Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ phần mềm

Được đăng lên bởi Jang Gà
Số trang: 173 trang   |   Lượt xem: 1877 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài giảng
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

Giới thiệu
 Vị

trí môn học
 Điều kiện tiên quyết
 Mục tiêu
 Khối lượng kiến thức
 Hình thức đánh giá môn học
 Tài liệu môn học
 Q&A
2

Giới thiệu-Vị trí môn học
 Là

học phần được học vào học kỳ 6 trong
CTĐT 8 kỳ
 Là một ngành không thể thiếu được trong lĩnh
vực Công nghệ thông tin (Ngày nay, chúng ta
có thể sản xuất ra các hệ thống phần mềm
lớn và hữu ích là nhờ phần lớn vào sự phát
triển của Công nghệ phần mềm )
3

Giới thiệu-Điều kiện tiên quyết
 Có

kiến thức về ngôn ngữ lập trình và đã
từng lập trình các ứng dụng cơ bản
 Có khả năng áp dụng những cấu trúc dữ liệu
và giải thuật.
 Có hiểu biết về kiến trúc máy tính, mạng máy
tính.

4

Giới thiệu - Mục tiêu học phần









5



Hiểu và giải thích được quy trình phát triển phần mềm
Lựa chọn một mô hình quy trình phát triển phần mềm
thích hợp cho một sản phẩm cụ thể.
Giải thích tầm quan trọng của các hoạt động đánh giá
chất lượng phần mềm.
Biết được phải tạo ra những kết quả gì trong từng giai
đoạn của quy trình phát triển phần mềm.
Áp dụng các mô hình thiết kế hệ thống thích hợp cho
từng sản phẩm cụ thể.
Sử dụng các CASE Tool để hỗ trợ quá trình phát triển
phần mềm

Giới thiệu- Khối lượng kiến thức



6

Thời lượng: 03 tín chỉ
Được chia thành 09 chương:
Chương 1: Tổng quan về Công nghệ phần mềm
Chương 2: Quy trình xây dựng phần mềm
Chương 3: Các nội dung cơ bản của Quản lý dự án
Chương 4: Yêu cầu hệ thống.
Chương 5: Quy trình xác định yêu cầu
Chương 6: Pha đặc tả hay còn gọi là pha phân tích
Chương 7: Pha thiết kế
Chương 8: Pha cài đặt và tích hợp.
Chương 9: Bảo trì và cải tiến phần mềm

Giới thiệu-Đánh giá môn học
 Điểm

thành phần (A): điểm chuyên cần (điểm
danh), kiểm tra giữa kỳ.
 Điểm kết thúc học phần (B): Thi kết thúc học
phần bằng hình thức thi viết 60’ hoặc vấn
đáp.
 Điểm đánh giá học phần = 0.3* A + 0.7 * B

7

Giới thiệu-Tài liệu tham khảo
 Software

Engineering 8thEd
 An Introduction to Software Architecture
 Giáo trình CNPM- Đại học Sư phạm Hà Nội
 Bài giảng CNPM trong xây dựng
 Công nghệ phần mềm – Wikipedia tiếng Việt
 Bài giảng CNPM – TS Lê Đăng Cầu
 .......
8

Giới thiệu – Q & A

9

NỘI DUNG CHI TIẾT

10

Chương 1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



Thuật ngữ
Các định nghĩa và thuật ngữ liên quan đến CNPM
Phạm vi của Công nghệ phần mềm
Các nguyên tắc khi xây dựng phần mềm
Quy trình làm phần mềm Và Mô hình quy trình phát triển phần
mềm
Các phương pháp CNPM
Phân biệt CNPM ...
Bài giảng
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT
Công nghệ phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ phần mềm - Người đăng: Jang Gà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
173 Vietnamese
Công nghệ phần mềm 9 10 493