Ktl-icon-tai-lieu

Code ricoh 171

Được đăng lên bởi Ken Pham
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mã

Miêu tả

Nguyên nhân

Tiếp xúc với đèn Lỗi
Các máy quét quét các tấm màu trắng, nhưng
không thể phát hiện mức độ trắng.

• đèn tiếp xúc khiếm khuyết
• Tiếp xúc defective đèn ổn định
• kết nối đèn tiếp xúc khiếm khuyết
• gương quét không sạch
• gương Scanner ra khỏi vị trí
• Ban defective SBU
• Bị Lỗi kết nối SBU
• khối Lens ra khỏi vị trí
• không đúng vị trí hoặc chiều rộng của tấm quét
trắng (* SP4-015)

Sai số vị trí nhà máy quét 1
Các máy quét cảm biến vị trí nhà không phát hiện
các máy quét để lại vị trí nhà.

• Cảm biến vị trí nhà máy quét khiếm khuyết
• động cơ ổ đĩa máy quét khiếm khuyết
• kết nối cảm biến vị trí nhà máy quét khiếm
khuyết
• kết nối động cơ ổ đĩa máy quét khiếm khuyết
• Ban defective BICU

121

Sai số vị trí nhà máy quét 2
Các máy quét cảm biến vị trí nhà không phát hiện
các máy quét trở lại với vị trí nhà.

• Cảm biến vị trí nhà máy quét khiếm khuyết
• động cơ ổ đĩa máy quét khiếm khuyết
• kết nối cảm biến vị trí nhà máy quét khiếm
khuyết
• kết nối động cơ ổ đĩa máy quét khiếm khuyết
• Ban defective BICU

141

SBU độ đen sửa lỗi
• Việc điều chỉnh SBU tự động đã không đúng các
mức độ màu đen ba lần điều chỉnh trước bù đắp.
• Việc điều chỉnh SBU tự động đã không đúng các
mức độ màu đen mười lần tại PGA điều chỉnh.
• Việc điều chỉnh SBU tự động đã không đúng các
mức độ màu đen mười lần ở việc điều chỉnh bù
đắp.

• Ban defective SBU

142

SBU trắng / đen cấp sửa lỗi
Việc điều chỉnh SBU tự động đã không đúng các
mức trắng mười lần tại PGA điều chỉnh.

• đèn tiếp xúc khiếm khuyết
• đĩa trắng không sạch
• không đúng vị trí hoặc chiều rộng của tấm quét
trắng (* SP4-015)
• Ban defective SBU

144

Lỗi giao tiếp giữa BICU và SBU
Các BICU có thể không chính xác thiết lập liên lạc
với các SBU.

• Kết nối Loose của cáp phẳng giữa BICU và các
SBU
• Bị Lỗi cáp phẳng giữa BICU và các SBU
• Bị Lỗi BICU
• Bị Lỗi SBU

145

Tự động điều chỉnh lỗi SBU
Các mức trắng của tấm trắng và giấy trắng là bất
thường khác nhau trong Scan Auto Adjustment (*
SP4-428-001).

• đèn tiếp xúc khiếm khuyết
• đĩa trắng không sạch
• không đúng vị trí hoặc chiều rộng của tấm quét
trắng (* SP4-015)
• Ban defective BICU
• Ban defective SBU

193

Lỗi chuyển hình ảnh
• Ban defective BICU
Hình ảnh quét không được chuyển giao cho các bộ
• Ban điều khiển khiếm khuyết
điều khiển bộ nhớ trong vòng một phút.

