Ktl-icon-tai-lieu

Công suất

Được đăng lên bởi duynguyenduc-it
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1055 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 10: ĐO CÔNG SUẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

CHƯƠNG 10.
ĐO CÔNG SUẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

(3 LT)

10.1. Cơ sở chung về đo công suất và năng lượng.
Công suất và năng lượng là các đại lượng cơ bản của phần lớn các đối tượng, quá
trình và hiện tượng vật lý. Vì vậy việc xác định công suất và năng lượng là một phép
đo rất phổ biến. Việc nâng cao độ chính xác của phép đo đại lượng này có ý nghĩa
rất to lớn trong nền kinh tế quốc dân, nó liên quan đến việc tiêu thụ năng lượng, đến
việc tìm những nguồn năng lượng mới, đến việc tiết kiệm năng lượng.
Công suất cũng như năng lượng có mặt dưới nhiều dạng khác nhau đó là: năng
lượng điện, nhiệt cơ, công suất, phát xạ...tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là việc đo
công suất và năng lượng điện, còn các dạng năng lượng khác cũng thường được đo
bằng phương pháp điện.
-20
+10
Dải đo của công suất điện thường từ 10 W đến 10 W. Công suất và năng
lượng điện cũng cần phải được đo trong dải tần rộng từ không (một chiều) đến
9
10 Hz và lớn hơn.
-16
Ví dụ: Công suất của tín hiệu một đài phát thanh khoảng 10 W còn công suất
10
của một đài phát thanh hiện đại khoảng trên 10 W. Năng lượng từ một thiên hà đến
-40
trái đất trong 1s là 10 June, còn năng lượng cho ra của một máy phát điện trong
20
một năm cỡ 10 June.
10.1.1. Công suất trong mạch một chiều:
Công suất trong mạch một chiều được tính theo một trong các biểu thức sau đây:
2

P = U.I ;
trong đó:

2

P=I R;

P=

U ;
R

P = k.q

I - dòng điện trong mạch
U - điện áp rơi trên phụ tải với điện trở R
P - lượng nhiệt toả ra trên phụ tải trong một đơn vị thời gian.

10.1.2. Công suất tác dụng trong mạch xoay chiều một pha:
Được xác định như là giá trị trung bình của công suất trong một chu kỳ T:
T

P=

T

1
1
pdt = ∫ u.i.dt
∫
T 0
T 0

trong đó:
p, u, i là các giá trị tức thời của công suất, áp và dòng.
Trong trường hợp khi dòng và áp có dạng hình sin thì công suất tác dụng được
tính là :
P = U.I.cos ϕ
hệ số cosϕ được gọi là hệ số công suất.
Còn đại lượng S = U.I gọi là công suất toàn phần được coi là công suất tác dụng
GV: Lê Quốc Huy_Bộ môn TĐ-ĐL_Khoa Điện

1

khi phụ tải là thuần điện trở tức là, khi cosϕ = 1.
Khi tính toán các thiết bị điện để đánh giá hiệu quả của chúng, người ta còn sử
dụng khái niệm công suất phản kháng. Đối với áp và dòng hình sin thì công suất
phản kháng được tính theo :
Q = U.I.sinϕ
Trong trường hợp chung nếu một quá trình có chu kỳ với dạng đường cong bất
kỳ thì công suất tác dụng là tổng các công suất của các thành phần sóng hài.
∞

∞

k =1

k =...
C
C
H
H
Ư
Ư
ƠN
ƠN
G
G
1
1
0
0
.
.
ĐO
ĐO
C
C
Ô
Ô
NG
NG
SUẤ
SUẤ
T
T
N
N
ĂNG
ĂNG
L
L
Ư
Ư
NG
NG
(3
(3
L
L
T
T
)
)
10.1. Cơ sở chung về đo công suất và năng lượng.
Công suất năng lượng các đại lượng bản của phần lớn các đối tượng, quá
trình và hiện tượng vật lý. Vì vậy việc xác định công suất và năng lượng là một phép
đo rất phổ biến. Việc nâng cao đchính xác của phép đo đại lượng này có ý nghĩa
rất to lớn trong nền kinh tế quốc dân, liên quan đến việc tiêu thụ năng lượng, đến
việc tìm những nguồn năng lượng mới, đến việc tiết kiệm năng lượng.
Công suất cũng như năng lượng mặt dưới nhiều dạng khác nhau đó là: năng
lượng điện, nhiệt , công suất, phát xạ...tuy nhiên quan trọng nhất vẫn việc đo
công suất và ng lượng điện, còn các dạng năng ợng khác cũng thường được đo
bằng phương pháp điện.
Dải đo của công suất điện thường từ 10
-20
W đến 10
+10
W. Công suất năng
lượng điện cũng cần phải được đo trong dải tần rộng từ không (một chiều) đến
10
9
Hz và lớn hơn.
dụ: Công suất của tín hiệu một đài phát thanh khoảng 10
-16
W còn công suất
của một đài phát thanh hiện đại khoảng trên 10
10
W. Năng lượng từ một thiên hà đến
trái đất trong 1s 10
-40
June, còn năng lượng cho ra của một máy phát điện trong
một năm cỡ 10
20
June.
10.1.1. Công suất trong mạch một chiều:
Công suất trong mạch một chiều được tính theo một trong các biểu thức sau đây:
2
P = U.I ; P = I
2
R ; P =
U
R
; P = k.q
trong đó: I - dòng điện trong mạch
U - điện áp rơi trên phụ tải với điện trở R
P - lượng nhiệt toả ra trên phụ tải trong một đơn vị thời gian.
10.1.2. Công suất tác dụng trong mạch xoay chiều một pha:
Được xác định như là giá trị trung bình của công suất trong một chu kỳ T:
1
T
1
T
P
=
pdt
=
u.i.dt
T
T
0
0
trong đó: p, u, i là các giá trị tức thời của công suất, áp và dòng.
Trong trường hợp khi dòng áp có dạng nh sin thì công suất tác dụng được
tính là :
P = U.I.cos
ϕ
hệ số cos
ϕ
được gọi là hệ số công suất.
Còn đại lượng S = U.I gọi công suất toàn phần được coi công suất c dụng
GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 10: ĐO CÔNG SUẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
GV: Lê Quốc Huy_Bộ môn TĐ-ĐL_Khoa Điện 1
Công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công suất - Người đăng: duynguyenduc-it
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Công suất 9 10 34