Ktl-icon-tai-lieu

Code chương trình quản lý sinh viên

Được đăng lên bởi phananh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1263 lần   |   Lượt tải: 1 lần
do
{

QUẢN LÝ SINH VIÊN
B1

package quanlysinhvien;

System.out.print("\nBạn nhập vào mã sinh viên (mã không được trùng, nhỏ
hơn hoặc bằng 10 ký tự và không chứa các ký tự đặc biệt): ");
setMaSV(inputBuffer.readLine());
}
while(!ThaoTac.checkID(maSV));

import java.util.Scanner;
import java.io.*;
public class SinhVien
{
//Field
private String maSV;
private String gioiTinh;
private String hoTen;
private double diemToan;
private double diemLy;
private double diemHoa;

do
{
System.out.print("Bạn nhập vào họ và tên sinh viên (Lớn hơn hoặc bằng 5 ký
tự): ");
setHoTen(inputBuffer.readLine());
}
while(!ThaoTac.checkFullName(hoTen));
do
{

//Property
public String getMaSV()
{
return maSV;
}

System.out.print("B ạn nhập vào giới tính cho sinh viên (không được để trống,
giới tính chỉ có thể là nam hoặc nữ): ");
setGioiTinh(inputBuffer.readLine());
}
while(!ThaoTac.checkSex(gioiTinh));

public void setMaSV(String maSV)
{
this.maSV = maSV;
}

do
{
System.out.print("Bạn nhập vào điểm toán cho sinh viên (điểm toán phải >= 0
và <= 10): ");
setDiemToan(input.nextDouble());
}
while(!ThaoTac.checkPoint(diemToan));

public String getHoTen()
{
return hoTen;
}

do
{

public void setHoTen(String hoTen)
{
this.hoTen = hoTen;
}

System.out.print("Bạn nhập vào điểm lý cho sinh viên (điểm lý phải >= 0 và
<= 10): ");
setDiemLy(input.nextDouble());
}
while(!ThaoTac.checkPoint(diemLy));

public String getGioiTinh()
{
return gioiTinh;
}

do
{
System.out.print("B ạn nhập vào điểm hóa cho sinh viên (điểm hóa phải >= 0
và <= 10): ");
setDiemHoa(input.nextDouble());
}
while(!ThaoTac.checkPoint(diemHoa));

public void setGioiTinh(String gioiTinh)
{
this.gioiTinh = gioiTinh;
}
public double getDiemToan()
{
return diemToan;
}

System.out.flush();
}
catch(Exception ex)
{
throw ex;
}

public void setDiemToan(double diemToan)
{
this.diemToan = diemToan;
}

}
public void displaySinhVien() throws Exception
{
try
{
System.out.printf(" %-10s | %-35s | %-9s | %-10.2f | %-10.2f | %-10.2f ",
maSV, hoTen, gioiTinh, diemToan, diemLy, diemHoa);
}
catch(Exception ex)
{
throw ex;
}
}
}

public double getDiemLy()
{
return diemLy;
}
public void setDiemLy(double diemLy)
{
this.diemLy = diemLy;
}
public double getDiemHoa()
{
return diemHoa;
}

B2
package quanlysinhvien;

public void setDiemHoa(double diemHoa)
{
this.diemHoa = diemHoa;
}

import java.util.Scanner;
public class ThaoTac
{
//Function print with format
public static void printFormat()
{
System.out.println();

