Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ. Net

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng

CÔNG NGHỆ . NET
Thời lượng :
60 LT + 30 TH
GV : ĐẶNG VĂN ĐÀNG

1

Chương V
TRUY CẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI
ADO.NET
1. ADO.NET
2. Đối tượng SqlConnection
3. Đối tượng SqlCommand
4. Đọc dữ liệu với SqlDataReader
5. DataSet - SqlDataAdapter

2

Chương V . TRUY CẬP CSDL ADO.NET

1. ADO.NET
ADO.NET là một bộ các thư viện hướng đối tượng
(OOP) cho phép bạn tương tác với dữ liệu nguồn.
Dữ liệu nguồn là một cơ sở dữ liệu (database),
cũng có thể là file text, exel hoặc XML.
Ở đây, ta sẽ chỉ xem xét tới cách ADO.NET làm
việc với database.
Các loại database:
Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Oracle,
Borland Interbase, và IBM DB2,...

3

Chương V . TRUY CẬP CSDL ADO.NET

Data Provider
Thư viện tương tác để truy cập vào những nguồn dữ liệu.
Nguồn dữ liệu

4

Lớp API

Mô tả
Data Sources with an ODBC interface. Normally
older data bases.

ODBC Data Provider

Odbc

OleDb Data Provider

OleDb

Access or Excel.

Oracle Data Provider

Oracle

Oracle Databases.

SQL Data Provider

Sql

Microsoft SQL Server.

Borland Data Provider

Bdp

Interbase, SQL Server, IBM DB2, and Oracle.

Chương V . TRUY CẬP CSDL ADO.NET

Data Provider

5

Chương V . TRUY CẬP CSDL ADO.NET

Đổ dữ liệu vào DataSet
daTT.Fill(dsTT, “TinhThanh”);

Dùng phương thức Fill() của
Adapter để đổ dữ liệu từ
bảng
TinhThanh
vào
DataSet dsTT

35

Chương V . TRUY CẬP CSDL ADO.NET

Sử dụng DataSet
- Một DataSet sẽ gắn dữ liệu vào DataGrid của
ASP.NET hoặc Windows form
dgTT.DataSource = dsTT;
dgTT.DataMember = “TinhThanh”;

Controls DataGridView
có Name=“dgTT”

36

...
1
CÔNG NGH . NET
GV : Đ NG VĂN ĐÀNG
Bài gi ng
Th i l ng : ượ
60 LT + 30 TH
Công nghệ. Net - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ. Net - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Công nghệ. Net 9 10 873