Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ ATM

Được đăng lên bởi lehoaithanh2610-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 871 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11.2008

CÔNG NGHỆ VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA ATM
TECHNOLOGY AND BASIC OPERATION PRINCIPLES OF ATM
(ASYNCHORONOUS TRANSFER MODE)
ThS. PHẠM TRỌNG TÀI
Khoa Điện – ĐTTB, Trường ĐHHH
Tóm tắt:
Theo ITU-T, thì mạng đa dịch vụ băng thông rộng – B – IDSN hoạt động dựa trên cơ sở
kiểu truyền không đồng bộ ATM (Asynchoronous Transfer Mode) kỹ thuật chuyển mạch
gói chất lượng cao. Phương thức truyền tải định hướng, chuyển gói nhanh dựa trên
ghép không đồng bộ phân chia theo thời gian.
ATM sử dụng các mạch gói có kích thước nhỏ và cố định gọi là tế bào ATM (ATM cell),
các tế bào cùng với tốc độ truyền lớn sẽ làm cho trễ truyền và biến động trễ đủ nhỏ đối
với thời gian thực. Đó là đặc điểm quan trọng ATM là công nghệ làm thay đổi bộ mặt
ngành viễn thông trong tương lai.
Abstract:
According to ITU-I.21, operation of Broadband Integrated Services Digital Net Work – B
– IDSN is transferred Asynchoronous Mode with small packet switching and used Time
Division Multiple Access. Small packet is called ATM Cell. It transfer with high speed,
the result time delay is small to approach true time.
It is particular of ATM more important so the future it applied of communication.
1. Đặt vấn đề
Do tính ưu việt của mạng ATM có sự mền dẻo và linh hoạt tạo ra sự tương thích về mặt tốc độ
truyền của các tế bào và ATM có thể điều khiển tất cả các kiểu lưu lượng: Voice, Audio, Video,
Text, Data..., được ghép kênh và chuyển mạch trong một mạng chung.Trong mạng ATM độ rộng
băng có thể gán lại trong thời gian thực cho bất kì kiểu lưu lượng khác nhau nào theo yêu cầu, có
thể thấy rằng đây là một công nghệ cho mọi môi trường Lan, Gan, PSTN... Đây là nguyên nhân nổi
bật làm cho ATM được lựa chọn làm công nghệ chuyển mạch và truyền dẫn chung cho các dịch
vụ trong mạng B-IDSN.
2. Giới thiệu chung về ATM
a) Các khái niệm về ATM
ATM là phương thức truyền không đồng bộ kỹ thuật chuyển mạch gói chất lượng cao dựa
trên việc ghép không đồng bộ phân chia theo thời gian.
b) Các đặc điểm của ATM.
ATM truyền theo phương thức không đồng bộ có nghĩa là thông tin khi đưa vào đầu vào
của hệ thống được nạp vào các bộ nhớ, sau đó nó được chia nhỏ ra thành các tế bào và truyền
qua mạng. Với kỹ thuật này ATM có các đặc điểm sau:
+ ATM sử dụng các gói có kích thức nhỏ và cố định được gọi là tế bào (ATM cell), cùng
với truyền với tốc độ cao sẽ làm cho trễ đường truyền và biến động trễ nhỏ so với dịch vụ thời gian
thực, ngoài ra kích thước các tế bào nhỏ tạo điều kiện cho việ...
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11.2008
Tạp chí Khoa hc Công nghệ Hàng hải S 15+16 - 11/2008
13
CÔNG NGHNGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA ATM
TECHNOLOGY AND BASIC OPERATION PRINCIPLES OF ATM
(ASYNCHORONOUS TRANSFER MODE)
ThS. PHM TRỌNG TÀI
Khoa Điện ĐTTB, Trường ĐHHH
Tóm tắt:
Theo ITU-T, thì mạng đa dịch vụ băng thông rộng – B – IDSN hoạt động dựa trên cơ sở
kiểu truyền không đồng bộ ATM (Asynchoronous Transfer Mode) kỹ thuật chuyển mạch
gói chất ợng cao. Phương thức truyền tải định hướng, chuyển gói nhanh dựa trên
ghép không đồng bộ phân chia theo thi gian.
