Ktl-icon-tai-lieu

Core JAVA_6. Applets

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1902 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 6 Applets
Sau khi kết thúc chương này, bạn có thể nắm được các nội dung sau:
Sau khi học xong chương này, bạn có thể nắm được các nợi dung sau:
Hiểu được các Applet của Java
Phân biệt applet và các ứng dụng application
Tìm hiểu chu trình sớng cuả mợt applet
Tạo các applet
Hiển thị các hình ảnh sử dụng applet
Truyền tham sớ cho applet
Tìm hiểu ứng dụng của applet trong GUI

6.1 Java Applet
Applet là mợt chương trình Java có thể chạy trong trình duyệt web. Tất cả các applet đều
là các lớp con của lớp ‘Applet’.
Lớp Applet thuợc package ‘java.applet’. Lớp Applet bao gờm nhiều phương thức để điều
khiển quá trình thực thi của applet. Để tạo applet, bạn cần import hai gói sau:
java.applet
java.awt

6.2 Cấu trúc của mợt Applet
Mợt Applet định nghĩa cấu trúc của nó từ 4 sự kiện xảy ra trong suớt quá trình thực thi.
Đới với mỡi sự kiện, mợt phương thức được gọi mợt cách tự đợng. Các phương thức này
được minh hoạ trong bảng 6.1
Điều quan trọng là khơng phải lúc nào applet cũng bắt đầu từ ban đầu. Mà nó bắt đầu từ
vị trí tiếp theo của quá trình thực thi trước đó.
Ngoài những phương thức cơ bản này, còn có những phương thức ‘paint()’ và ‘repaint()’.
Phương thức paint() dùng để hiển thị mợt đường thẳng (line), text, hoặc mợt hình ảnh
trên màn hình. Đới sớ của phương thức này là đới tượng của lớp Graphics. Lớp này thuợc
gói java.awt. Câu lệnh sau được dùng để import lớp Graphics:
import java.awt.Graphics;
Phương thức
init()
start()

stop()

Chức năng
Được gọi trong quá trình khởi tạo applet. Trong quá trình khởi tạo, nó
sẽ tạo đới tượng để cung cấp cho applet. Phương thức này được dùng
để tải các hình ảnh đờ hoạ, khởi tạo các biến và tạo các đới tượng.
Được gọi gọi khi mợt applet bắt đầu thực thi.
Mợt khi quá trình khởi tạo hoàn tất, thì applet được khởi đợng.
Phương thức này được dùng để khởi đợng lại applet sau khi nó đã
ngừng trước đó
Được gọi khi ngừng thực thi mợt applet. Mợt applet bị ngừng trước
khi nó bị huỷ.
1

destroy()

Được dùng để huỷ mợt applet. Khi mợt applet bị huỷ, thì bợ nhớ, thời
gian thực thi của vi xử lý, khơng gian đĩa được trả về cho hệ thớng.
Bảng 6.1: các phương thức của mợt applet
Phương thức ‘repaint()’ được dùng khi cửa sở cần cập nhâ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Core JAVA_6. Applets - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Core JAVA_6. Applets 9 10 740