Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NSCICT

MIC

2011

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Viet Nam Information
and Communication Technology

White Book

2011

NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
INFORMATION AND COMMUNICATIONS PUBLISHING HOUSEICT Vietnam 2011

1

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NATIONAL STEERING COMMITTEE ON ICT (NSCICT)

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS (MIC)

THÔNG TIN VÀ SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Information and Data on
Information and Communication Technology

VIETNAM 2011

NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
INFORMATION AND COMMUNICATIONS PUBLISHING HOUSE

Hà Nội - 2011

3
ICT Vietnam 2011

Thư giới thiệu
	
Trong mười năm qua, công nghệ thông tin và truyền thông (CNTTTT) Việt Nam đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò
ngày càng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, góp phần đảm bảo an
ninh, quốc phòng của đất nước, trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn,
đồng thời là hạ tầng kỹ thuật, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Chính phủ Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm và dành nhiều ưu đãi để thu
hút đầu tư, thúc đẩy phát triển lĩnh vực này.

TS. LÊ DOÃN HỢP

	
Sách trắng CNTT-TT Việt Nam kể từ khi phát hành lần đầu tiên
năm 2009 đến nay đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của cộng
đồng CNTT-TT trong và ngoài nước. Tiếp theo thành công của Sách trắng
CNTT-TT Việt Nam trong hai năm vừa qua, Ban Chỉ đạo quốc gia về công
nghệ thông tin và Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các
Bộ, ngành liên quan, các Sở Thông tin và Truyền thông, các hiệp hội, doanh
nghiệp CNTT-TT trên cả nước thu thập và tổng hợp thông tin để xây dựng
Sách trắng CNTT-TT Việt Nam 2011.
	
Với mục đích cung cấp bức tranh toàn cảnh và sát thực nhất về hiện
trạng phát triển của ngành CNTT-TT Việt Nam, Sách trắng CNTT-TT
2011 được bổ sung thêm các nội dung đánh giá tổng kết sự phát triển của
CNTT-TT trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị
ngày 17/10/2000 và giới thiệu về Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước
mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt năm 2010. Đề án được coi là một trong những nhiệm vụ trọng
tâm, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước đối với sự phát
triển CNTT-TT trong giai đoạn tới. Ngoài ra, Sách trắng CNTT-TT 2011
còn có các báo cáo phân tích, đánh giá tình hình phát triển của từng lĩnh
vực cụ thể về công nghiệp CNTT, bưu chính, ứng dụng CNTT, nguồn nhân
lực CNTT, Hợp tác quốc tế và các vă...
ICT Vietnam 2011
1
White Book
2011
NSCICT MIC
NHÀ XUT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
INFORMATION AND COMMUNICATIONS PUBLISHING HOUSE
2011
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
Viet Nam Information
and Communication Technology
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM 9 10 812