Ktl-icon-tai-lieu

CoreJava 5

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2073 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 5

AWT

Sau khi học xong chương này, bạn có thể nắm được các nội dung sau:






Hiểu về AWT
Sử dụng các Component
Sử dụng các Container
Sử dụng các Layout Manager
Xử lý sự kiện với các Component

5.1 Giới thiệu về AWT
Các ứng dụng phần mềm hiện nay vô cùng thân thiện vì được trình bày nhi ều màn hình
giao diện đồ họa đẹp mắt. Các ngôn ngữ lập trình hiện nay được cung cấp các đối t ượng
đồ họa, chúng có thể được điều khiển bởi người lập trình viên, hay b ởi ng ười sử d ụng. M ột
trong số những kết quả quan trọng nhất chính là các ngôn ng ữ hiện nay được d ựa trên
Giao diện người dùng đồ họa (Graphical User Interface - GUI). Trong ch ương này, ta s ẽ
thảo luận về Java hỗ trợ tính năng GUI cùng các sự thi hành c ủa chúng.
GUI cung cấp chức năng nhập liệu theo cách thân thiện v ới ng ười dùng. GUI bi ến đổi t ừ
ứng dụng đến ứng dụng và có thể chứa nhiều điều khiển như textbox, label, listbox hay
các điều khiển khác. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau cung c ấp nhiều cách khác nhau để
tạo GUI. Các phần mềm giống như VB hay VC++ có th ể cung c ấp ch ức n ăng kéo và th ả
trong khi đó phần mềm giống như C++ yêu c ầu ng ười lập trình phải viết toàn b ộ mã để
xây dựng một GUI.
Một phần tử (element) GUI được thiết lập bằng cách sử dụng thủ tục sau:





Tạo element, instance, checkbox, label, hay listbox
Xác định sự xuất hiện khởi đầu của các phần tử
Quyết định xem phần tử đó có nên chiếm giữ vị trí được ch ỉ ra hay không
Thêm phần tử vào giao diện trên màn hình

Một thành phần (component) GUI là một đối tượng trực quan. Ng ười dùng t ương tác v ới
đối tượng này thông qua con trỏ chuột hay bàn phím. Các thành ph ần nh ư là button, label
v.v… có thể được nhìn thấy trên màn hình. Bất kỳ thao tác nào áp d ụng đến t ất c ả các
thành phần GUI đều được tìm thấy trong lớp đối tượng Component. Để tạo các thành
phần GUI này, chúng ta cần sử dụng các lớp tồn tại trong gói java.awt.
AWT có nghĩa là Abstract Windowing Toolkit. AWT là m ột b ộ các l ớp trong Java cho phép
chúng ta tạo một GUI và chấp nhận các nhập liệu c ủa ng ười dùng thông qua bàn phím và
chuột. AWT cung cấp các item khác nhau để tạo một GUI hiệu quả và lôi cu ốn ng ười s ử
dụng. Các item này có thể là:
 Thùng chứa (Container)

Chương 5: AWT

1







Thành phần (Component)
Trình quản lý cách trình bày (Layout manager)
Đồ họa (Graphic) và các tính năng vẽ (draw)
Phông chữ (Font)
Sự kiện (Event)

Gói AWT chứa các lớp, giao diện và các gói khác. Hình sau đây mô t ả m ột ph ần nh ỏ c ủa
hệ th...
Ch ng 5ươ
AWT
Sau khi h c xong ch ng này, b n có th n m c các n i dung sau: ươ đượ
Hi u v AWT
S d ng các Component
S d ng các Container
S d ng các Layout Manager
X lý s ki n v i các Component
5.1 Gi i thi u v AWT
Các ng d ng ph n m m hi n nay cùng thân thi n c trình bày nhi u màn hình đượ
giao di n h a p m t. Các ngôn ng l p trình hi n nay c cung c p các i t ng đồ đ đượ đố ượ
h a, chúng có th c i u khi n b i ng i l p trình viên, hay b i ng i s d ng. M tđồ đượ đ ườ ườ
trong s nh ng k t qu quan tr ng nh t chính các ngôn ng hi n nay c d a trên ế đượ
Giao di n ng i dùng h a (Graphical User Interface - GUI). Trong ch ng này, ta s ư đồ ươ
th o lu n v Java h tr tính n ng GUI cùng các s thi hành c a chúng. ă
GUI cung c p ch c n ng nh p li u theo cách thân thi n v i ng i dùng. GUI bi n i t ă ườ ế đổ
ng d ng n ng d ng th ch a nhi u i u khi n nh textbox, label, listbox hay đế đ ư
các i u khi n khác. Các ngôn ng l p trình khác nhau cung c p nhi u cách khác nhau đ ữ ậ để
t o GUI. Các ph n m m gi ng nh VB hay VC++ th cung c p ch c n ng kéo th ư ă
trong khi ó ph n m m gi ng nh C++ yêu c u ng i l p trình ph i vi t toàn b đ ư ườ ế để
xây d ng m t GUI.
M t ph n t (element) GUI c thi t l p b ng cách s d ng th t c sau: đượ ế
T o element, instance, checkbox, label, hay listbox
Xác nh s xu t hi n kh i u c a các ph n t đị ở đầ
Quy t nh xem ph n t ó có nên chi m gi v trí c ch ra hay khôngế đị đ ế đượ
Thêm ph n t vào giao di n trên màn hình
M t thành ph n (component) GUI m t i t ng tr c quan. Ng i dùng t ng tác v i đố ượ ườ ươ
i t ng này thông qua con tr chu t hay bàn phím. Các thành ph n nh là button, labelđố ư ư
v.v… th c nhìn th y trên màn hình. B t k thao tác nào áp d ng n t t c các đượ đế
thành ph n GUI u c tìm th y trong l p i t ng Component. t o các thành đề đượ đ ư Để
ph n GUI này, chúng ta c n s d ng các l p t n t i trong gói java.awt.
AWT ngh a Abstract Windowing Toolkit. AWT m t b các l p trong Java cho phépĩ
chúng ta t o m t GUI ch p nh n các nh p li u c a ng i dùng thông qua bàn phím ườ
chu t. AWT cung c p các item khác nhau t o m t GUI hi u qu lôi cu n ng i s để ư
d ng. Các item này có th là:
Thùng ch a ( Container)
Chương 5: AWT 1
CoreJava 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CoreJava 5 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
CoreJava 5 9 10 93