ATM sdụng các mạch gói có kích thước nhỏ và cố định gọi là tế bào ATM (ATM cell),
các tế bào cùng với tốc độ truyền lớn sẽ làm cho trễ truyền và biến động trễ đ nhỏ đối
với thời gian thực. Đó là đặc điểm quan trọng ATM là công nghlàm thay đổi bmặt
ngành viễn thông trong tương lai.
Abstract:
According to ITU-I.21, operation of Broadband Integrated Services Digital Net Work B
IDSN is transferred Asynchoronous Mode with small packet switching and used Time
Division Multiple Access. Small packet is called ATM Cell. It transfer with high speed,
the result time delay is small to approach true time.
It is particular of ATM more important so the future it applied of communication.
1. Đặt vấn đề
Do tính ưu việt của mạng ATM có sự mền dẻo và linh hoạt tạo ra sự tương thích về mặt tốc độ
truyn của các tế bào ATM thđiu khiển tất cả c kiểu lưu lượng: Voice, Audio, Video,
Text, Data..., được gp kênh chuyển mạch trong một mạng chung.Trong mạng ATM độ rộng
băngthể gán lại trong thời gian thực cho bất kì kiểu lưu lượng khác nhau nào theo yêu cầu,
thể thấy rằng đây là một công nghệ cho mọi môi trường Lan, Gan, PSTN... Đây là nguyên nhân nổi
bật làm cho ATM được lựa chn làm ng nghchuyển mạch và truyn dẫn chung cho các dch
v trong mạng B-IDSN.
2. Giới thiệu chung về ATM
a) Các khái nim về ATM
ATM là phương thức truyền không đồng bộ kỹ thuật chuyển mạch gói chất lượng cao dựa
trên việc ghép không đồng bộ phân chia theo thời gian.
b) Các đặc điểm của ATM.
ATM truyền theo phương thức không đồng b nghĩa là thông tin khi đưa vào đầu vào
của hthống được nạp vào các bnhớ, sau đó được chia nhỏ ra thành các tế bào và truyn
qua mng. Với kỹ thuật này ATM có các đặc điểm sau:
+ ATM sdụng các i kích thức nhỏ và cđịnh được gọi là tế bào (ATM cell), cùng
với truyền với tốc độ cao sẽ làm cho trễ đường truyền và biến động trễ nhỏ so với dịch vụ thời gian
thực, ngoài ra kích thước các tế bào nhtạo điều kiện cho việc hợp kênh tốc độ cao được d
dàng.
+ Nhóm một một vài kênh ảo thành một đường ảo nhằm giúp cho việc định tuyến được dễ
dàng.
c) Các yêu cầu.
+ Để phù hợp với việc truyền tín hiệu thời gian thực thì ATM phải đạt độ trễ đủ nhỏ thì độ
dài của các tế bào phi ngắn hơn độ dài các gói thông tin trong chuyển mạch gói.
+ Các tế bào phải đoạn mào đầu nhỏ nhất làm tăng hiệu quả sử dụng vì các đường
truyn có tốc độ rất cao.
+ Để đảm bảo độ trẽ đủ nhỏ thì các tế bào được truyền ở những khoảng thời gian xác định
không có khoảng trống giữa các tế bào.
+ Trong ATM thtự các tế bào bên phát và bên thu phải giống nhau ảm bảo nhất
quán về thứ tự).
d) S ưu việt của ATM :
+ Ghép kênh không đồng bộ (TDMA) và thống kê cho mọi kiểu lưu lượng.
công nghệ ATM - Trang 2
công nghệ ATM - Người đăng: lehoaithanh2610-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
công nghệ ATM 9 10 865