Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ. Net

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 355 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng

CÔNG NGHỆ . NET
Thời lượng :
60 LT + 30 TH

GV : ĐẶNG VĂN ĐÀNG

1

CÔNG NGHỆ . NET

Chương IV
WINDOW FORM

2

Nội Dung



Tổng quan controls
Property & layout của control





Các control thông dụng












3



Anchor
Docking
Label, textbox, button
ListBox, Combobox, listView
GroupBox, Panel & TabControl
CheckBox, RadioButton, CheckedListBox, TrackBar
PictureBox, ImageList
NumericUpDown, DomainUpDown
RichTextBox, DateTimePicker, MonthCalendar
Advanced controls
Common Dialog & Custom Control

Mouse Event handling
Keyboard event handling

Chương IV . WINDOW FORM

Tổng quan controls



Control là một thành phần cơ bản trên form
Có các thành phần






4

Thuộc tính
Phương thức
Sự kiện

Tất cả các control chứa trong namespace:
System.Windows.Forms

Chương IV . WINDOW FORM

Tổng quan controls


Một số thuộc tính của control




Text: mô tả text xuất hiện trên control
Focus: phương thức chuyển focus vào control
TabIndex: thứ tự của control nhận focus






Enable: thiết lập trạng thái truy cập của control
Visible: ẩn control trên form, có thể dùng phương thức Hide
Anchor:





5

Mặc định được VS.NET thiết lập

Neo giữ control ở vị trí xác định
Cho phép control di chuyển theo vị trí

Size: xác nhận kích thước của control

Chương IV . WINDOW FORM

Keyboard Event


Viết phần xử lý cho sự kiện KeyDown


Xác định các phím tương ứng để gọi sự kiện click của các
button.

Gọi event Click
của button “1”

Phím '=' được nhấn

170

Phím ‘+' được nhấn

Chương IV . WINDOW FORM

Tóm tắt


Thiết kế layout trên form





Các control trên form









171

Anchor
Dock các control
Control nhập liệu
Control chọn giá trị
Container control
Component
Advanced control

Mouse event
Keyboard event

...
i gi ng
CÔNG NGH . NET
CÔNG NGH . NET
Th i l ng : ượ
60 LT + 30 TH
GV : Đ NG VĂN ĐÀNG
1
Công nghệ. Net - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ. Net - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Công nghệ. Net 9 10 546