Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ phần mềm yêu cầu

Được đăng lên bởi nghethuathoada
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 760 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích và ñặc tả
yêu cầu (3)
Nguyễn Thanh Bình
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ðại học Bách khoa
ðại học ðà Nẵng

Nội dung
Khái niệm yêu cầu
Yêu cầu chức năng và phi chức năng
Tài liệu ñặc tả yêu cầu
Các bước phân tích và ñặc tả yêu cầu
Phân tích bài toán
Thu thập yêu cầu
Phân tích yêu cầu
ðặc tả yêu cầu
Hợp thức hóa yêu cầu
2

1

Phân tích và ñặc tả yêu cầu
Phân tích và ñặc tả yêu cầu là tiến
trình xác ñịnh:
các dịch vụ/chức năng mà khách
hàng yêu cầu từ hệ thống
các ràng buộc mà hệ thống ñược phát
triển và vận hành

3

Yêu cầu là gì
Một yêu cầu có thể là từ một phát biểu
mức trừu tượng rất cao về dịch vụ hay hệ
thống cho ñến một ñặc tả toán học rất chi
tiết
Yêu cầu là
năng lực của phần mềm mà người sử dụng
cần ñể giải quyết vấn ñề ñặt ra nhằm ñạt
ñược mục ñích xác ñịnh
năng lực của phần mềm cần có nhằm thỏa
mãn một hợp ñồng, một chuẩn, một ñặc tả
4

2

Các loại yêu cầu
Yêu cầu người sử dụng
các phát biểu bằng ngôn ngữ tự nhiên (và các sơ ñồ) về
dịch vụ và ràng buộc mà hệ thống cung cấp
dành cho khách hàng

Yêu cầu hệ thống
tài liệu có cấu trúc mô tả chi tiết các dịch vụ của hệ thống
là hợp ñồng giữa khách hàng và người phát triển

ðặc tả phần mềm
mô tả chi tiết về phần mềm, nhằm phục vụ cho thiết kế, mã
hóa
dành cho người phát triển

5

Người ñọc yêu cầu
Us er req uirements

Client man agers
System end-us ers
Client en gineers
Contractor managers
System architects

System requ irements

System end-us ers
Client en gineers
System architects
Software d ev elopers

Software design
specificatio n

Client en gineers (perh aps)
System architects
Software d ev elopers

6

3

Yêu cầu chức năng và phi
chức năng
Yêu cầu chức năng
phát biểu về các dịch vụ/chức năng mà hệ
thống cần cung cấp
• hệ thống cần trả lời các sự kiện hay dữ liệu vào
như thế nào

Yêu cầu phi chức năng
các ràng buộc trên các dịch vụ/chức năng
của hệ thống
• thời gian
• tiến trình phát triển
• chuẩn...
7

Yêu cầu chức năng
Mô tả chức năng của hệ thống
Ví dụ
Người sử dụng có thể tìm kiếm các tài liệu
dựa trên từ khóa chứa trong tài liệu hoặc tên
tài liệu
Hệ thống cần cung cấp cho người sử dụng
phương tiện hiển thị dễ dàng các tài liệu từ
CSDL
Hệ thống phải ñọc ñược các ñịnh dạng khác
nhau của tài liệu: văn bản (text), pdf, .doc,
bảng tính Excel
8

4

Yêu cầu chức năng
Sự không chính xác của yêu cầu
yêu cầu không ñược phát biểu chính xác
yêu cầu nhập nhằng có thể ñược hiểu các
cách khác nhau bởi người sử dụng và người
phát triển
Ví dụ “hiển thị dễ dàng”
• người sử dụng: có thể hiện các loạ...
1
Phân tích ñặc t
yêu cu (3)
Nguyn Thanh Bình
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ði hc Bách khoa
ðại hc ðà Nng
2
Ni dung
Khái nim yêu cu
Yêu cu chc năng và phi chc năng
Tài liu ñc t yêu cu
Các bước phân tích và ñặc tyêu cu
Phân tích bài toán
Thu thp yêu cu
Phân tích yêu cu
ðặc tyêu cu
Hp thc hóa yêu cu
Công nghệ phần mềm yêu cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ phần mềm yêu cầu - Người đăng: nghethuathoada
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Công nghệ phần mềm yêu cầu 9 10 494