Ktl-icon-tai-lieu

CoreJava 7

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1093 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 7

XỬ LÝ NGOẠI LỆ (Exception Handling)

Sau khi kết thúc chương này, bạn có thể nắm được các nội dung sau:









Định nghĩa một ngoại lệ (exception)
Hiểu được mục đích của việc xử lý ngoại lệ
Hiểu được các kiểu ngoại lệ khác nhau trong Java
Mô tả mô hình xử lý ngoại lệ
Hiểu được các khối lệnh chứa nhiều catch
Mô tả cách sử dụng các khối ‘try’, ‘catch’ và ‘finally’
Giải thích cách sử dụng các từ khoá ‘throw’ và ‘throws’
Tự tạo ra các ngoại lệ

7.1 Giới thiệu
Exception là một lỗi đặc biệt. Lỗi này xuất hiện vào lúc th ực thi ch ương trình. Các tr ạng
thái không bình thường xảy ra trong khi thi hành ch ương trình t ạo ra các exception.
Những trạng thái này không được biết trước trong khi ta đang xây d ựng ch ương trình. N ếu
bạn không phân phối các trạng thái này thì exception có th ể b ị kết thúc đột ng ột. Ví d ụ,
việc chia cho 0 sẽ tạo một lỗi trong chương trình. Ngôn ng ữ Java cung c ấp b ộ máy dùng
để xử lý ngoại lệ rất tuyệt vời. Việc xử lý này làm hạn chế tối đa tr ường hợp h ệ th ống b ị
phá vỡ (crash) hay hệ thống bị ngắt đột ngột. Tính năng này làm cho Java là m ột ngôn
ngữ lập trình mạnh.

7.2 Mục đích của việc xử lý ngoại lệ
Một chương trình nên có cơ chế xử lý ngoại lệ thích h ợp. Nếu không, ch ương trình s ẽ b ị
ngắt khi một exception xảy ra. Trong trường h ợp đó, tất c ả các ngu ồn tài nguyên mà h ệ
thống trước kia phân phối sẽ được di dời trong cùng trạng thái. Điều này gây lãng phí tài
nguyên. Để tránh trường hợp này, tất cả các nguồn tài nguyên mà h ệ th ống phân ph ối
nên được thu hồi lại. Tiến trình này đòi hỏi cơ chế xử lý ngoại lệ thích h ợp.
Cho ví dụ, xét thao tác nhập xuất (I/O) trong một tập tin. N ếu việc chuy ển đổi ki ểu d ữ
liệu không thực hiện đúng, một ngoại lệ sẽ xảy ra và ch ương trình bị h ủy mà không đóng
lại tập tin. Lúc đó tập tin dễ bị hư hại và các nguồn tài nguyên được c ấp phát cho t ập tin
không được thu hồi lại cho hệ thống.

7.3 Xử lý ngoại lệ
Khi một ngoại lệ xảy ra, đối tượng tương ứng với ngoại lệ đó được tạo ra. Đối t ượng này
sau đó được truyền cho phương thức là nơi mà ngoại lệ xảy ra. Đối tượng này ch ứa thông
tin chi tiết về ngoại lệ. Thông tin này có thể được nhận về và được xử lý. Các môi tr ường
runtime như ‘IllegalAccessException’, ‘EmptyStackException’ v.v… có th ể ch ặn được các
ngoại lệ. Đoạn mã trong chương trình đôi khi có th ể tạo ra các ngo ại l ệ. L ớp ‘throwable’

Chương 7: Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

27

được Java cung cấp là lớp trên nhất của lớp Exception , lớp nà...
Ch ng 7ươ
X LÝ NGO I L (Exception Handling)
Sau khi k t thúc ch ng này, b n có th n m c các n i dung sau:ế ươ đượ
nh ngh a m t ngo i l (exception)Đị ĩ
Hi u c m c ích c a vi c x lý ngo i l đượ đ
Hi u c các ki u ngo i l khác nhau trong Java đượ
Mô t mô hình x lý ngo i l
Hi u c các kh i l nh ch a nhi u catch đượ
Mô t cách s d ng các kh i ‘try’, ‘catch’ và ‘finally’
Gi i thích cách s d ng các t khoá ‘throw’ và ‘throws’
T t o ra các ngo i l
7.1 Gi i thi u
Exception m t l i c bi t. L i này xu t hi n vào lúc th c thi ch ng trình. Các tr ng đ ươ
thái không bình th ng x y ra trong khi thi hành ch ng trình t o ra các exception.ườ ươ
Nh ng tr ng thái này không c bi t tr c trong khi ta ang xây d ng ch ng trình. N u đượ ế ướ đ ươ ế
b n không phân ph i các tr ng thái này thì exception th b k t thúc t ng t. d , ế đ
vi c chia cho 0 s t o m t l i trong ch ng trình. Ngôn ng Java cung c p b máy dùng ươ
x ngo i l r t tuy t v i. Vi c x này làm h n ch t i a tr ng h p h th ng bđể ế đ ườ
phá v (crash) hay h th ng b ng t t ng t. Tính n ng này làm cho Java m t ngôn đ ă
ng l p trình m nh.ữ ậ
7.2 M c ích c a vi c x lý ngo i l đ
M t ch ng trình nên c ch x ngo i l thích h p. N u không, ch ng trình s b ươ ơ ế ế ươ
ng t khi m t exception x y ra. Trong tr ng h p ó, t t c các ngu n tài nguyên h ườ đ
th ng tr c kia phân ph i s c di d i trong cùng tr ng thái. i u này gây lãng phí tài ướ đượ Đ
nguyên. tránh tr ng h p này, t t c các ngu n tài nguyên h th ng phân ph iĐể ườ
nên c thu h i l i. Ti n trình này òi h i c ch x lý ngo i l thích h p.đượ ế đ ơ ế
Cho d , xét thao tác nh p xu t (I/O) trong m t t p tin. N u vi c chuy n i ki u d ế đổ
li u không th c hi n úng, m t ngo i l s x y ra ch ng trình b h y không óng đ ươ đ
l i t p tin. Lúc ó t p tin d b h h i c ngu n tài nguyên c c p phát cho t p tin đ ư đượ
không c thu h i l i cho h th ng.đượ
7.3 X lý ngo i l
Khi m t ngo i l x y ra, i t ng t ng ng v i ngo i l ó c t o ra. i t ng này đố ượ ươ đ đượ Đố ư
sau ó c truy n cho ph ng th c n i ngo i l x y ra. i t ng này ch a thôngđ đượ ươ ơ Đố ượ
tin chi ti t v ngo i l . Thông tin này th c nh n v c x lý. Các môi tr ngế đượ đượ ườ
runtime nh ‘IllegalAccessException’, ‘EmptyStackException’ v.v… th ch n c cácư đượ
ngo i l . o n trong ch ng trình ôi khi th t o ra các ngo i l . L p ‘throwable’ Đ ạ ươ đ
Chương 7: Xử lý ngoại lệ (Exception Handling) 27
CoreJava 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CoreJava 7 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
CoreJava 7 9 10 240