Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ phần mềm

Được đăng lên bởi Kim Thân Trần Thị
Số trang: 154 trang   |   Lượt xem: 977 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Muûc luûc

CHÆÅNG 1 ÂAÛI CÆÅNG VÃÖ CÄNG NGHÃÛ PHÁÖN MÃÖM ............................... 5
I. KHAÏI QUAÏT VÃÖ LËCH SÆÍ LÁÛP TRÇNH .................................................................................... 5
I.1.
Láûp trçnh tuyãún tênh........................................................................................... 5
I.2.
Láûp trçnh coï cáúu truïc ......................................................................................... 6
I.3.
Láûp trçnh âënh hæåïng âäúi tæåüng (ÂHÂT).......................................................... 6
I.4.
Láûp trçnh træûc quan............................................................................................ 7
I.5.
Nhæîng tæ tæåíng caïch maûng trong láûp trçnh ....................................................... 7
II. CAÏC PHÆÅNG DIÃÛN CUÍA CÄNG NGHÃÛ PHÁÖN MÃÖM
8
II.1.
Cäng nghãû pháön mãöm laì gç?.............................................................................. 8
II.2.
Nhæîng yãúu täú cháút læåüng bãn ngoaìi vaì bãn trong ............................................. 8
II.3.
Saín pháøm pháön mãöm laì gç ? .............................................................................. 9
III. NHÆÎNG NÄÜI DUNG CÅ BAÍN CUÍA CNPM........................................................................... 11
III.1.
Täøng quan vãö cäng nghãû pháön mãöm ............................................................... 11
III.2.
Chu kyì säúng cuía pháön mãöm ............................................................................ 12
CHÆÅNG 2 THIÃÚT KÃÚ PHÁÖN MÃÖM ................................................................ 18
I. NÃÖN TAÍNG CUÍA THIÃÚT KÃÚ PHÁÖN MÃÖM .............................................................................. 18
II. PHÆÅNG PHAÏP LÁÛP TRÇNH CÁÚU TRUÏC ............................................................................... 20
II.1.
Khaïi niãûm vãö láûp trçnh cáúu truïc ....................................................................... 22
II.2.
Nhæîng yï tæåíng cå baín láûp trçnh cáúu truïc ......................................................... 22
II.3.
Caïc cáúu truïc âiãöu khiãøn chuáøn ........................................................................ 25
II.4.
Mäüt säú vê duû viãút chæång trçnh theo så âäö khäúi .............................................. 28
III. CÁÚU TRUÏC TÄÚI THIÃØU
29
III.1.
Caïc cáúu truïc läöng nhau.................................................................................... 31
IV. LÁÛ...
Muûc luûc
CHÆÅNG 1 ............................... 5ÂAÛI CÆÅNG VÃÖ CÄNG NGHÃÛ PHÁÖN MÃÖM
I. KHAÏI QUAÏT VÃÖ LËCH SÆÍÛP TRÇNH .................................................................................... 5
I.1. Láûp trçnh tuyãún tênh........................................................................................... 5
I.2. Láûp trçnh coïúu truïc......................................................................................... 6
I.3. Láûp trçnh âënh hæåïng âäúi tæåüng (ÂHÂT).......................................................... 6
I.4. Láûp trçnh træûc quan............................................................................................ 7
I.5. Nhæîng tæ tæåíng caïch maûng trong láûp trçnh ....................................................... 7
II. CC PHÆÅNG DIÃÛN CUÍA CÄNG NGHÃÛ PHÁÖN MÃÖM 8
II.1. Cäng nghãû pháön mãöm laì gç?.............................................................................. 8
II.2. Nhæîng yãúu täú cháút læåüng bãn ngoaìi vaì bãn trong ............................................. 8
II.3. Saín pháøm pháön mãöm laì gç ?..............................................................................9
III. NHÆÎNG NÄÜI DUNG CÅ BAÍN CUÍA CNPM........................................................................... 11
III.1. Täøng quan vãö cäng nghãû pháön mãöm............................................................... 11
III.2. Chu kyìúng cuía pháön mãöm............................................................................12
CHÆÅNG 2 ................................................................ 18THIÃÚT KÃÚ PHÁÖN MÃÖM
I. NÃÖN TAÍNG CUÍA THIÃÚT KÃÚ PHÁÖN MÃÖM.............................................................................. 18
II. PHÆÅNG PHAÏP LÁÛP TRÇNH CÁÚU TRUÏC ............................................................................... 20
II.1. Khaïi niãûm vãöûp trçnh cáúu truïc....................................................................... 22
II.2. Nhæîng yï tæåíng cå baín láûp trçnh cáúu truïc......................................................... 22
II.3. Caïc cáúu truïc âiãöu khiãøn chuáøn ........................................................................ 25
II.4. üt säú vê duû viãút chæång trçnh theo så âäö khäúi .............................................. 28
III. CÁÚU TRUÏC TÄÚI THIÃØU 29
III.1. Caïc cáúu truïc läöng nhau.................................................................................... 31
IV. LÁÛP TRÇNH ÂÅN THÃØ 32
IV.1. Khaïi niãûm vãö âån thãø......................................................................................32
IV.2. úi liãn hãû giæîa caïc âån thãø........................................................................... 33
IV.2.1. Phán loaûi âån thãø................................................................................... 33
IV.2.2. Täø chæïc mäüt chæång trçnh coïúu truïc âån thãø .......................................... 33
V. PHAÏT TRIÃØN CHÆÅNG TRÇNH BÀÒNG TINH CHÃÚÌNG BÆÅÏC ............................................... 35
V.1. Näüi dung phæång phaïp.................................................................................... 35
V.2. Vê duû minh hoaû................................................................................................ 36
V.2.1. Vê duû 1........................................................................................................ 36
V.2.2. Baìi toaïn 8 quán háûu................................................................................... 38
TS. PHAN HUY KHAÏNH biãn soaûn i
công nghệ phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ phần mềm - Người đăng: Kim Thân Trần Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
154 Vietnamese
công nghệ phần mềm 9 10 835