Ktl-icon-tai-lieu

Cổng vào , ra lập trình

Được đăng lên bởi Thuy Phong
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 693 lần   |   Lượt tải: 0 lần
N. T. Cêng, P. Q. Th¾ng, T. V. Hîp
Ch¬ng 4: Cæng vµo/ra vµ lËp tr×nh
57
Ch¬ng 4
cæng vµo/ra vµ lËp tr×nh
4.1 M« t¶ ch©n cña 8051
C¸c thµnh viªn cña hä 8051 (vÝ dô 8751, 89C51, DS5000) ®Òu cã kiÓu ®ãng
vá kh¸c nhau, ch¼ng h¹n, d¹ng hai hµng ch©n DIP (Dual In - Line Pakage), d¹ng
vá dÑt vu«ng QFP (Quad Flat Pakage) vµ d¹ng kh«ng cã ch©n ®ì LLC (Leadless
Chip Carrier), song chóng ®Òu cã 40 ch©n víi c¸c chøc n¨ng, nh vµo ra I/0, ®äc
RD , ghi
WR
, ®Þa chØ, d÷ liÖu vµ ng¾t. CÇn lu ý lµ mét sè h·ng s¶n xuÊt phiªn
b¶n 8051 cã 20 ch©n víi sè cæng vµo/ra Ýt h¬n cho c¸c øng dông yªu cÇu thÊp
h¬n. Tuy nhiªn, v× hÇu hÕt c¸c nhµ ph¸t triÓn chÝnh ®Òu sö dông chip ®ãng vá 40
ch©n kiÓu hai hµng ch©n DIP nªn chóng ta chØ tËp trung m« t¶ phiªn b¶n nµy.
Vcc
P0.0 (AD0)
P0.1 (AD1)
P0.2 (AD2)
P0.3 (AD3)
P0.4 (AD4)
P0.5 (AD5)
P0.6 (AD6)
P0.7 (AD7)
E
A
/CPP
A
LE
/PROG
PSEN
P2.7 (A15)
P2.6 (A14)
P2.5 (A13)
P2.4 (A12)
P2.3 (A11)
P2.2 (A10)
P2.1 (A9)
P2.0 (A8)
PDIP/Cerdip
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
8051
(8031)
P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7
RST
(RXD) P3.0
(TXD) P3.1
(
0NT
) P3.2
(
1NT
) P3.3
(T0) P3.4
(T1) P3.5
(
WR
) P3.6
(
RD
) P3.7
XTAL2
XTAL1
GND
H×nh 4.1: Bè trÝ ch©n cña 8051
Cổng vào , ra lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cổng vào , ra lập trình - Người đăng: Thuy Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Cổng vào , ra lập trình 9 10 903