Ktl-icon-tai-lieu

Code Giải tích 2 _ ĐH Bách Khoa

Được đăng lên bởi Mai Huong
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 350 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1:
1/
>> syms x y
>> f=x^4-2*x^2*y+2*y^2-4*y+1
>> [x0 y0]=solve (diff(f,x),diff(f,y))
2/
>>syms x y
>> f=exp(x^2+y^3-3*y)
>> [x0 y0]=solve (diff(f,x),diff(f,y))
3/
>> syms x y
>> f=log(x*y)-x^2-2*y^2
4/
>> syms x y
>> f=log(2*x^2*y)+4*x
>> [x0 y0]= solve(diff(f,x),diff(f,y))

Câu 2
1/
syms x y
f=gradient(3*x^2+2*y^3);
n=subs([f(1) f(2)],[x y],[3 4]);
u=[2 1]/norm([2 1]);
n*u'
Hoặc
syms x y
f=3*x^2+2*y^3
a=diff(f,x,1)
b=diff(f,y,1)
n=subs([a,b],[x y],[3 4])
u=[2,1]
dot(n,u)/norm(u)

2/
>> syms x y
>> f=gradient(3*x^2*y^3);
>> n=subs([f(1) f(2)],[x y],[1 2]);
>> u=[2 4]/norm([2 4]);
>> n*u'
3/
>> syms x y
>> f=gradient(log(2*x^2+2*y^3));
>> n=subs([f(1) f(2)],[x y], [1 3]);
>> u=[2 5]/norm([2 5]);
>> n*u'
4/
>> syms x y
>> f= gradient(sin(3*x^3+2*y^4));
>> n=subs([f(1) f(2)], [x y], [3 4]);
>> u=[1 5]/norm([1 5]);
>> n*u'

Câu 3:
1/
>> syms x y z
>> [theta phi]=meshgrid ([-6:0.3:6]);
>> x=(2/3)^1/2*cos(theta).*cos(phi);
>> y=(1/2)^1/2*cos(theta).*sin(phi);
>> z=(2/5)^1/2*sin(theta);
>> surfc (x ,y ,z)

2/

>> syms x y z
>> [phi r]=meshgrid ([-6:0.3:6]);
>> x=(2)^1/2*r.*cos(phi);
>> z=(2/3)^1/2*r.*sin(phi);
>> y1=1/2*(r.^2-2).^1/2;
>> y2=-1/2*(r.^2-2).^1/2;
>> surf (x,y1,z)
>> hold on
>> surf (x,y2,z)
3/
>> syms x y z
>> [r phi]=meshgrid ([-6:0.3:6]);
>> y=(1/2)^1/2*r.*cos(phi);
>> z=(2/5)^1/2*r.*sin(phi);
>> x=2-4*y.^2-5*z.^2;
>> surf (x,y,z)
4/
syms x y z
a=2;
z=-a:0.1:2;
y=-a:0.1:a;
[y z]=meshgrid(y,z);
x=2-2*z.^2;
surfc(x,y,z)
xlabel('Truc Ox')
ylabel('Truc Oy')
zlabel('Truc Oz')
title('Do thi Tru parabol: x+2*z^2=2')
rotate3d on

Câu 4:

1/
>> syms x y
>> int(int(2*x^2*y,y,x,2*x^2),x,1,2)
2/
>> syms x y
>> int(int(3*x*y,x,y,2*y^2),y,1,2)
3/
>> syms r p
>> int(int((2*(r*cos(p))^2+r*sin(p))*r,r,0,2),p,-pi/2,pi/2)
4/
>> syms r p
>> int(int(2*(r*cos(p))^2*r,r,1,2),p,pi,2*pi)

Câu 5:
1/
syms n
s=symsum (1/n^2,1,inf)
2/
syms n
s=symsum (((-1)^n)/n^2,1,inf)
3/
syms n
s= symsum (1/n*(n+2),1,inf)
4/
syms n
s=symsum (1/factorial(n),1,inf)

...
Câu 1:
1/
>> syms x y
>> f=x^4-2*x^2*y+2*y^2-4*y+1
>> [x0 y0]=solve (diff(f,x),diff(f,y))
2/
>>syms x y
>> f=exp(x^2+y^3-3*y)
>> [x0 y0]=solve (diff(f,x),diff(f,y))
3/
>> syms x y
>> f=log(x*y)-x^2-2*y^2
4/
>> syms x y
>> f=log(2*x^2*y)+4*x
>> [x0 y0]= solve(diff(f,x),diff(f,y))
Câu 2
1/
syms x y
f=gradient(3*x^2+2*y^3);
n=subs([f(1) f(2)],[x y],[3 4]);
u=[2 1]/norm([2 1]);
n*u'
Hoc
syms x y
f=3*x^2+2*y^3
a=diff(f,x,1)
b=diff(f,y,1)
n=subs([a,b],[x y],[3 4])
u=[2,1]
dot(n,u)/norm(u)
Code Giải tích 2 _ ĐH Bách Khoa - Trang 2
Code Giải tích 2 _ ĐH Bách Khoa - Người đăng: Mai Huong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Code Giải tích 2 _ ĐH Bách Khoa 9 10 765