Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ Linux

Được đăng lên bởi Manh Tung Nguyen
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 4278 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG
KHÓA 3
Môn học:

.: CÔNG NGHỆ LINUX :.

Giảng viên:

TS. Tô Tuấn (Viện CNTT, BQP)
Email: totuan4@yahoo.com
Trợ lý kỹ thuật: Nguyễn Vạn Phúc, Vũ Mạnh Cường

CITD - VNUHCM

Chương 2: Các tập lệnh Linux
Bao gồm các phần sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

So sánh DOS/Windows và Linux
Kiến trúc Linux
Hệ thống thư mục
Phân quyền bảo vệ và truy xuất tập tin
Quản lý tiến trình
Tập lệnh cơ bản
Trình quản lý thư mục (MC)
Các tập tin khởi động

2

2.1. So sánh DOS/Windows và Linux
2.1.1. Giống nhau

 Giao diện người dùng thân thiện
 Đa chương, đa nhiệm, đa người dùng
 Cấu trúc thứ bậc của thư mục
 Khởi động chương trình từ dòng lệnh hoặc GUI

3

2.1.2. Khác nhau
 Linux là HĐH mã nguồn mở
 Linux phân biệt chữ HOA/thường
 Cơ chế Shell Command Line thông thường không thông báo gì mỗi
khi thực thi xong lệnh
 Dấu phân cách và đường dẫn thư mục (“/” thay cho “\” trong
DOS/Windows)
 Linux yêu cầu phải đặt thuộc tính x (eXecute) cho tập tin thực thi

4

2.2. Kiến trúc Linux
2.2.1. Hệ thống tập tin

5

- Trên DOS/Windows, định dạng và tạo hệ tập tin:
C:\>format a: /s
- Trên Linux, định dạng và tạo hệ tập tin cần 3 bước:
+ Lệnh định dạng:

#fdformat /dev/fd0

+ Lệnh tạo hệ thống file:

#mkfs /dev/fd0

+ Lệnh tạo đĩa khởi động: #mkbootdisk /dev/fd0

6

- Các lệnh thông dụng của Linux:

- Ví dụ:
#ls –la /home
#cat test.txt




Liệt kê đầy đủ nội dung thư mục /home
Hiển thị nội dung tập tin test.txt trong thư
mục hiện hành

7

2.2.2. Tiến trình (Process)
- Là chuơng trình trong thời gian vận hành.
- Các tiến trình đồng hành, dùng chung CPU:

Hình 2.1

Hệ điều hành phân chia thời gian để kiểm soát các tiến trình

8

- Ví dụ trong môi trường đồ hoạ (Graphic Mode), vừa
có thể nghe nhạc lại vừa có thể soạn thảo văn bản.
Trong chế độ Console Mode, vừa có thể chạy chương
trình xử lý thuật toán nén file lại vừa có thể ra lệnh in
văn bản ra máy in.
- Thực tế, các tiến trình được thực thi một cách tuần
tự chứ không song song. Mỗi thời điểm, CPU chỉ có
khả năng xử lý được một chỉ thị lệnh duy nhất.

9

- Hầu hết các HĐH đều mô phỏng khả năng xử lý
song song (Parallel Processing) bằng kỹ thuật điều
phối tiến trình (Time Schedule). CPU sẽ được điều
phối xoay vòng, mỗi tiến trình chiếm giữ một thời
gian của CPU rất ngắn sau đó HĐH sẽ can thiệp và
tạm dừng để CPU có khả năng làm việc với tiến trình
khác.
- DOS là loại HĐH đơn nhiệm vì không có khả năng
điều phối tiến tr...
.: CÔNG NGHỆ LINUX :.
.: CÔNG NGHỆ LINUX :.
Giảng viên:
Giảng viên:
TS. Tô Tuấn (Viện CNTT, BQP)
TS. Tô Tuấn (Viện CNTT, BQP)
Email: totuan4@yahoo.com
Email: totuan4@yahoo.com
Trợ lý kỹ thuật:
Trợ lý kỹ thuật:
Nguyễn Vạn Phúc, Vũ Mạnh Cường
Nguyễn Vạn Phúc, Vũ Mạnh Cường
Môn học:
Môn học:
KHÓA 3
KHÓA 3
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Công nghệ Linux - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ Linux - Người đăng: Manh Tung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
Công nghệ Linux 9 10 412