Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ phần mềm

Được đăng lên bởi thanhhaiit99
Số trang: 263 trang   |   Lượt xem: 521 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công nghệ phần mềm
(0)
Nguyễn Thanh Bình
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ðại học Bách khoa
ðại học ðà Nẵng

Mục ñích
Hiểu và nắm ñược
Khái niệm công nghệ phần mềm
Các mô hình phát triển phần mềm
Các hoạt ñộng phát triển phần mềm
Các kỹ thuật và phương pháp cơ bản trong
phát triển phần mềm

Áp dụng công nghệ phần mềm trong phát
triển phần mềm
2

1

Nội dung
Chương 1: Giới thiệu Công nghệ phần mềm
Chương 2: Các mô hình phát triển phần mềm
Chương 3: Phân tích và ñặc tả yêu cầu
Chương 4: Các kỹ thuật ñặc tả
Chương 5: Thiết kế
Chương 6: Lập trình và ngôn ngữ lập trình
Chương 7: Kiểm thử
Chương 8: Quản trị dự án phần mềm

3

Tài liệu tham khảo
Ian Sommerville, Software Engineering, 7th edition, Pearson
Education, 2004.
M. Gaudel, B. Marre, F. Schlienger, G. Bernot, Précis de
génie logiciel, Masson, 2001.
Stephen R. Schach, Classical and Object-Oriented Software
Engineering, NXB IRWIN, 1996.
Ronald Leach, Introduction to Software Engineering, CRC
Press, 1999.
G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, The Unified Modeling
Language User Guide, Addision-Wesley, 1999.
Craig Larman, Applying UML and Patterns: An Introduction
to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative
Development, Third Edition, Addision-Wesley, 2004.
Glenford J. Myers, The art of software testing, Wiley, 2004.
Boris Beizer, Software Testing Techniques, Second Edition.
4

2

Giới thiệu
công nghệ phần mềm
(1)
Nguyễn Thanh Bình
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ðại học Bách khoa
ðại học ðà Nẵng

Nội dung
Lịch sử phát triển phần mềm và
khủng hoảng phần mềm ?
Công nghệ phần mềm
Khái niệm
Mục ñích
Nguyên tắc

Chất lượng phần mềm
Phân loại phần mềm
2

1

Lịch sử phát triển phần mềm
1946, máy tính ñiện tử ra ñời
1950, máy tính ñược thương mại hóa
Phần mềm bắt ñầu ñược phát triển

Những năm 1960
những thất bại về phát triển phần mềm
• sản phẩm phần mềm phức tạp
• nhiều lỗi
• tổ chức sản xuất: giá thành, tiến ñộ, ...

Người ta nói ñến “Khủng hoảng phần mềm”
3

Lịch sử phát triển phần mềm
Từ thủ công ñến công nghệ
• Chương trình nhỏ
• không chuyên nghiệp
• 1 người làm
• người sử dụng = người phát triển
• 1 sản phẩm = mã nguồn
• tiến trình phát triển ñơn giản

• Dự án lớn
• chuyên nghiệp
• nhiều người làm
• khách hàng & nhà cung cấp
• nhiều sản phẩm
• tiến trình phát triển phức tạp

1968, hội thảo khoa học ñầu tiên về “Công nghệ phần mềm”

4

2

Khủng hoảng phần mềm
Về mặt sản phẩm
chất lượng sản phẩm phần mềm
•
•
•
•
•

không ñáp ứng yêu cầu thực tế
khó sử dụng
không tin cậy
khó bảo trì
khách hàng không hà...
1
Công nghphn mm
(0)
Nguyn Thanh Bình
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ði hc Bách khoa
ðại hc ðà Nng
2
Mc ñích
Hiu và nm ñược
Khái nim công nghphn mm
Các mô hình phát trin phn mm
Các hot ñộng phát trin phn mm
Các kthut và phương pháp cơ bn trong
phát trin phn mm
Áp dng công ngh phn mm trong phát
trin phn mm
Công nghệ phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ phần mềm - Người đăng: thanhhaiit99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
263 Vietnamese
Công nghệ phần mềm 9 10 317