//Paramater
public SinhVien()
{
this("",...
QU N LÝ SINH VIÊN
B1
package quanlysinhvien;
import java.util.Scanner;
import java.io.*;
public class SinhVien
{
//Field
private String maSV;
private String gioiTinh;
private String hoTen;
private double diemToan;
private double diemLy;
private double diemHoa;
//Property
public String getMaSV()
{
return maSV;
}
public void setMaSV(String maSV)
{
this.maSV = maSV;
}
public String getHoTen()
{
return hoTen;
}
public void setHoTen(String hoTen)
{
this.hoTen = hoTen;
}
public String getGioiTinh()
{
return gioiTinh;
}
public void setGioiTinh(String gioiTinh)
{
this.gioiTinh = gioiTinh;
}
public double getDiemToan()
{
return diemToan;
}
public void setDiemToan(double diemToan)
{
this.diemToan = diemToan;
}
public double getDiemLy()
{
return diemLy;
}
public void setDiemLy(double diemLy)
{
this.diemLy = diemLy;
}
public double getDiemHoa()
{
return diemHoa;
}
public void setDiemHoa(double diemHoa)
{
this.diemHoa = diemHoa;
}
//Paramater
public SinhVien()
{
this("", "", "", 0, 0, 0);
}
public SinhVien(String maSV, String hoTen, String gioiTinh, double diemToan, double
diemLy, double diemHoa)
{
this.maSV = maSV;
this.hoTen = hoTen;
this.gioiTinh = gioiTinh;
this.diemToan = diemToan;
this.diemLy = diemLy;
this.diemHoa = diemHoa;
}
//Method
//Check Error
// public static void printError(Exception ex)
// {
// System.out.println("D liu bn nhp vào b li. Li: " + ex.getMessage());
// }
//Input data
public void inputSinhVien()throws Exception
{
Scanner input = new Scanner(System.in);
BufferedReader inputBuffer = new BufferedReader(new
InputStreamReader(System.in));
try
{
do
{
System.out.print("\nBn nhp vào sinh viên (mã không được trùng, nh
hơn hoc bng 10 ký t và không cha các ký t đặc bit): ");
setMaSV(inputBuffer.readLine());
}
while(!ThaoTac.checkID(maSV));
do
{
System.out.print("Bn nhp vào h tên sinh viên (Ln hơn hoc bng 5
t): ");
setHoTen(inputBuffer.readLine());
}
while(!ThaoTac.checkFullName(hoTen));
do
{
System.out.print("Bn nhp vào gii tính cho sinh viên (không được để trng,
gii tính ch có th là nam hoc n): ");
setGioiTinh(inputBuffer.readLine());
}
while(!ThaoTac.checkSex(gioiTinh));
do
{
System.out.print("Bn nhp vào đim toán cho sinh viên (đim toán phi >= 0
và <= 10): ");
setDiemToan(input.nextDouble());
}
while(!ThaoTac.checkPoint(diemToan));
do
{
System.out.print("Bn nhp vào đim cho sinh viên (đim phi >= 0
<= 10): ");
setDiemLy(input.nextDouble());
}
while(!ThaoTac.checkPoint(diemLy));
do
{
System.out.print("B n nhp vào đim hóa cho sinh viên (đim hóa phi >= 0
và <= 10): ");
setDiemHoa(input.nextDouble());
}
while(!ThaoTac.checkPoint(diemHoa));
System.out.flush();
}
catch(Exception ex)
{
throw ex;
}
}
public void displaySinhVien() throws Exception
{
try
{
System.out.printf(" %-10s | %-35s | %-9s | %-10.2f | %-10.2f | %-10.2f ",
maSV, hoTen, gioiTinh, diemToan, diemLy, diemHoa);
}
catch(Exception ex)
{
throw ex;
}
}
}
B2
package quanlysinhvien;
import java.util.Scanner;
public class ThaoTac
{
//Function print with format
public static void printFormat()
{
System.out.println();
for (int i = 1; i <= 129; i++)
{
if (i == 1 || i == 14 || i == 27 || i == 65 || i == 77 || i == 90 || i == 103 || i == 116 || i == 129)
{
System.out.print("+");
}
else
{
System.out.print("-");
}
}
}
//Function print tile
public static void printTile()
{
printFormat();
System.out.printf("\n| %-10s | %-10s | %-35s | %-9s | %-10s | %-10s | %-10s | %-10s |", "STT", "Mã SV", "Họ
Và Tên", "Giới Tính", "Điểm Toán", "Điểm Lý", "Điểm Hóa", "Tổng Điểm");
printFormat();
}
//Function remove symbol space
public static String removeSpace(String s, boolean check) throws Exception
{
try
{
//xóa tất cả dấu cách đầu và cuối của xâu.
s = s.trim();
Code chương trình quản lý sinh viên - Trang 2
Code chương trình quản lý sinh viên - Người đăng: phananh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Code chương trình quản lý sinh viên 9 10 377