Ktl-icon-tai-lieu

CoreJava 10

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 814 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 10

THỰC THI BẢO MẬT

Mục tiêu bài học:








Cuối chương này bạn có thể
Mô tả về công cụ JAR
Tạo và xem một file JAR, liệt kê và trích rút nội dung c ủa file.
Sử dụng chữ ký điện tử (Digital Signatures) để nhận dạng Applets
Tạo bộ công cụ khóa bảo mật (Security key)
Làm việc với chứng chỉ số (Digital Certificate)
Tìm hiểu về gói Java.security

10.1 Giới thiệu

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về b ảo mật Java applet. Chúng ta c ũng th ảo
luận về mô hình bảo mật JDK 1.2 đáp ứng nhu cầu người dùng và nhà phát triển.
Java là một ngôn ngữ lập trình đầu tiên gởi các chương trình không t ương tác nh ư các file
văn bản, file ảnh và các thông tin tĩnh thông qua World Wide Web. Các ch ương trình này,
không giống như chương trình CGI, được chạy trên h ệ th ống c ủa ng ười dùng, h ơn là ch ạy
trên máy chủ Web (Web server). Bảo mật Java Applet là s ự quan tâm chính gi ữa ng ười
dùng và nhà phát triển applet. Thiết tính bảo mật trong applet có th ể d ẫn t ới s ửa đổi ho ặc
phơi bày các dữ liệu nhạy cảm. Mô hình bảo mật c ủa Java 2, hoặc JDK 1.2 r ất h ữu ích cho
người dùng, cũng như cho nhà phát triển. Nó giúp ng ười dùng duy trì m ức độ b ảo m ật
cao. Trong chương nay, chúng ta sẽ học mô hình b ảo mật JDK 1.2.

10.2 Công cụ JAR

Một file JAR là một file lưu trữ được nén do công cụ lưu trữ Java tạo ra. File này t ương t ự
như chương trình PKZIP. Nó chứa nhiều file trong một file lưu tr ữ. Điều này cho phép t ải
trong trình duyệt hiệu quả. Dùng một jar với một applet c ải tiện đáng k ể kh ả n ăng th ực
hiện của trình duyệt. Vì tấc cả các tất cả các file được biên d ịch trong m ột file đơn, trình
duyệt chỉ cần thiết lập kết nối HTTP với web server. Nén file giảm 50% th ời gian t ải file.
Để khởi động công cụ JAR, dùng câu lệnh sau tại dấu nhắc lệnh:
jar [options][manifest] jar-file input-file(s)
Tuỳ chọn
Mô tả
c
Tạo ra một lưu trữ mới
t
Ghi vào bảng nội dung cho lưu trữ
x
Trích dẫn file có tên từ lưu trữ
v
Tạo nguồn xuất đa dòng (verbose output) trên một lỗi chuẩn
f
Xác định tên file lưu trữ
m
Bao hàm thông tin chứng thực từ các file chứng thực xác định
o
Lưu trữ chỉ ‘use no zip’ nén
M
Không tạo các file chứng thực cho các mục (entries).
Bảng 0.1. công cụ jar

Thực thi bảo mật (Security Implemantation)

85

Một file chứng thực chứa thông về các file lưu trữ. File này là một tuỳ ch ọn. Thậm chí file
không xác định thì JAR cũng tự động tạo ra. File jar được dùng nh ư các l ưu tr ữ. File này
phải có phần mở rộng là ‘.jar’ được xác định tại dòng...
Ch ng 10ươ
TH C THI B O M T
M c tiêu bài h c:
Cu i ch ng này b n có th ươ
Mô t v công c JAR
T o và xem m t file JAR, li t kê và trích rút n i dung c a file.
S d ng ch i n t (Digital Signatures) nh n d ng Applets đ để
T o b công c khóa b o m t (Security key)
Làm vi c v i ch ng ch s (Digital Certificate)
Tìm hi u v gói Java.security
10.1 Gi i thi u
Trong ph n này, chúng ta s tìm hi u chi ti t v b o m t Java applet. Chúng ta c ng th o ế ũ
lu n v mô hình b o m t JDK 1.2 áp ng nhu c u ng i dùng và nhà phát tri n. đ ườ
Java m t ngôn ng l p trình u tiên g i các ch ng trình không t ng tác nh các file đầ ươ ươ ư
v n b n, file nh các thông tin t nh thông qua World Wide Web. Các ch ng trình này,ă ĩ ươ
không gi ng nh ch ng trình CGI, c ch y trên h th ng c a ng i dùng, h n ch y ư ươ đượ ườ ơ
trên máy ch Web (Web server). B o m t Java Applet s quan tâm chính gi a ng i ườ
dùng và nhà phát tri n applet. Thi t tính b o m t trong applet có th d n t i s a i ho c ế đổ
ph i bày các d li u nh y c m. hình b o m t c a Java 2, ho c JDK 1.2 r t h u ích choơ
ng i dùng, c ng nh cho nhà phát tri n. giúp ng i dùng duy trì m c b o m tườ ũ ư ườ độ
cao. Trong ch ng nay, chúng ta s h c mô hình b o m t JDK 1.2.ươ
10.2 Công c JAR
M t file JAR m t file l u tr c nén do công c l u tr Java t o ra. File này t ng t ư đượ ư ươ
nh ch ng trình PKZIP. ch a nhi u file trong m t file l u tr . i u này cho phép t iư ươ ư Đ
trong trình duy t hi u qu . Dùng m t jar v i m t applet c i ti n áng k kh n ng th c đ ă
hi n c a trình duy t. t c c các t t c c file c biên d ch trong m t file n, trình đượ đơ
duy t ch c n thi t l p k t n i HTTP v i web server. Nén file gi m 50% th i gian t i file. ế ế
kh i ng công c JAR, dùng câu l nh sau t i d u nh c l nh:Để độ
jar [options][manifest] jar-file input-file(s)
Tu ch n Mô t
c T o ra m t l u tr m i ư
t Ghi vào b ng n i dung cho l u tr ư
x Trích d n file có tên t l u tr ừ ư
v T o ngu n xu t a dòng (verbose output) trên m t l i chu n đ
f Xác nh tên file l u trđị ư
m Bao hàm thông tin ch ng th c t c file ch ng th c xác nh đị
o L u tr ch use no zip’ nénư
M Không t o các file ch ng th c cho các m c (entries).
B ng 0.1. công c jar
Thực thi bảo mật (Security Implemantation) 85
CoreJava 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CoreJava 10 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
CoreJava 10 9 10 237