Ktl-icon-tai-lieu

Con trỏ

Được đăng lên bởi anhweasley
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 844 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng 7
Con trá
Con trá lµ biÕn chøa ®Þa chØ cña mét biÕn kh¸c. Con trá ®îc sö dông
rÊt nhiÒu trong C, mét phÇn lµ do chóng ®«i khi lµ c¸ch duy nhÊt ®Ó biÓu
diÔn tÝnh to¸n, vµ phÇn n÷a do chóng thêng lµm cho ch¬ng tr×nh ng¾n gän
vµ cã hiÖu qu¶ h¬n c¸c c¸ch kh¸c .
Con trá ®· tõng bÞ coi nh cã h¹i ch¼ng kÐm g× lÖnh goto do c¸ch sö
dông chóng ®· t¹o ra c¸c ch¬ng tr×nh khã hiÓu. §iÒu nµy ch¾c ch¾n lµ ®óng
khi ngêi ta sö dông chóng mét c¸ch l«n xén vµ do ®ã t¹o ra c¸c con trá trá
®Õn ®©u ®ã kh«ng biÕt tríc ®îc.
7.1. Con trá vµ ®Þa chØ :
V× con trá chøa ®Þa chØ cña ®èi tîng nªn nã cã thÓ x©m nhËp vµo ®èi
tîng gi¸n tiÕp qua con trá. Gi¶ sö x lµ mét biÕn kiÓu int, vµ gi¶ sö px lµ con
trá ®îc t¹o ra theo mét c¸ch nµo ®ã.
PhÐp to¸n mét ng«i & sÏ cho ®Þa chØ cña ®èi tîng, nªn c©u lÖnh :
px=&x;
sÏ g¸n ®Þa chØ cña biÕn x cho trá px, vµ px b©y giê ®îc gäi lµ " trá tíi biÕn x
". PhÐp to¸n & chØ ¸p dông ®îc cho c¸c biÕn vµ phÇn tö b¶ng, kÕt cÊu kiÓu
&(x+1) vµ &3 lµ kh«ng hîp lÖ. LÊy ®¹i chØ cña biÕn register còng lµ sai.
PhÐp to¸n mét ng«i * coi lµ to¸n h¹ng cña nã lµ ®¹i chØ cÇn xÐt vµ
th©m nhËp tíi ®Þa chØ ®ã ®Ó lÊy ra néi dung. NÕu biÕn y cã kiÓu int th× th×
lÖnh :
y=*px;
sÏ g¸n gi¸ trÞ cña biÕn mµ trá px trá tíi. VËy d·y lÖnh :
px=&x;
Con trỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Con trỏ - Người đăng: anhweasley
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Con trỏ 9 10 585