Ktl-icon-tai-lieu

Công Nghệ Phần Mềm

Được đăng lên bởi NewSky2210
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1570 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT HÀN

Bài giảng:

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Giảng viên: Nguyễn Quang Vũ
Khoa Khoa học máy tính

Nguyễn Quang Vũ . VIETHANIT – MỘT

1/28

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT HÀN

HỘI GIẢNG NĂM 2009

Nội dung bài giảng:

Nguyễn Quang Vũ . VIETHANIT – MỘT

2/28

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT HÀN

Chương 1:

TỔNG QUAN VỀ
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Nguyễn Quang Vũ . VIETHANIT – MỘT

3/28

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT HÀN

CHƯƠNG 1.

TỔNG QUAN VỀ CNPM

1.1 Các khái niệm cơ bản
- Phần mềm (software): là một tập hợp các câu
lệnh được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập
trình (được gọi là các chương trình), nhằm tự động
thực hiện một số các chức năng giải quyết một bài
toán.

Nguyễn Quang Vũ . VIETHANIT – MỘT

4/28

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT HÀN

CHƯƠNG 1.

TỔNG QUAN VỀ CNPM

1.1 Các khái niệm cơ bản (tt)
- Công nghệ (engineering): là cách sử dụng các
công cụ, các kỹ thuật trong cách giải quyết một
vấn đề.

Nguyễn Quang Vũ . VIETHANIT – MỘT

5/28

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT HÀN

CHƯƠNG 1.

TỔNG QUAN VỀ CNPM

1.1 Các khái niệm cơ bản (tt)
- Công nghệ phần mềm (software engineering):
là việc áp dụng các công nghệ một cách hệ thống
trong việc phát triển các ứng dụng dựa trên máy
tính.

Nguyễn Quang Vũ . VIETHANIT – MỘT

6/28

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT HÀN

CHƯƠNG 1.

TỔNG QUAN VỀ CNPM

1.1 Các khái niệm cơ bản (tt)
- Mô hình 3 tầng của CNPM

Công cụ
Công cụ

Phương pháp
Phương pháp

Quy trình
Quy trình

Nguyễn Quang Vũ . VIETHANIT – MỘT

7/28

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT HÀN

CHƯƠNG 1.

TỔNG QUAN VỀ CNPM

1.1 Các khái niệm cơ bản (tt)
- Nói một cách khác, công nghệ phần mềm bao trùm
kiến thức, các công cụ, và các phương pháp để:
. định nghĩa yêu cầu phần mềm
. thiết kế phần mềm
. xây dựng phần mềm
. kiểm thử phần mềm
. bảo trì phần mềm

Nguyễn Quang Vũ . VIETHANIT – MỘT

8/28

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT HÀN

CHƯƠNG 1.

TỔNG QUAN VỀ CNPM

1.1 Các khái niệm cơ bản (tt)
- Công nghệ phần mềm còn sử dụng kiến thức của các
lĩnh vực khác:
. kỹ thuật máy tính
. khoa học máy tính
. quản lý
. toán học
. quản lý dự án
. quản lý chất lượng
. công nghệ hệ thống (systems engineering).
Nguyễn Quang Vũ . VIETHANIT – MỘT

9/28

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT HÀN

CHƯƠNG 1.

TỔNG QUAN VỀ CNPM

1.1 Các khái niệm cơ bản (tt)
“Khi máy tính chưa xuất hiện, thì việc lập trình chưa có
khó khăn gì cả. Khi mới xuất hiện một vài chiếc máy
tính chức năng kém thì việc lập trình bắt đầu gặp một
vài khó khăn nho ...
Nguyễn Quang Vũ . VIETHANIT – MỘT
ĐIỂM TỰA !
1/28
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT HÀN
Bài giảng:
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Giảng viên: Nguyễn Quang
Khoa Khoa học máy tính
Công Nghệ Phần Mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công Nghệ Phần Mềm - Người đăng: NewSky2210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Công Nghệ Phần Mềm 9 10 638