Ktl-icon-tai-lieu

code trong matlab về mã hamming

Được đăng lên bởi utthuy
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mã Hamming trong matlab
Nhờ các anh chị sửa hộ mình đoạn code mô phỏng mã hoá Hamming trong matlab này cái.
Càng nhanh cang tốt. Em xin cảm ơn.
v
function encodedmsg=hamc(m,msg)
% m is positive integer, msg= binary msg to be encoded whose length is(( 2^m-1)-m)
%encoded msg is given as out put
% function to hamming encoder circuit implementation
% hamming code, encoding
p=2;
n<=2^(m)-1;
k=n-m;
% primitive polynomial is same as generator poly
if ( (p == 2) & (m <= 24) )
switch m
case 1
pol = [1 1];
case 2
pol = [1 1 1];
case 3
pol = [1 1 0 1];
case 4
pol = [1 1 0 0 1];
case 5
pol = [1 0 1 0 0 1];
case 6
pol = [1 1 0 0 0 0 1];
case 7
pol = [1 0 0 1 0 0 0 1];
case 8
pol = [1 0 1 1 1 0 0 0 1];
case 9
pol = [1 0 0 0 1 0 0 0 0 1];
case 10
pol = [1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1];
case 11
pol = [1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1];
case 12
pol = [1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1];
case 13
pol = [1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1];
case 14
pol = [1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1];
case 15
pol = [1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1];
case 16
pol = [1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1];
end
end

% encoder circuit implementation;
b=zeros(1,m);
g=pol;
c=b;
for i=length(msg):-1:1
u1=xor(msg(i),c(m-1));
c(1)=xor(b(1),g(2)*u1);
b(1)=u1;
for j=2:m-1
c(j)=xor(b(j),g(j+1)*u1);
b(j)=c(j-1);
end
c(m)=b(m);
b(m)=c(m-1);
end
encodedmsg=[b msg];

7
d
6
d
5
p
4
d
4
d
3
d
2
p
3
d

1
p
2
p
1
Hamming Code

...
Mã Hamming trong matlab
Nh các anh ch s a h mình o n code mô ph ng mã hoá Hamming trong matlab này cái. đ
Càng nhanh cang t t. Em xin c m n. ơ
v
function encodedmsg=hamc(m,msg)
% m is positive integer, msg= binary msg to be encoded whose length is(( 2^m-1)-m)
%encoded msg is given as out put
% function to hamming encoder circuit implementation
% hamming code, encoding
p=2;
n<=2^(m)-1;
k=n-m;
% primitive polynomial is same as generator poly
if ( (p == 2) & (m <= 24) )
switch m
case 1
pol = [1 1];
case 2
pol = [1 1 1];
case 3
pol = [1 1 0 1];
case 4
pol = [1 1 0 0 1];
case 5
pol = [1 0 1 0 0 1];
case 6
pol = [1 1 0 0 0 0 1];
case 7
pol = [1 0 0 1 0 0 0 1];
case 8
pol = [1 0 1 1 1 0 0 0 1];
case 9
pol = [1 0 0 0 1 0 0 0 0 1];
case 10
pol = [1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1];
case 11
pol = [1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1];
case 12
pol = [1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1];
case 13
pol = [1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1];
case 14
pol = [1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1];
case 15
pol = [1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1];
case 16
pol = [1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1];
end
end
code trong matlab về mã hamming - Trang 2
code trong matlab về mã hamming - Người đăng: utthuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
code trong matlab về mã hamming 9 10 336