Ktl-icon-tai-lieu

Công Nghệ Phần Mềm

Được đăng lên bởi Bí Ẩn
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 699 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Công nghệ phần mềm
Trần Thị Minh Châu

1

Phần mềm (Software)
•
•
•
•
•

Định nghĩa
Vai trò
Những đặc trưng chính
Phân loại
Tiêu chí phần mềm tốt

2

Phần mềm – Định nghĩa
• Phần mềm gồm chương trình máy tính và tất cả
các tài liệu và dữ liệu liên quan
– Các chương trình
– Các tệp cấu hình
– Các tài liệu hệ thống
– Tài liệu người dùng
– Websites cập nhật thông tin sản phẩm

• Phần mềm luôn gắn với một hệ thống cụ thể
3

Phần mềm – Phân loại
• Phần mềm dùng chung
– Tác giả sở hữu đặc tả phần mềm
– Bán rộng rãi
– Microsoft Office, Angry Birds

• Phần mềm đặt hàng
– Làm riêng cho một khách hàng cụ thể
– Khách hàng sở hữu đặc tả
– Hệ thống quản lý đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội
4

Phần mềm – Vai trò
• Làm thay đổi phong cách làm việc của tổ chức
• Tăng hiệu suất làm việc của đơn vị
• Ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia
– Nền kinh tế của tất cả các nước phát triển đều phụ
thuộc vào phần mềm
– Tiền chi cho phần mềm chiếm một tỷ lệ quan trọng
trong GNP của tất cả các nước phát triển

5

Phần mềm – Các đặc trưng chính
• Phần mềm vốn dĩ phức tạp
• Yêu cầu phần mềm không ngừng thay đổi
– Nhu cầu con người
– Quy trình quản lý
– Hạ tầng phần cứng

• Nhu cầu sử dụng phần mềm ngày càng tăng lên

6

Phần mềm – Tiêu chí phần mềm tốt
• Tính bảo trì được

– Phần mềm phải tiến hóa để đáp ứng các nhu cầu liên tục
thay đổi

• Tính tin cậy được
• Tính hiệu quả

Cái gì quan trọng nhất?

– Phần mềm không nên sử dụng tài nguyên hệ thống một
cách lãng phí

• Tính chấp nhận được

– Phần mềm thỏa mãn được yêu cầu của người dùng: người
dùng hiểu được, dùng được nó, và nó tương thích với các
hệ thống khác
7

Phần mềm – Tổng kết
• Phần mềm có vai trò quan trọng
• Phát triển phần mềm là công việc phức tạp, rủi ro
Cần áp dụng các phương pháp tiên tiến

8

Kỹ nghệ phần mềm – Khái niệm
• Các lý thuyết, các phương pháp và các công cụ hỗ
trợ cho phát triển phần mềm
• Áp dụng các lý thuyết, các phương pháp, các công cụ
phù hợp trong quá trình sản xuất phần mềm dưới các
ràng buộc về tổ chức và tài chính.
• Phát triển các lý thuyết, các phương pháp, các công cụ
hỗ trợ quá trình sản xuất phần mềm.
Cách tiếp cận có tổ chức và có hệ thống
9

SE - Các yếu tố
• Phương pháp (method)
– Cách làm cụ thể để xây dựng phần mềm
– Mỗi công đoạn làm phần mềm có các phương pháp riêng

• Công cụ (tool)
– Thực hiện tự động/bán tự động các công đoạn làm phần
mềm
– Computer Aided Software Engineering (CASE-Tools)

• Quy trình (process)
– Các bước thực hiện và thứ tự các bước
– Đầu vào, đầu ra ở mỗi bước
10...


1
Công Nghệ Phần Mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công Nghệ Phần Mềm - Người đăng: Bí Ẩn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Công Nghệ Phần Mềm 9 10 555