198

• Mâu thuẫn giữa các firmware BICU và firmware
Memory lỗi địa chỉ
điều khiển
Các BICU không nhận được các báo cáo địa chỉ bộ
• Bị Lỗi BICU
nhớ từ bộ điều khiển trong vòng...
Miêu tả Nguyên nhân
101
Tiếp xúc với đèn Lỗi
Các máy quét quét các tấm màu trắng, nhưng
không thể phát hiện mức độ trắng.
• đèn tiếp xúc khiếm khuyết
• Tiếp xúc defective đèn ổn định
• kết nối đèn tiếp xúc khiếm khuyết
• gương quét không sạch
• gương Scanner ra khỏi vị trí
• Ban defective SBU
• Bị Lỗi kết nối SBU
• khối Lens ra khỏi vị trí
• không đúng vị trí hoặc chiều rộng của tấm quét
trắng (* SP4-015)
120
Sai số vị trí nhà máy quét 1
Các máy quét cảm biến vị trí nhà không phát hiện
các máy quét để lại vị trí nhà.
• Cảm biến vị trí nhà máy quét khiếm khuyết
• động cơ ổ đĩa máy quét khiếm khuyết
• kết nối cảm biến vị trí nhà máy quét khiếm
khuyết
• kết nối động cơ ổ đĩa máy quét khiếm khuyết
• Ban defective BICU
121
Sai số vị trí nhà máy quét 2
Các máy quét cảm biến vị trí nhà không phát hiện
các máy quét trở lại với vị trí nhà.
• Cảm biến vị trí nhà máy quét khiếm khuyết
• động cơ ổ đĩa máy quét khiếm khuyết
• kết nối cảm biến vị trí nhà máy quét khiếm
khuyết
• kết nối động cơ ổ đĩa máy quét khiếm khuyết
• Ban defective BICU
141
SBU độ đen sửa lỗi
• Việc điều chỉnh SBU tự động đã không đúng các
mức độ màu đen ba lần điều chỉnh trước bù đắp.
• Việc điều chỉnh SBU tự động đã không đúng các
mức độ màu đen mười lần tại PGA điều chỉnh.
• Việc điều chỉnh SBU tự động đã không đúng các
mức độ màu đen mười lần ở việc điều chỉnh bù
đắp.
• Ban defective SBU
142
SBU trắng / đen cấp sửa lỗi
Việc điều chỉnh SBU tự động đã không đúng các
mức trắng mười lần tại PGA điều chỉnh.
• đèn tiếp xúc khiếm khuyết
• đĩa trắng không sạch
• không đúng vị trí hoặc chiều rộng của tấm quét
trắng (* SP4-015)
• Ban defective SBU
144
Lỗi giao tiếp giữa BICU và SBU
Các BICU có thể không chính xác thiết lập liên lạc
với các SBU.
• Kết nối Loose của cáp phẳng giữa BICU và các
SBU
• Bị Lỗi cáp phẳng giữa BICU và các SBU
• Bị Lỗi BICU
• Bị Lỗi SBU
145
Tự động điều chỉnh lỗi SBU
Các mức trắng của tấm trắng và giấy trắng là bất
thường khác nhau trong Scan Auto Adjustment (*
SP4-428-001).
• đèn tiếp xúc khiếm khuyết
• đĩa trắng không sạch
• không đúng vị trí hoặc chiều rộng của tấm quét
trắng (* SP4-015)
• Ban defective BICU
• Ban defective SBU
193
Lỗi chuyển hình ảnh
Hình ảnh quét không được chuyển giao cho các bộ
điều khiển bộ nhớ trong vòng một phút.
• Ban defective BICU
• Ban điều khiển khiếm khuyết
198
Memory lỗi địa chỉ
Các BICU không nhận được các báo cáo địa chỉ bộ
Các BICU không nhận được các báo cáo địa chỉ bộ
nhớ từ bộ điều khiển trong vòng một phút.
• Mâu thuẫn giữa các firmware BICU và firmware
điều khiển
• Bị Lỗi BICU
• Bộ điều khiển khiếm khuyết
302
Charge lăn rò rỉ hiện tại
Các mô-đun phiếu phát hiện rò rỉ hiện nay của các
con lăn phí.
• lăn phí khiếm khuyết
• Ban cung cấp điện áp cao khiếm khuyết
• Kết nối Loose của PCU
320
Gương Polygonal lỗi động cơ
Động cơ đa giác gương không đạt được tốc độ
hoạt động trong vòng 10 giây. Hoặc, gương xe đa
giác vẫn nằm ngoài tốc độ hoạt động cho 0,2 giây
sau khi đạt đến tốc độ hoạt động.
• gương motor đa giác khiếm khuyết
• Kết nối Loose giữa động cơ gương đa giác và
các BICU
• cáp khiếm khuyết giữa BICU và động cơ đa
giác gương
• Bị Lỗi BICU
321
Không có tín hiệu viết laser (F-GATE) lỗi
Các mô-đun poling không phát hiện các tín hiệu
bằng văn bản laser (F-GATE) khẳng định sau khi
laser đi qua 5 mm từ điểm khởi đầu trên bề mặt
trống.
• Bị Lỗi BICU
• Kết nối Loose trên bộ điều khiển fax hoặc điều
khiển máy in
• Bộ điều khiển fax khiếm khuyết hoặc điều khiển
máy in
322
Laser lỗi đồng bộ hóa
Các chính dò quét đồng bộ không phát hiện các tín
hiệu laser cho 0,5 giây.
• Toner chai không được cài đặt
• Kết nối lỏng giữa các đơn vị LD và BICU
• cáp khiếm khuyết giữa BICU và đơn vị LD
• Đơn vị LD ra khỏi vị trí
• Đơn vị LD khiếm khuyết
• Bị Lỗi BICU
TD lỗi cảm biến
Code ricoh 171 - Người đăng: Ken Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Code ricoh 171 9 10 997