Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ Ip trên quang

Được đăng lên bởi thaonguyenxanhtnx
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 5721 lần   |   Lượt tải: 5 lần
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ IP............................................................................................................................2
1.1 Giới thiệu chung.............................................................................................................................................2
1.2 IPv4.................................................................................................................................................................2
1.3 Ưu điểm của IPv6 so với IPv4........................................................................................................................3
1.4 Sử dụng IPv4 hay IPv6...................................................................................................................................5
1.5 IPv6 cho IP/WDM..........................................................................................................................................5
CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ IP TRÊN MẠNG QUANG.......................................................................................6
2.1 Các thế hệ mạng WDM..................................................................................................................................6
2.2 Nghiên cứu các giải pháp truyền tải IP trên mạng quang...............................................................................7
2.2.1 Xu hướng tích hợp WDM.......................................................................................................................7
2.2.2 Giới thiệu các giải pháp truyền tải IP trên mạng quang.........................................................................8
2.2.3 Kiến trúc IP/ATM/WDM.......................................................................................................................9
2.2.4 Kiến trúc IP/SDH/WDM......................................................................................................................10
A. Kiến trúc IP/PPP/HDLC/SDH.............................................................................................................11
I, Tầng PPP...........................................................................................................................................11
II,Tầng HDLC......................................................................................................................................12
III, Sắp xếp khung SDH.............................................................................
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ IP............................................................................................................................2
1.1 Giới thiệu chung.............................................................................................................................................2
1.2 IPv4.................................................................................................................................................................2
1.3 Ưu điểm của IPv6 so với IPv4........................................................................................................................3
1.4 Sử dụng IPv4 hay IPv6...................................................................................................................................5
1.5 IPv6 cho IP/WDM..........................................................................................................................................5
CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ IP TRÊN MẠNG QUANG.......................................................................................6
2.1 Các thế hệ mạng WDM..................................................................................................................................6
2.2 Nghiên cứu các giải pháp truyền tải IP trên mạng quang...............................................................................7
2.2.1 Xu hướng tích hợp WDM.......................................................................................................................7
2.2.2 Giới thiệu các giải pháp truyền tải IP trên mạng quang.........................................................................8
2.2.3 Kiến trúc IP/ATM/WDM.......................................................................................................................9
2.2.4 Kiến trúc IP/SDH/WDM......................................................................................................................10
A. Kiến trúc IP/PPP/HDLC/SDH.............................................................................................................11
I, Tầng PPP...........................................................................................................................................11
II,Tầng HDLC......................................................................................................................................12
III, Sắp xếp khung SDH.......................................................................................................................12
B. Kiến trúc IP/LAPS/SDH......................................................................................................................13
2.3 Công nghệ Ethernet quang (Gigabit Ethernet- GbE)...................................................................................14
2.4 Kỹ thuật MPLS để truyền dẫn IP trên quang...............................................................................................16
2.4.1 Mạng MPLS trên quang........................................................................................................................16
A. Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS...............................................................................................16
B. MPLS trên quang.................................................................................................................................18
2.4.2 Kỹ thuật lưu lượng MPLS trên quang..................................................................................................19
A. Các bó liên kết và các kênh điều khiển................................................................................................19
B. Giao thức quản lý liên kết LMP...........................................................................................................20
C. Mở rộng giao thức báo hiệu.................................................................................................................20
D. Mở rộng báo hiệu.................................................................................................................................20
2.4.3 Mặt điều khiển MPLS...........................................................................................................................21
2.5 GMPLS và mạng chuyển mạch quang tự động (ASON).............................................................................21
2.5.1 MPLS trong mạng quang hay GMPLS (Generalized MPLS)..............................................................21
A. Sự khác nhau giữa MPLS và GMPLS.................................................................................................22
B. Các chức năng mảng điều khiển..........................................................................................................23
C. Dịch vụ mảng điều khiển.....................................................................................................................23
D. Các giao thức mảng điều khiển............................................................................................................24
E. Giao thức báo hiệu................................................................................................................................24
F. Mở rộng định tuyến thiết kế lưu lượng.................................................................................................24
G. Giao thức quản lý tuyến (LMP)...........................................................................................................25
2.5.2 Mạng quang chuyển mạch tự động (ASON)........................................................................................25
A. Kiến trúc ASON...................................................................................................................................25
B. Các giao diện CP ASON......................................................................................................................26
C. Các yêu cầu chung của ASON.............................................................................................................27
2.6 Kiến trúc IP/WDM.......................................................................................................................................28
2.6.1. IP over WDM......................................................................................................................................28
A. Nguyên lý hệ thống..............................................................................................................................28
B. Định tuyến tại tầng quang....................................................................................................................29
2.6.2. IP over Optical.....................................................................................................................................29
A. DeMux/Mux : ......................................................................................................................................30
B. Asynchronous Regeneration – AR.......................................................................................................30
C. Buffer...................................................................................................................................................33
D. TWC – Turnable Wavelength Converter.............................................................................................33
E. Switch...................................................................................................................................................34
F. Filter......................................................................................................................................................34
1
công nghệ Ip trên quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ Ip trên quang - Người đăng: thaonguyenxanhtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
công nghệ Ip trên quang 9 10 901