Ktl-icon-tai-lieu

Code C

Được đăng lên bởi chinhedu
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 2448 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

#include<conio.h>
#include<iostream.h>
void tao_mang(int M[],int n)
{
int i;
cout<<"Nhap so phan tu mang:";cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
{
cout<<"M["<<i<<"]";
cin>>M[i];
}
}
int ktnt(int M[i],n)
{
if(M[i]==1)
return 0;
else
{
for(int i=2;i<=M[i];i++)
{
if(M[i]%i==0)
return 0;
else
return 1;
}
}
}
void tong_nt(int M[i],int n)
{
int tong=0;float dem=0;
cout<<"\nSo nguyen to trong mang la:";
for(int i=0;i<n;i++)
if(ktnt(M[i]))
{
tong+=M[i];
dem++;
}
if(dem!=0)
cout<<"Khong co so nguyen to trong mang!";
else
cout<<"\nTong cac so nguyen to tren ="<<tong;
}
void main()
{
clrscr();
int N[100],n;
tao_mang(M,n);
tong_nt(M,n);
getch();
}

Không biết bạn viết C hay C++, nếu mà C++ thì đổi xíu lại thôi theo // của mình ah 
Đây là C: 
#include<stdio.h> // #include<iostream.h> 
#include<conio.h> // xóa dòng này đi 
#include<math.h> 
int nguyento(int n) 
{ 
int k=0; 
if(n==0 || n==1) 
return 1; 
for(int i=2;i<n;i++) 
if((n%i)==0)k++; 
if(k>0)return 0; 
else return 1; 
} 
main() 
{ 
int n,dem=0; 
printf("\nNhap n:"); // cout<<" Nhap n:"; 
scanf("%d",&n); // cin>>n; 
printf("%d so nguyen to dau tien :",n);//cout<<n<< " so nguyen to dau tien :"; 
for(int i=0;i<1000*n;i++) 
if(nguyento(i)) 
{ 
printf("%5d",i);// cout<<i<<" "; 
dem++; 
if(dem==n)break; 
} 
getch(); 
}
KIẺM TRA SỐ NGUYÊN TỐ
#include <iostream>
int ktnt(int n)
{
int dem = 0;
for (int i =1 ;i<=n;i++)
if(n%i==0)
dem ++ ;
if(dem == 2 )
return 1 ;
return 0 ;
}
void main()
{
int a ;
cout <<"chao mung ban den dien dan itlab.com.vn \n";
cout <<"moi ban nhap vao so a : ";
cin >>a;
cout<<"\n";
if(ktnt(a)==1)
cout <<a << " la so nguyen to \n";
else
cout<<a << " khong la so nguyen to \n";
}

Nhập mảng 1 chiều các số nguyên. In ra các số chẵn
#include <iostream>
void nhapmang(int a[],int &n)
{
cout <<"nhap n ";
cin >>n ;
for(int i=0;i<n;i++)
{
cout<<"a["<<i<<"]";
cin >>a[i];
}
}
void xuatmang(int a[],int n)
{
for(int i=0;i<n;i++)
cout<<a[i];
}
void xuatchan(int a[],int n)
{
for(int i =0;i<n;i++)
if(a[i]%2==0)
cout<<a[i];
}
void main()
{
int n;
int a[100];
cout<<"chao mung den dien dan itlab.com.vn"
nhapmang(a,n);
xuatmang(a,n);
cout<<"\n cac gia tri chan trong mang la "
xuatchan(a,n);
cout <<"\n";
}

Nhập mảng 1 chiều các số nguyên, in ra vị trí của các số âm trong mảng
#include <iostream>
void nhapmang(int a[],int &n)
{
cout <<"nhap n ...
1. #include<conio.h>
2. #include<iostream.h>
3. void tao_mang(int M[],int n)
4. {
5. int i;
6. cout<<"Nhap so phan tu mang:";cin>>n;
7. for(i=1;i<=n;i++)
8. {
9. cout<<"M["<<i<<"]";
10. cin>>M[i];
11. }
12. }
13. int ktnt(int M[i],n)
14. {
15. if(M[i]==1)
16. return 0;
17. else
18. {
19. for(int i=2;i<=M[i];i++)
20. {
21. if(M[i]%i==0)
22. return 0;
23. else
24. return 1;
25. }
26. }
27. }
28. void tong_nt(int M[i],int n)
29. {
30. int tong=0;float dem=0;
31. cout<<"\nSo nguyen to trong mang la:";
32. for(int i=0;i<n;i++)
33. if(ktnt(M[i]))
34. {
35. tong+=M[i];
36. dem++;
37. }
38. if(dem!=0)
39. cout<<"Khong co so nguyen to trong mang!";
40. else
41. cout<<"\nTong cac so nguyen to tren ="<<tong;
42. }
43. void main()
44. {
45. clrscr();
46. int N[100],n;
47. tao_mang(M,n);
48. tong_nt(M,n);
49. getch();
50. }
Code C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Code C - Người đăng: chinhedu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Code C 9 10 351