Ktl-icon-tai-lieu

CoreJava 3

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1846 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3

NỀN TẢNG CỦA NGÔN NGỮ JAVA
Mục tiêu của bài:
Kết thúc chương này bạn có thể :
 Đọc hiểu một chương trình viết bằng Java
 Nắm bắt những khái niệm cơ bản về ngôn ngữ Java
 Nhận dạng các kiểu dữ liệu
 Nhận dạng các toán tử
 Định dạng kết quả xuất liệu (output) sử dụng các chuỗi thoát (escape sequence)
 Nhận biết các cấu trúc lập trình cơ bản

3.1 Cấu trúc một chương trình Java
Phần đầu của một chương trình Java xác định thông tin môi trường. Để làm được việc
này, chương trình được chia thành các lớp hoặc các gói riêng biệt. Những gói này sẽ được
chỉ dẫn trong chương trình. Thông tin này được chỉ ra với sự trợ giúp của phát biểu nh ập
“import”. Mỗi chương trình có thể có nhiều hơn một phát biểu nhập . Dưới đây là một ví dụ
về phát biểu nhập:

import java. awt.*;
Phát biểu này nhập gói ‘ awt’. Gói này dùng để tạo một đối tượng GUI . Ở đây java là tên
của thư mục chứa tất cả các gói ‘awt’. Ký hiêu “*” chỉ tất cả các lớp thuộc gói này.
Trong java, tất cả các mã,bao gồm các biến, và cách khai báo nên được th ực hiện trong
phạm vi một lớp. Bởi vậy, từng khai báo lớp được tiến hành sau một phát biểu nhập . Một
chương trình đơn giản có thể chỉ có một vài lớp . Những lớp này có thể mở rộng thành các
lớp khác. Mỗi phát biểu đều được kết thúc bởi dấu chấm phảy “;”. Chương trình còn có
thể bao gồm các ghi chú, chỉ dẫn. Khi dịch, chương trình dịch sẽ tự loại bỏ các ghi chú
này.
Dạng cơ bản của một lớp được xác định như sau :
Class classname
{
/* Đây là dòng ghi chú*/
int num1,num2;

// Khai báo biến với các dấu phảy giữa các biến

Show()
{
// Method body
statement (s); // Kết thúc bởi dấu chấm phảy
}

Chương 3: Nền Tảng Của Ngôn Ngữ Java

33

}
“Token” là đơn vị riêng lẻ, nhỏ nhất, có ý nghĩa đối với trình biên d ịch c ủa m ột ch ương
trình Java. Một chương trình java là tập hợp của các “token”
Các “token” được chia thành năm loại:
 Định danh (identifiers): Dùng để thể hiện tên biến, ph ương th ức, ho ặc các l ớp.
Chương trình biên dịch sẽ xác định các tên này là duy nh ất trong ch ương trình. Khi
khai báo định danh cần lưu ý các điểm sau đây:


Mỗi định danh được bắt đầu bằng một chữ cái, một ký tự gạch dưới hay d ấu
đôla ($). Các ký tự tiếp theo có thể là chữ cái, chữ số, d ấu $ ho ặc m ột ký t ự
được gạch dưới.



Mỗi định danh chỉ được chứa hai ký tự đặc biệt, tức là chỉ được chứa một ký
tự gạch dưới và một ký tự dấu $. Ngoài ra không được phép sử d ụng bất k ỳ
ký tự đặc biệt nào khác.



Các định danh không được sử dụng dấu cách “ ” (space).

 T...
Ch ng 3ươ
N N T NG C A NGÔN NG JAVA
M c tiêu c a bài:
K t thúc ch ng này b n có th :ế ươ
c hi u m t ch ng trình vi t b ng JavaĐọ ươ ế
N m b t nh ng khái ni m c b n v ngôn ng Java ơ
Nh n d ng các ki u d li u
Nh n d ng các toán t
nh d ng k t qu xu t li u (Đị ế output) s d ng các chu i thoát ( escape sequence)
Nh n bi t các ế c u trúc l p trình c b n ơ
3.1 C u trúc m t ch ng trình Java ươ
Ph n u đầ c a m t ch ng trình Java xác ươ nh thông tin môi tr ngđị ườ . làm c vi cĐể đượ
này, ch ng trình c chia thành các l p ho c các gói riêng bi t.ươ đư Nh ng gói này s c đượ
ch d n trong ch ng trình ươ . Thông tin này c ch ra v i s tr giúp c a phát bi u nh pđượ
import”. M i ch ng trình có th có nhi u h n m t phát bi u nh p ươ ơ . D i ây là m t ví dướ đ
v phát bi u nh p:
import java. awt.*;
Phát bi u này nh p i awt’. Gói y ng t o m t i t ng GUIđể đố ư . ây đ java tên
c a th m c ch a t t c các gói ư awt’. Ký hiêu “*ch t t c các l p thu c gói này.
Trong java, t t c các mã,bao g m các bi n, và cách khai báo nên c th c hi n trong ế đượ
ph m vi m t l p . B i v y, t ng khai báo l p c đượ ti n hành sau m t phát bi u nh pế . M t
ch ng trình n gi n có th ch m t vài l pươ đơ . Nh ng l p này th m r ng thành c
l p khác . M i phát bi u u c k t thúc b i d u ch m ph y đề đượ ế ;”. Ch ng trình còn ươ
th bao g m c ghi chú, ch d n . Khi d ch, ch ng trình ươ d ch s t lo i b các ghi chú
này.
D ng c b n c a m t l p c xác nh nh sau : ơ đư đ ư
Class classname
{
/* ây là dòng ghi chú*/Đ
int num1,num2; // Khai báo bi n v i các d u ph y gi a các bi nế ế
Show()
{
// Method body
statement (s); // K t thúc b i d u ch m ph y ế
}
Chương 3: Nền Tảng Của Ngôn Ngữ Java 33
CoreJava 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CoreJava 3 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
CoreJava 3 9 10 621