Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ ATM

Được đăng lên bởi Ngan Pham
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 867 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công nghệ ATM (Asynchronous Transfer Mode)
Mục tiêu của ATM là nhằm cung cấp một mạng dồn kênh và chuyển mạch tốc độ
cao, độ trễ nhỏ đáp ứng cho các dạng truyền thông đa phương tiện (multimedia).
Nhiều tổ chức chuẩn hóa quốc gia và quốc tế như ANSI, ATM Forum, ITU
(CCITT) đã quan tâm đến việc chuẩn hóa ATM từ năm 1984 và đã có nhiều kết
quả được công bố từ năm 1993.
I. Kiến Trúc Của ATM
Hình 1 minh họa một topo điển hình của ATM.

Hình 1 Một topo điển hình của ATM

Trong hình 2 một Public UNI (Public User – Network Interface)xác định giao diện
giữa một mạng ATM công cộng và một ATM Switch dùng riêng ; một Private
UNI (Private User-Network) xác định giao diện giữa một người sử dụng cuối
(end-user) với một ATM Switch dùng riêng. Hình 2 thể hiện mô hình kiến trúc
phân tầng của mạng ATM.

Hình 2 Mô hình kiến trúc phân tầng của ATM
Lưu ý rằng không có sự tương ứng hoàn toàn giữa các tầng của mạng ATM với
các tầng trong mô hình OSI. Tầng ATM thực hiện các chức năng thường gặp trong
các tầng 2 và 3, còn tầng AAL có các chức năng tương tự như trong các tầng 4,5
và 7 của mô hình OSI. Tầng vật lý của mạng ATM có thể dùng công nghệ SDH
(Synchronous Digital Hierachy) hoặc SONET (Synchronous Optical Network),
hoặc các công nghệ khác như DS1, DS3 hoặc FDDI (Fiber Dítributed Data
Interface) v…v.
Tầng AAL đặt trên tầng ATM nhằm mục đích cung cấp các phương tiện hội tụ
cho phép các dạng truyền thông khác nhau có thể tương thích với dịch vụ ATM.
Bản thân tầng AAL có thể tách thành hai tầng con là: CS (Convergence Sublayer)
và SAR (Segmentation and Reassembly Sublayer). Tầng con SAR đảm nhiệm việc
“cắt” các đơn vị dữ liệu của người sử dụng thành các tế bào ATM để gửi đi và
“hợp” các tế bào đó lại thành đơn vị dữ liệu của người sử dụng khi nhận được
chúng. Hình 3 thể hiện một cách chi tiết hơn các tầng ATM.

AAL : ATM Adaptation Layer
CBR : Constant/Continous Bit Rate
VBR : Variable Bit Rate
SAR : Segmentation and Ressembly Layer
SHD : Synchronous Digital Hierarchy
SONET : Synchronous Optical Network
FDDI :Fiber Distributed Data Interface.
Hình 3 Chi tiết hóa các tầng ATM

Đối với tầng vật lý, lưu ý rằng không chỉ có các công nghệ SDH hoặc SONET
được sử dụng. Hình 4 chỉ ra các khả năng công nghệ có thể sử dụng ở tầng vật lý
của một mạng ATM.

STP : Shield Twisted Pair : dây xoắn có bọc võ
UTP : Unshield Twisted Pair : dây xoắn không có bọc võ
Hình 4 các khả năng công nghệ hiện tại cho tầng vật lý của mạng ATM

II. KHUÔN DẠNG TẾ BÀO ATM
Đơn vị dữ liệu dùng trong mạng ATM đư...
Công nghệ ATM (Asynchronous Transfer Mode)
Mục tiêu của ATM nhằm cung cấp một mạng dồn kênh chuyển mạch tốc độ
cao, độ trễ nhỏ đáp ứng cho các dạng truyền thông đa phương tiện (multimedia).
Nhiều tổ chức chuẩn hóa quốc gia quốc tế như ANSI, ATM Forum, ITU
(CCITT) đã quan tâm đến việc chuẩn hóa ATM từ năm 1984 đã nhiều kết
quả được công bố từ năm 1993.
I. Kiến Trúc Của ATM
Hình 1 minh họa một topo điển hình của ATM.
Hình 1 Một topo điển hình của ATM
công nghệ ATM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ ATM - Người đăng: Ngan Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
công nghệ ATM 9 10 736