Ktl-icon-tai-lieu

Con trỏ - Pointer

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Con trỏ - Pointer
Trần Phước Tuấn
tranphuoctuan.khoatoan.dhsp@gmail.com

Nội dung
1.
2.
3.
4.
5.

9/16/2008

Đặt vấn đề - ctdl động, tại sao?
Con trỏ và kiểu dữ liệu động
Cấu trúc và con trỏ
Danh sách liên kết
Sắp xếp trên danh sách

T.P.Tuấn - LTC

2

1. Đặt vấn đề - ctdl động, tại sao?
 Nhu

cầu thực tế về kiểu dữ liệu:
typedef struct NGUOI
{
CTDL động giải quyết
char hoten[30];
được vấn đề này. Nó
giải quyết như thế nào?
int soCMND;
NGUOI cha,me;
}NGUOI;
Khi khai báo một kiểu dữ liệu thì NNLT thường yêu cầu kiểu dữ
liệu phải được xác định kích thước rõ ràng. Với nhu cầu trên 
không thể tính kích thước rõ ràng cho kiểu dữ liệu người.

9/16/2008

T.P.Tuấn - LTC

3

1. Đặt vấn đề - ctdl động, tại sao?
Vấn đề về hiệu quả sử dụng bộ nhớ
Nhu cầu thực tế

Biến tĩnh trong NNLT


Vùng nhớ của kiểu dữ liệu
tĩnh sẽ được sinh ra khi ta
khai báo biến và mất đi khi ra
khỏi phạm vi khai báo hoặc
khi chương trình kết thúc đối
với các biến toàn cục.



Có nhiều biến tĩnh không cần
sử dụng nữa nhưng nó vẫn
tồn tại và chiếm bộ nhớ cho
đến khi chương trình hủy nó
đi theo đúng cơ chế của biến
tỉnh  gây lãng phí bộ nhớ.



Biến tĩnh trong chương trình
không thay đổi được cấu trúc
hay độ lớn trong khi thực thi.



Trong chu kỳ sống của một
số đối tượng dữ liệu có thể
thay đổi về cấu trúc, độ lớn
như: danh sách học viên có
thể tăng lên hoặc giảm xuống
 bất hợp lý.

9/16/2008

CTDL động giải quyết
được vấn đề này. Nó
T.P.Tuấn
- LTCnào?
giải quyết
như thế

4

1. Đặt vấn đề - ctdl động, tại sao?
Hạn chế về kích thước bộ nhớ cho các biến tĩnh

 Tổng

kích thước vùng nhớ dành cho tất
cả các biến tĩnh chỉ là 64kb (1 segment
bộ nhớ)
 Nhu cầu thực tế: cần nhiều bộ nhớ hơn
CTDL động giải quyết
được vấn đề này. Nó
giải quyết như thế nào?

9/16/2008

T.P.Tuấn - LTC

5

5. Sắp xếp trên danh sách liên kết
void ListSelectionSort (LIST &l)
{
NODE *i,*j,*min, *minpre=NULL;
LIST lresult;KhoiTao(lresult);
while(l.pHead!=NULL) //danh dách chưa hết
{
min=l.pHead;minpre=NULL;
for(j=min,i=min->next;i!=NULL;j=i,i=i->next)
if(i->data<min->data)
{
min=i;
minpre=j;
}
if(minpre==NULL)
{
l.pHead=l.pHead->next;if(min==l.pTail) l.pTail=NULL;
}
else
{
if(min==l.pTail) l.pTail=minpre;minpre->next=min->next;
}
min->next=NULL;
AddTail(lresult,min);
}
l=lresult;
1. Tìm pt min có data nhỏ nhất
}

2. Tách min ra khỏi danh sách
3. Thêm min vào đầu ds mới

9/16/2008

Selection SortT.P.Tuấn
– Thay- LTC
đổi mối liên kết

52

9/16/2008

T.P.Tuấn - LTC

53

...
Con tr
Con tr
-
-
Pointer
Pointer
Trần Phước Tun
tranphuoctuan.khoatoan.dhsp@gmail.com
Con trỏ - Pointer - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Con trỏ - Pointer - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Con trỏ - Pointer 9 10 701