Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ Wcdma và giải pháp nâng cấp mạng gsm lên wcdma_7061

Được đăng lên bởi phuocnq
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 3814 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI CAM ĐOAN

Trong kỳ làm đồ án tốt nghiệp, em đã tìm hiểu đề tài đồ án trong các sách tham
khảo, các trang tạp chí và các trang web được ghi ở mục "tài liệu tham khảo" phía
trang cuối của đồ án tốt nghiệp, và em đã hoàn thành đồ án với đề tài “Công nghệ
WCDMA và giải pháp nâng cấp mạng GSM lên WCDMA”. Em xin cam đoan đồ án
này không sao chép các đồ án đã có từ trước.
Đà Nẵng, Ngày tháng

năm 2007

Người cam đoan :
Trương Văn Hảo

M ỤC L ỤC
CHƯƠNG 1 : GIỚ I THIỆU CÁC HỆ THỐNG TH ÔNG TIN DI ĐỘNG
Giới thiệu chương 1 …………..……………………………………………..1
1.1. Hệ thống thông tin di động thế hệ 1.............................................................. 1
1.2. Thông tin di động thế hệ 2 ............................................................................ 2
1.2.1. Đa truy cập phân chia theo thời gian TDMA.… ………………………...2
1.2.2. Đa truy cập phân chia theo mã CDMA ………………………………….4
1.3. Thông tin di động thế hệ 3 ............................................................................ 5
1.4.Thông tin di động tiếp theo …………………………………………………...7
Kết luận chương 1…………………………………………………………………8

CHƯƠNG 2 : MẠNG GSM VÀ GIẢI PH ÁP NÂNG CẤP LÊN 3G
Giới thiệu chương 2 ............................................................................................ 9
2.1. Đặc điểm chung ............................................................................................. 9
2.2. Kiến trúc của hệ thống GSM ...................................................................... 10
2.2.1. Kiến trúc mạng ........................................................................................ 10
2.2.1.1. Phân hệ trạm gốc (BSS)..................................................................... 11
2.2.1.2. Phân hệ chuyển mạch (SS) ................................................................ 12
2.2.1.3. Phân hệ khai thác và hỗ trợ (OSS) ..................................................... 13
2.3.1. Kiến trúc địa lý ........................................................................................ 14
2.3.1.1. Vùng mạng : Tổng đài vô tuyến cổng (Gateway - MSC) .................... 14
2.3.1.2. Vùng phục vụ MSC/VLR .................................................................. 14
2.3.1.3. Vùng định vị LA (Location Area) ...................................................... 14
2.3.1.4. Cell ................................................................................................... 15
2.3. Kỹ thuật vô tuyến số trong GSM ............................................
LỜI CAM ĐOAN
Trong k làm đồ án tốt nghiệp, em đã tìm hiểu đề tài đồ án trong các sách tham
khảo, các trang tạp chí và các trang web được ghi ở mục "tài liệu tham khảo" phía
trang cuối của đồ án tốt nghiệp, và em đã hoàn thành đồ án với đề tài “Công ngh
WCDMA và giải pháp nâng cp mạng GSM lên WCDMA”. Em xin cam đoan đồ án
y không sao chép các đồ án đã có từ trước.
Đà Nẵng, Ngày tháng năm 2007
Người cam đoan :
Trương Văn Ho
Công nghệ Wcdma và giải pháp nâng cấp mạng gsm lên wcdma_7061 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ Wcdma và giải pháp nâng cấp mạng gsm lên wcdma_7061 - Người đăng: phuocnq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Công nghệ Wcdma và giải pháp nâng cấp mạng gsm lên wcdma_7061 9 10 871