaây seõ taùc ñoäng tröïc tieáp laøm cho con ngöôøi thoâng minh hôn, hoaït
ñoäng coù hieäu quaû hôn.
Moâ hình “cuû haønh”:
G
i
a
û
i
q
u
y
e
á
t
v
a
á
n
ñ
e
à
R
o
b
o
t
G
a
m
e
s
N
h
a
ä
n
d
a
ï
n
g
H
e
ä
c
h
u
y
e
â
n
g
i
a
Heuristic
Bieåu dieãn
tri thöùc
Laäp luaän
Coâng cuï
thöïc hieän
Maùy: Newral
Ngoân ngöõ: Prolog
Höôùng phaùt trieån cuûa tin hoïc: phaùt trieån theo 4 muõi nhoïn:
- Coâng ngheä thoâng tin.
- Coâng ngheä phaàn meàm: con ngöôøi chæ phaân tích caùc baøi toaùn thaønh caùc module roài
mua caùc chöông trình vieát saün veà laép gheùp laïi.
- Coâng ngheä tri thöùc.
- Maïng vaø vieãn thoâng.
Vai troø trí tueä nhaân taïo:
Cơ sở trí tuệ nhân tạo - Trang 2
Cơ sở trí tuệ nhân tạo - Người đăng: WauyLu Võ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Cơ sở trí tuệ nhân tạo 9 10 844