Ktl-icon-tai-lieu

CoreJava 4

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2050 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 4:

CÁC GÓI & GIAO DIỆN
Mục tiêu bài học
Kết thúc chương này, các bạn học viên có thể:
 Định nghĩa một giao diện
 Hiện thực một giao diện
 Sử dụng giao diện như là một kiểu dữ liệu
 Định nghĩa gói
 Tạo và sử dụng các gói
 Vai trò của các gói trong việc điều khiển truy cập
 Những đặc trưng của gói java.lang
 Những đặc trưng của gói java.util

4.1 Giới thiệu
Gói và giao diện là hai thành phần chính c ủa ch ương trình Java. Các gói được l ưu tr ữ theo
kiểu phân cấp, và được nhập (import) một cách tường minh vào nh ững l ớp m ới được định
nghĩa. Các giao diện có thể được sử dụng để chỉ định một tập các ph ương th ức. Các
phương thức này có thể được hiện thực bởi một hay nhiều lớp.
Một tập tin nguồn Java có thể chứa một hoặc tất cả bốn phần nội tại sau đây:
 Một câu lệnh khai báo gói. (package)
 Những câu lệnh nhập thêm các gói hoặc các lớp khác vào chương trình (import)
 Một khai báo lớp công cộng (public) đơn
 Một số các lớp dạng riêng tư (private) của gói.
Một tập tin nguồn Java sẽ có khai báo lớp public đơn. T ất c ả nh ững phát bi ểu khác tu ỳ
chọn. Chương trình có thể được viết trong một dòng các gói v ới các l ệnh nh ập (import),
và lớp (class).

4.2 Các giao diện
Giao diện là một trong những khái niệm quan trọng nhất c ủa ngôn ng ữ Java. Nó cho phép
một lớp có nhiều lớp cha (superclass). Các ch ương trình Java có th ể th ừa k ế ch ỉ m ột l ớp
tại một thời điểm, nhưng có thể hiện thực hàng loạt giao diện. Giao diện được s ử d ụng để
thay thế một lớp trừu tượng, nơi mà không có một sự th ực thi nào được k ế th ừa. Giao
diện tương tự như các lớp trừu tượng. Sự khác nhau ở ch ỗ một lớp tr ừu tượng có th ể có
những hành vi cụ thể, nhưng một giao diện thì không th ể có m ột ph ương th ức c ụ th ể có
hành vi của của riêng mình. Các giao diện cần được hiện th ực. M ột l ớp tr ừu t ượng có th ể
được mở rộng, nhưng không thể được mô tả bằng một ví dụ minh hoạ c ụ thể.

Các bước để tạo một giao diện được liệt kê ở dưới đây:
33

Core Java

 Định nghĩa giao diện: Một giao diện được định nghĩa như sau:
Chương trình 4.1
//Giao diện với các phương thức
public interface myinterface
{
public void add(int x,int y);
public void volume(int x,int y,int z);
}
//Giao diện để định nghĩa các hằng
public interface myconstants
{
public static final double price=1450.00;
public static final int counter=5;
}
 Chương trình trên được dịch như sau:
javac myinterface.java
 Một giao diện được hiện thực với từ khoá “implements”. Trong trường hợp trên, giao
diện cho ...
Ch ng 4:ươ
CÁC GÓI & GIAO DI N
M c tiêu bài h c
K t thúc ch ng này, các b n h c viên có th :ế ươ
nh ngh a m t giao di nĐị ĩ
Hi n th c m t giao di n
S d ng giao di n nh là m t ki u d li u ư
nh ngh a góiĐị ĩ
T o và s d ng các gói
Vai trò c a các gói trong vi c i u khi n truy c p đ
Nh ng c tr ng c a gói đặ ư java.lang
Nh ng c tr ng c a gói đặ ư java.util
4.1 Gi i thi u
Gói giao di n hai thành ph n chính c a ch ng trình Java. Các gói c l u tr theo ươ đượ ư
ki u phân c p, c nh p (import) m t cách t ng minh vào nh ng l p m i c nh đượ ườ đượ đị
ngh a. Các giao di n th c s d ng ch nh m t t p các ph ng th c. Cácĩ đượ đ đị ươ
ph ng th c này có th c hi n th c b i m t hay nhi u l p.ươ đượ
M t t p tin ngu n Java có th ch a m t ho c t t c b n ph n n i t i sau ây: đ
M t câu l nh khai báo gói. (package)
Nh ng câu l nh nh p thêm các gói ho c các l p khác vào ch ng trình (import) ươ
M t khai báo l p công c ng (public) n đơ
M t s các l p d ng riêng t (private) c a gói. ư
M t t p tin ngu n Java s có khai báo l p public n. T t c nh ng phát bi u khác tu đơ
ch n. Ch ng trình th c vi t trong m t dòng các gói v i các l nh nh p (import), ươ đượ ế
và l p (class).
4.2 Các giao di n
Giao di n là m t trong nh ng khái ni m quan tr ng nh t c a ngôn ng Java. Nó cho phép
m t l p nhi u l p cha (superclass). Các ch ng trình Java có th th a k ch m t l p ươ ế
t i m t th i i m, nh ng có th hi n th c hàng lo t giao di n. Giao di n c s d ng đ ư đư để
thay th m t l p tr u t ng, n i mà không m t s th c thi nào c k th a. Giaoế ượ ơ đượ ế
di n t ng t nh các l p tr u t ng. S khác nhau ch m t l p tr u t ng th ươ ư ượ ượ
nh ng hành vi c th , nh ng m t giao di n thì không th m t ph ng th c c th ư ươ
hành vi c a c a riêng mình. Các giao di n c n c hi n th c. M t l p tr u t ng th đư ư
c m r ng, nh ng không th c mô t b ng m t ví d minh ho c th .đượ ư đượ
Các b c t o m t giao di n c li t kê d i ây:ướ để đượ ướ đ
33 Core Java
CoreJava 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CoreJava 4 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
CoreJava 4 9 10 66